Целеви групи

Информационният център Europe Direct – Велико Търново, бидейки част от европейската мрежа за информация и комуникация ще обслужва всички граждани както от местната общност, така и всички потърсили услугите и, а именно:

  • Преподаватели
  • Младежи
  • Отделни личности

•  всички граждани , които посещават изнесените приемни на Европейската мобилна информационна служба на Europe Direct в 9 общини от Великотърновска област;

•  участниците в събитията в рамките на кампанийните прояви от 9-те общини на Великотърновска област /Ден на Европа, Европа в моето училище / детска градина, Европа на многообразието – кой как празнува в Европа/.

•  участници в обучителните семинари и трениги

•  представители на местните власти от 11 общини на Великотърновска област

•  потребители на Интернет форума и уеб страницата

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development