Дейности

Дейностите на Europe Direct – Велико Търново са свързани с услугите, които Центърът Ви предоставя:

•  Място където да се информирате по въпроси, които ви интересуват.
•  Ползване на документи и материали от библиотеката на центъра.
•  Актуална информация за обучения, конкурси, предложения за финансиране.
•  Организиране на мероприятия по предварително разписан от Центъра график и по желания на ръководства на училища, местни общностни групи, асоциации и др.
•  Мобилен екип за предоставяне на информация и обучения извън Центъра.

Календар на дейностите през 2018 година вижте тук.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development