Месечен бюлетин 2020

Изберете брой:

Брой 1 – Януари 2020

Брой 2 – Февруари 2020

Брой 3 – Март 2020

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development