EK предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамка в отговор на COVID-19

След като бъде одобрена от Съвета, общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж ще позволи на държавите членки да предприемат мерки, за да се справят по адекватен начин с кризата, отклонявайки се от бюджетните изисквания, които се прилагат обичайно съгласно европейската фискална рамка.

Предложението представлява важна стъпка за изпълнение на ангажимента на Комисията да използва всички инструменти на икономическата политика, с които разполага, за да подкрепи държавите членки да защитят своите граждани и да смекчат тежките социално-икономически последици от пандемията.

Председателят Урсула фон дер Лейен заяви: Днес предлагаме максимална гъвкавост по отношение на нашите правила, което ще позволи на националните ни правителства да подкрепят всички — своите здравни системи и персонал, както и хората, засегнати тежко от кризата. Искам да гарантирам, че предприемаме действия както по отношение на човешкото, така и на социално-икономическото измерение на пандемията от коронавирус по възможно най-добрия начин.

Пандемията от коронавирус е голямо сътресение за световната и европейската икономика. Държавите членки вече приеха или са в процес на приемане на бюджетни мерки за увеличаване на капацитета на своите здравни системи и за оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати. Тези мерки, заедно с намаляването на икономическата активност, ще доведат до значително по-големи бюджетни дефицити.

Комисията призовава Съвета да одобри нейното предложение възможно най-бързо.

Комисията е готова да предприеме по-нататъшни действия според развитието на ситуацията.

Контекст

Комисията и Съветът вече поясниха, че пандемията от коронавирус може да бъде определена като „необичайно събитие извън контрола на правителството“. Комисията счита, че е необходима по-голяма гъвкавост в рамките на Пакта за стабилност и растеж с цел защита на европейските граждани и предприятия от последиците от тази криза, както и подкрепа за икономиката след отминаването на пандемията. Поради това Комисията реши да предложи задействането на общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж.

Стратегията на Комисията за противодействие на икономическото отражение на пандемията от коронавирус включва използването на пълната гъвкавост на рамките ни за бюджета и за държавната помощ, мобилизирането на средства от бюджета на ЕС, за да се даде възможност на групата на ЕИБ да предоставя краткосрочна ликвидност на МСП, и предоставяне на 37 милиарда евро за борбата с коронавируса по линия на инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса.

Днешното предложение идва след приемането от Комисията на Временна рамка за държавна помощ, с която на държавите членки се дава възможност да гарантират, че всички видове предприятия разполагат с достатъчно ликвидност, и да запазят непрекъснатостта на икономическата дейност по време на пандемията от коронавирус и след нея.

За повече информация

Въпроси и отговори: В отговор на пандемията Комисията предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамкаТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

Съобщение относно задействането на общата клауза за дерогация

Европейски координирани мерки в отговор на коронавируса: Въпроси и отговори

Уебсайт за информация във връзка с коронавируса

Пакт за стабилност и растеж

Наръчник относно Пакта за стабилност и растеж

 

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news 

 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development