Пленарна сесия на Европейския парламент 8 март 2016 г., Страсбург Евродепутатите одобряват правила за борба със заразните болести по животните

cow

Мерки за предотвратяване и спиране на огнища на болести по животните като птичия грип и африканска чума по свинете бяха одобрени от Парламента. Те вече бяха неформално договорени със Съвета. Регламентът относно болестите, които се предават между животни и са потенциално заразни и за хората, набляга на превенцията и се очаква да помогне на специалистите да бъдат в крак с природонаучното развитие.

„Приемането на законодателството за здравеопазване на животните е голяма победа. То прави възможни три неща. Първо, то свързва здравето на животните и хуманното отношение към тях с общественото здраве. Тази пряка връзка заедно с акцентът върху отговорната употреба на антибиотици ще помогне в борбата с нарастващата устойчивост към антимикробни лекарства. Второ, законодателството позволява на властите и производителите да се концентрират по-добре върху превенцията и контрола на заразните болести по животните. И трето, то слива почти 40 различни правила от старото законодателство в един регламент.” Това каза докладчикът Ясенко Селимович (АЛДЕ, Швеция).

Превенция: по-добро отглеждане и отговорно ползване на лекарства

Новите правила поставят ударението върху превенцията и изясняват отговорностите на земеделските производители, търговците, специалистите по животните, ветеринарните лекари и собствениците на домашни любимци, което е в унисон с дългосрочната позиция на Парламента.

Всички земеделци, собственици и търговци на животни са задължени да прилагат принципите на добро животновъдство и разумно използване на ветеринарни лекарства. Ветеринарите ще трябва да повишават осведомеността относно връзката между здравето на животните и хуманното отношение към тях и човешкото здраве и устойчивостта към антимикробни лекарства. Европейската комисия пък се нае да наблюдава реалната употреба на антибиотици за животни в държавите членки и ще публикува редовно съпоставими данни в тази сфера.

Бързи, прозрачни, съгласувани и основани на научни доказателства решения

Новото законодателство ще даде право на Комисията да предприеме спешни мерки за справянето с възникващите заболявания, които биха могли да имат „силно значително влияние” върху общественото здраве и селскостопанското производство. Евродепутатите също така гарантираха консултирането на експерти от Европейския орган за безопасност на храните при обновяването на списъците на ЕС за потенциално опасни болести, както и че земеделските организации, ветеринарните асоциации, движенията за хуманното отношение към животните и други ще участват при изготвянето на планове за непредвидени ситуации.

Подобряване на отношението към животните и борба с незаконната търговия с домашни любимци

Всички мерки за контрол на болести ще трябва да вземат предвид хуманното отношение към животните и да спестяват на съответните животни, включително уличните, прекалената болка и страдание.

За да се предотврати разпространението на болести от улични и незаконно продадени животни, евродепутатите въведоха правила, които изискват от специалистите по отглеждане и търговците на животни да бъдат регистрирани. ЕП също така даде на Комисията правото да изиска от държавите членки да създадат национални бази данни на кучета, котки и други домашни любимци, ако това е необходимо.

Следващи стъпки

Проектът за Регламент относно здравеопазването на животните беше без гласуване чрез ранно споразумение на второ четене, след като беше одобрен от Съвета през декември 2015 г. След одобрението на Парламента регламентът вече може да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС, ще влезе в сила двадесет дни по-късно и ще бъде приложим пет години по-късно.

*             *             *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна инициатива (съвместно вземане на решения), споразумение при ранно второ четене.

Число: 70% от заразните болести при хората се срещат и при животните.

Факти:

–          Земеделският сектор в ЕС отглежда поне 2 млрд. птици (пилета, кокошки носачки, пуйки и други) и 334 млн. бозайници (свине, овце, кози, говеда и други)

–          В ЕС има 13.7 млн. животновъдни обекти

–          Стойността на животновъдството в ЕС е 156 млрд. годишно.

Източник: Европейка комисия (2013 г.)

Инфографика: Здравето на животните: депутати гласуват мерки за борба с епидемии:

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160222IFG15322/Animal-diseases-the-cost-of-acting-too-late.

Връзки:

–          Приетият текст ще бъде достъпен тук (кликнете на 8.3.2016 г.):

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html;

 

–          Видеозапис на дебата (кликнете на 7.3.2016 г.):

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date;

–          Видеозапис на пресконференцията (8.3.2016 в 15.00 централноевропейско време):

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule;

–          Приетият от Съвета текст от 14.12.2015 г.:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11779-2015-REV-1/bg/pdf;

–          Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0136(COD)&l=en;

–          Брифинг на мозъчния тръст на ЕП: правото за здравето на животните – нови правила на ЕС относно заразните болести по животните:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577977/EPRS_BRI(2016)577977_EN.pdf;

–          Аудиовизуални материали за професионалисти:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx;

–          Профил на докладчика Ясенко Селимович (АЛДЕ, Швеция):

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/134243/mep_home.html.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development