Archive for the ‘новини2020’ Category

COVID-19: ЕС работи на всички фронтове, 232 милиона евро за усилията в световен мащаб за справяне с епидемията

Нов пакет за помощ от ЕС

За да се подобрят глобалната готовност, предотвратяването и ограничаването на разпространението на вируса, днес Комисията обяви нов пакет за помощ в размер на 232 милиона евро. Част от тези средства ще бъдат разпределени незабавно за различни сектори, а останалите ще бъдат отпуснати през следващите месеци.

„С продължаващото увеличаване на броя на случаите на лица, заразени с вируса, общественото здраве е основният приоритет. Независимо дали става въпрос за подобряване на готовността в Европа, Китай или другаде, международната общност трябва да работи заедно. Европа е тук, за да играе водеща роля“, заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия.

Янез Ленарчич, комисар по въпросите на управлението при кризи и координатор на операциите на ЕС за реагиране при извънредни ситуации, заяви: „След като вече загинаха над 2600 души, нямаме друг избор освен да се подготвим на всички равнища. Нашият нов пакет за помощ ще подкрепи Световната здравна организация и ще предостави целево финансиране, за да се гарантира, че страните с по-слаби здравни системи не са забравени. Целта ни е да ограничим епидемията в световен мащаб“.

Подкрепа за държавите членки

Вследствие на събитията в Италия Комисията засилва подкрепата си за държавите членки във връзка с текущата работа по планирането на готовността, действията при извънредни ситуации и за реагиране.

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „С оглед на бързо променящата се ситуация имаме готовност да увеличим помощта си. В тази връзка през тази седмица съвместен експертен екип на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и на Световната здравна организация ще замине за Италия, за да окаже подкрепа на италианските органи.“

Контекст 

Новото финансиране от ЕС ще помогне за откриването и диагностицирането на болестта, за грижите за заразените хора и за предотвратяването на по-нататъшното разпространение на болестта в този критичен момент.

От пакета за помощ на стойност 232 милиона евро:

— 114 милиона евро ще подкрепят Световната здравна организация (СЗО), и по-специално глобалния план за готовност и реагиране. Целта е да се засили работата във връзка с готовността и реагирането при извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, в държави със слаби здравни системи и ограничена устойчивост. Част от това финансиране зависи от съгласието на бюджетните органи на ЕС.

— 15 милиона евро са планирани за Африка, включително за Института „Пастьор“ в Дакар, Сенегал, за да се подкрепят мерки като бързото диагностициране и епидемиологичното наблюдение.

— 100 милиона евро ще бъдат отпуснати за спешно необходими научни изследвания, свързани с диагностиката, лечението и превенцията, включително 90 милиона евро чрез Инициативата за иновативни лекарства — партньорство между ЕС и фармацевтичната промишленост. *

— 3 милиона евро се разпределят за Механизма на ЕС за гражданска защита и са предназначени за полети за репатриране на гражданите на ЕС от Ухан, Китай.

 

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/

Евробарометър: Българите възприемат ЕС като гарант за качеството на живот

Всеки втори българин смята, че ЕС се развива в правилната посока – процент доста над средноевропейското равнище. Това сочат резултатите от допитването на стандартния Евробарометър 92.3, проведено в края на миналата година. 

Като цяло, нараства делът на българите, които се чувстват граждани на ЕС (56%, с 4 процентни пункта повече в сравнение с пролетта на 2019). Делът на българите, които имат положителна представа за ЕС се увеличава от 59% на 61% и е с 19 пункта над средното ниво за Съюза. България е сред трите страни членки, за чиито граждани ЕС е с най-висок позитивен имидж – редом до Ирландия (63%) и Португалия (59%). 
Мнозинството от българите одобряват осъществяването на общи европейски политики в сфери като сигурност, търговия, енергетика, отбрана, социални въпроси. 54% от запитаните споделят възгледа, че повече решения трябва да бъдат взимани на ниво ЕС.

На средноевропейско равнище най-значимите проблеми пред ЕС са рисковете за околната среда и климатичните изменения (36% на ниво ЕС27), имиграцията към Съюза (35%) и икономическата ситуация (17%). Българите считат, че най-важните проблеми пред ЕС са имиграцията (48%), тероризмът (32%) и рисковете за околната среда и климатичните промени (19%).

На средноевропейско ниво се приема, че основни приоритети на Европейския зелен пакт трябва да бъдат разработването на възобновяеми енергийни източници, борбата срещу пластмасовите отпадъци и разрешаването на въпроса за еднократната употреба на пластмасата. Според извадката за България водещите цели пред Пакта трябва да бъдат борбата срещу пластмасовите отпадъци и подпомагането на фермерите за справедливо възнаграждение, за да осигуряват на европейците достъпна и безопасна храна.

Делът на българите (76%), които считат, че всяко ново търговско споразумение, сключено от ЕС, трябва да гарантира най-високи стандарти за защита на климата, околната среда и труда, е близък до средния на ниво ЕС28 (80%).

Пълните резултати от проучването може да намерите тук.

 

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news

Въпроси и отговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

brexit

ЕС и Обединеното кралство проведоха интензивни преговори за постигане на съгласие по условията за оттегляне на Обединеното кралство и за създаване на правна сигурност, след като правото на ЕС престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство. По време на тези преговори Европейската комисия осигуряваше приобщаващия характер на процеса, като организираше редовни срещи с 27-те държави — членки на ЕС, както и с Европейския парламент и с националните парламенти. По време на процеса допълнителната информация от консултативните органи на ЕС и от заинтересованите страни помогна на Европейската комисия да събере данни. Беше осигурена безпрецедентна прозрачност: Европейската комисия публикува на своя уебсайт преговорни документи и всички други релевантни документи. Read more »

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development