Мисия и цели

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Основните цели на Информационния център Europe Direct -Велико Търново са да подобри предоставянето на информация, документация и знания за Европейския съюз и неговите институции сред широката гражданственост на местната и регионалната общност на Великотърновска област; да предостави директен контакт на гражданите с центъра за контакти Europe Direct ; да повиши информираността за политиките на Европейския съюз и чрез интерактивни форми на работа да провокира активна позиция на европейски граждани и да служи като посредник за обратна връзка на гражданина с ЕК.

Дългосрочната цел на проекта е създаде, развие и направи полезна за гражданите и институциите от Великотърновска област устойчива регионална европейска информационна служба и да подготви мултиплицирането й в общински служби в съставните общини на областта.

МИСИЯТА НА EUROPE DIRECT – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е :

•  да подобри предоставянето на информация за Европейския съюз и неговите институции сред различни териториални реалности /села, малки градове, общински центрове, областен център/ и така да преодолее съществуващото неравенство, породено от териториалното отношение периферия-център;

•  да доближи чрез Европейска мобилна информационна служба общественото ползване на центъра за контакти Europe Direct чрез предоставяне на интернет, електронна поща както чрез предоставяне на информация, така и чрез практическа възможност за връзка

– да окуражи и активизира гражданите от областта като активно търсещи информация по политиките на ЕС, да провокира пряката им връзка с институциите и така да демонстрира практическа промяна на нагласите за активно участие в процеса на вземане на решение на местно, регионално, национално и европейско ниво

•  да подкрепи с информация, знания и форум за изява на активно търсещи тематична информация по прилагане на европейските политики на представители професионални организации, организирани групи граждани по интереси, професионалисти и експерти

•  да създаде активна гражданска среда в Област Велико Търново като провокира областната общност с разнообразни кампании по водещи политики на Общността и така да утвърди в традиционния календар на общностите символни европейски дати – в частност ежегодното отбелязване на Деня на Европа;

•  да съдейства за утвърждаването на активистко поведение и активистки тип прочит на местните проблеми, пречупени през разширени знания за добри практики на ниво регион, страна, европейско ниво

•  да създаде единна информационна база данни и да обедини усилията на активистки тип институции и организации, работещи по европейски програми и боравещи с тематична европейска информация, с оглед повишаване ефективността на обслужването на гражданите и заинтересованите групи;

•  да играе ролята на средище за различните мрежи на територията на Великотърновска област, изпитващи необходимост от информация за политиките на Общността като мрежа “Читалища”, мрежата на училищата и детските градини, земеделски стопани, бизнес, млади хора;

•  да подготви екип от експерти , както и доброволци от млади хора за ефективно осъществяване на кампанийни прояви и тренировачни форми и така да реши проблема с привнасяне на треньори от вън или от центъра;

•  да разшири информационната работа сред информационните доставчици във Великотърновска област чрез изпълнение на съвместни образователни рубрики, както и да популяризира широко контактната информация на центъра за контакти Europe Direct

•  популяризиране на новите технологии сред гражданите на областта и така преодоляване на противоречието център-периферия

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development