авенство между половете: Как да се ускори бавния ход на напредъка?

citizens

Лесно се забелязва напредъкът на жените в различните сектори, но призиви към Европа за по-целеустремено равнопоставяне на половете се отправят от всички краища на съюза.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development