Отворен конкурс за участие: Европейски награди за наследство / Europa Nostra Awards 2021

ENA2020_CALL_general

Европейските награди за наследство / Europa Nostra Awards 2021 са отворени за кандидатстване!

Сега е шансът най-вдъхновяващите европейски архитекти, занаятчии, експерти по културно наследство, професионалисти, доброволци, публични и частни институции и местни общности да получат признание за своите постижения!

 Вижте видеото

Европейските най- престижни награди в областта на културното наследство – тези годишни награди определят и насърчават най-добрите практики за опазване и подобряване на материално и нематериално културно наследство; стимулиране на трансграничния обмен на знания в цяла Европа; повишаване на обществената осведоменост и оценка на европейското културно наследство; и насърчават по-нататъшни отлични инициативи чрез силата на примера.

Наградите признават постиженията на изключителни проекти за консервиране, иновативни изследвания, дългогодишна отдаденост към наследството на професионалисти и доброволци и изключителни инициативи в повишаването на осведомеността, обучението и образованието.

През 2021 г. ще бъдат наградени до 30 забележителни постижения в областта на наследството от цяла Европа. От тях до 4 победители ще получат Гран При с парична награда от 10 000 Евро. Един победител ще получи и награда след онлайн гласуване, проведено от Europa Nostra, която представлява европейския глас на гражданското общество, ангажирано с културното наследство.

Освен това, измежду подадените кандидатури ще бъдат присъдени и две специални награди ILUCIDARE за отлични постижения в иновациите в областта на културното наследство и международните отношения.

Европейските награди за наследство / Europa Nostra Awards, които бяха инициирани през 2002 г., се провеждат от Europa Nostra и се подкрепят от програмата „Creative Europe“ на Европейския съюз. Специалните награди на ILUCIDARE се подкрепят от Програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.

Наградите са донесли големи ползи за победителите, такива като по-голямо международно представяне, увеличен брой посетители и последващо финансиране.

Подайте своето заявление за кандидатстване и споделете Вашите успешни истории с цяла Европа!

Формуляри и указания за участие: www.europeanheritageawards.eu
Краен срок за подаване на заявления:  1 октомври 2020 г. (дата на изпращане)

 

 

Open for submissions: European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021

The European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021 are open for submissions!

Now is the chance for Europe’s most inspiring architects, craftsmen, cultural heritage experts, professionals, volunteers, public and private institutions, and local communities to be recognised for their achievements!

Watch video

Europe’s top honour in the field of cultural heritage, these annual Awards identify and promote best practices in the conservation and enhancement of tangible and intangible cultural heritage; stimulate the trans-frontier exchange of knowledge throughout Europe; increase public awareness and appreciation of Europe’s cultural heritage; and encourage further excellent initiatives through the power of example.

The Awards recognise outstanding conservation projects, innovative research, the longstanding dedication to heritage of professionals and volunteers, and exceptional initiatives in awareness-raising, training and education.

In 2021, up to 30 remarkable heritage achievements from all over Europe will be awarded. Of those, up to 4 winners will receive a Grand Prix with a monetary award of 10,000 Euro. One winner will also receive the Public Choice Award following an online vote conducted by Europa Nostra, the European Voice of Civil Society committed to Cultural Heritage.

In addition, from among the submitted applications, two ILUCIDARE Special Prizes will also be awarded for excellence in heritage-led innovation and international relations. 

The European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, which were launched in 2002 and have been run by Europa Nostra ever since, are supported by the Creative Europe programme of the European Union. The ILUCIDARE Special Prizes are supported by the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme.

The Awards have brought major benefits to the winners, such as greater (inter)national exposure, increased visitor numbers and follow-on funding.

 

Submit your application and share your success stories across Europe!

 

Entry forms and guidelines:  www.europeanheritageawards.eu

Deadline for submissions:    1 October 2020 (date of sending)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development