Ограничаване на насилието, причинено с огнестрелни оръжия, ЕК предприема мерки

Press conference by Cecilia Malmstrom

През последните няколко години вниманието ни многократно бе привлечено от трагични нападения с огнестрелни оръжия в Европа, като например тези в Норвегия, Белгия, Финландия, Франция и Италия, които далеч не са единствените. Няма незасегнати държави: в целия ЕС убийствата с огнестрелни оръжия всяка година отнемат живота на над хиляда души, а половин милион огнестрелни оръжия, които се водят за изгубени или откраднати в ЕС, все още не са намерени.

В тази връзка Европейската комисия публикува резултатите от проучване на Евробарометър, според което 60 % от европейците са на мнение, че броят на престъпленията с огнестрелни оръжия вероятно ще нарасне през следващите пет години. От проучването още става ясно, че общо 55 % от европейските граждани искат да се въведат по-строги правила относно лицата, които имат право да притежават, да купуват или да продават огнестрелни оръжия.

Ето защо Комисията представя идеи за преодоляване на слабостите в ЕС на всеки един етап от жизнения цикъл на оръжията, било то по време на производството, продажбата, притежанието, търговията, съхранението или дезактивирането им, като същевременно се зачитат установените традиции за ползване на законно огнестрелно оръжие, например за спортна стрелба и лов. ЕК набелязва действия на ниво ЕС, които включват законодателни мерки, оперативни дейности, обучение и финансиране от ЕС и са насочени към преодоляване на опасностите, произтичащи от незаконната употреба на огнестрелни оръжия.

Чрез въвеждането на по-строги, общи за целия ЕС правила относно дезактивирането на огнестрелни оръжия може да се гарантира, че те остават трайно негодни за ползване след изваждането им от употреба.

За да се улесни проследяването на оръжията, които използват престъпниците, Комисията ще обмисли общ подход за маркировка на огнестрелните оръжия със серийни номера по време на производството им.

 

Подробности и пълният текст на съобщението може да откриете в прикачения файл.

Полезни връзки

Link to Communication

MEMO/13/916

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development