Archive for the ‘2005-2010’ Category

ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛЕН ОТКРИТ ДИАЛОГИЧЕНФОРУМ-ЖЕНИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”

Проект по План Д на Генерална Дирекция “Комуникации” A2-1/2007 в Представителството на Европейската комисия в България

Възложител: Европейската комисия в България

Изпълнител: Европейски информационен център, Велико Търново

Продължителност: 11 месеца

“План Д” е план за демокрация, диалог и дебат. Стартирал през 2005г., той полага основите за задълбочени дискусии отн o сно бъдещето на Европа. Той има за цел да внесе в Съюза повече демокрация, да стимулира широк обществен дебат, както и да изгради нов консенсус за бъдещата посока на Европейския съюз. Предвижда се въвеждането на програма от дискусии върху бъдещето на Европа с помощта на националните правителства във всички 27 страни на блока. Целта е да се изгради нов политически консенсус по отношение на правилната политика, за да може Европа да се справи с предизвикателствата на 21-ви век.

Проектът на Европейски информационен център има за цел да подобри предоставянето на информация и знания за политиката на Европейския съюз за социално включване и социална солидарност на жени и девойки като формира активна гражданска регионална мрежа. Чрез проведените дискусии той провокира в общностите дебат, насочен към идентифициране на проблемите и формиране на местни общностни решения, като представя добри практики за активно включване на групите в процеса на вземане на решения на местно, регионално, национално и европейско ниво като създава реални условия за трансмисия и институционализиране на предложенията на всички нива. В резултат на проекта беше създаден устойчив регионален женски форум и мрежа за диалог и размен на добри практики, свързани със социалното включване. Проектът бе организиран чрез партньорската мрежа на ЕИЦ, съществуваща и работеща в общи регионални проекти от 1999 година. Той обхвана територията на Северна България. В рамките на единадесет месеца бяха проведени серия регионални диалогични форуми, национална кръгла маса и научно практическа конференция и други приложни и информационни дейности.

 

Регионални диалогични открити форуми

 

 • “Образование през целия живот като механизъм за социално включване – реалности и възможности за младата жена в България” ( 18 октомври 2007 – Велико Търново )
Аудио запис
Галерия
 • “Културата на диалог за социална солидарност и българката – какво знаем и как прилагаме ” ( 15 ноември 2007 – Русе )
Аудио запис
Галерия
 • “Достъпът до новите технологии – реалност, предизвикателство, реална възможност за българската жена” ( 13 декември 2007 – София )
Аудио запис
Галерия
 • “Мнима” или “действена” безработица и пазарът на труда – предизвикателства на готовността на българското общество за социално включване” ( 24 януари 2008 – Габрово )
Аудио запис
Галерия
 • “Социалното предприемачество, надомната работа и стартирането на малък бизнес като алтернатива за социално включване на българката” ( 21 февруари 2008 – Плевен )
Аудио запис
Галерия
 • “Отношението периферия – център и проявите на социално включване на българката” ( 20 март 2008 – Силистра )
Аудио запис
Галерия
 • “Има ли пол, етнос и професионален и образователен ценз социалното включване” ( 17 април 2008 – Сливен )
Аудио запис
Галерия
 • “Смесените общности, отношенията малцинство-мнозинство и проекцията на жената в процесите на социално включване ” ( 8 май 2008 – Лом )
Аудио запис
Галерия

  Национална кръгла маса “Аспекти на социалното включване на българската жена и девойка”

Аудио запис

  Национална научно-практическа конференция “Европейски измерения на политиката за социално включване и социална солидарност в българския социален живот през погледа на българката”

Аудио запис

2008 – Европейската година на междукултурния диалог

 

Европейската година на междукултурния диалог бе лансирана на 8 януари в словенската столица Любляна. Целта на инициативата е да спомогне за засилването на разбирателството между културите и да даде възможност на европейските граждани да живеят хармонично във все по-богатата и по-сложна културна среда.
Светът, в който живеем, представлява богата мозайка от езици, религии, начини на мислене… Хармоничното съществуване на цивилизацията ни отрежда изключително важно място на диалога между различните култури. През 2008-ма година, която бе обявена за Европейска година на междукултурния диалог, Европейските институции, правителствата на държавите членки, различни организации, сдружения и др. ще се стремят да привлекат вниманието върху необходимостта от разбирателство между народите. Тук ще намерите информация за това какво се прави на различни места в Европа през годината, за да се постигне тази цел.
повече тук

 

Вижте още:

Европейска година на междукултурния диалог-уебсайт ЕС

Европейска година на междукултурния диалог в България

Европейска година на междукултурния диалог – Europe Direct Велико Търново

Европейската година на междукултурния диалог в Европейския парламент

Европейска година на междукултурния диалог в Европейската комисия

ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИ ПАМЕТИ”

142129- LLP -2008- IT – GRUNDTVIG – GMP

www.europeanmemories.eu

Проект „ЕВРОПЕЙСКИ ПАМЕТИ” , в който ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР е партньор, е спечелен от UNIEDA – Italian Union of Adult Education по Програма UE – DG EACEA ( Education , Audiovisual and Culture , Executive Agency ) – Lifelong Learning Programme : Grundtvig Multilateral Project .

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Октомври 2008 – Септември 2010

ПАРТНЬОРИ

UNIEDA – Italian Union of Adult Education ;

ADN – National Archive of Diaries of Pieve Santo Stefano – Италия;

Европейски информационен център – Велико Търново, България

VIDA – Associacao Valorizacao Intergeracional e Desenvolvimento Activo – Lourusa – Португалия;

DPU – Danmarks P?dagogisk Universitetsskole, Aarhus Universitet – Дания;

FDC – Fundacio Privada Desenvolupament Comunitari – Испания;

Sozial Label – Sozial.label e.v. – Германия.

  ЦЕЛИ

•  Да се създаде постоянен инструмент, Европейски памети , под формата на дигитален архив от истории на европейски граждани на различни дигитални езици (текст, снимки, аудио и в идео формат) и на основните европейски езици.

•  Да се организират дейности, свързани с образованието за възрастни, на основата на разказване на житейски истории, като по този начин се промотират социални и граждански компетенции. Посредством консолидация, разширяване и квалифициране на мрежа от институции и доброволци в сферата на автобиографията, паметта, социалната дейност и в преподаването на езици и преводи, да се реализира интердисциплинарен обмен на произвеждане и валоризация на автобиографични и житейски истории.

•  Да се съдадат продукти и дейности за тяхното разпространение (Европейски фестивал за автобиографи чни памети и финална публикаци я ).

РЕЗУЛТАТИ

 1. Експериментална социална мрежа от “ Storytelling Groups ”.
 2. Други дейности и продукти :
 • Европейско състезание “Да разказваме Европа”.
 • Срещи за разпространение, проведени от разказвачите.
 • Европейски автобиографичен фестивал.
 • Финална публикация.
 • Обучителни сесии за развитие на техники, които да бъдат използвани по време на социални дейности, които използват истории от дигиталния архив.

Разгледайте :

1. АНКЕТНА КАРТА ЗА ИНСТИТУЦИИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ПАМЕТИТЕ В ЕВРОПА

2. ПОКАНА ЗА КОНКУРСА “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА”

3. “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА” (електронна брошура)

4. БЛАНКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

5. ТВОРБИ, КЛАСИРАНИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕТАП ОТ КОНКУРСА “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА”

6. ФИНАЛНА ПУБЛИКАЦИЯ /художествен проект/

7. АТЕЛИЕ “ЖИВА ПАМЕТ В ЕВРОПА” (електронна брошура)

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕС-БЮЛЕТИН НА ПРОЕКТА

„УЧИТЕЛИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА”

http://interc-edu.hit.bg/

ПРОЕКТ „УЧИТЕЛИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА” е спечелен от Европейски информационен център – Велико Търново и Община Златарица по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МОН. Финансовата субсидия в размер на 56 160 лв. се предоставя от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

17 месеца (юни 2008 – ноември 2009)

ЦЕЛИ

Обща цел – повишаване професионалните компетенции на педагогическите колективи от училища в малки селища със смесено население и подобряване качеството на образование в условия на мултикултурност.

Специфични цели:

Овладяване на интеркултурн а компетентност от страна на педагогическите кадри като основа за осъществяване на ефективен диалог с учениците в култури, различни от собствената им .

Усвояване на ключови техники и промяна на основния набор от методи, използвани в класните и в извънкласните форми на работа.

Обогатяване професионалните компетенции на преподавателите чрез формиране отношения на чувствителост към “другия” и “другата култура” и емпатия; на откритост към проблеми те на учениците и отвореност за тяхната “друга” култура ; развиване на умения та за диалог, ненасилствена комуникация и решаване на конфликти.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Педагогическите колективи на СОУ „Св. с в. Кирил и Методий” – гр. Златарица ; ОУ „Хр. Ботев” – с. Горско Ново село; ПГМСС „Н. Златарски” – гр. Златарица, ОУ „В. Левски” – с. Средно село, ЦДГ „Славейче” – гр. Златарица, ЦДГ „Слънце” – с. Горско Ново село; ЦДГ „Пролет” – с. Родина; ЦДГ – с. Средно село

Косвени бенефициенти

– ученици и деца от детските градини в Община Златарица, включени в изпълнението на разработените от учителите микропроекти.

– педагози от град Павликени, участници в апробирането на курса за дистанционно обучение.

ДЕЙНОСТИ

С вързани с необходимостта от овладяване и прилагане на специализирана методика, отчитаща специфичните потребности и трудности при работа в интегрираща среда, недопускаща разделение по езиков, етнокултурен или друг признак.

МОДУЛИ ЗА ТЕКУЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ

•  Психологически механизми за социална интеграция (От етноцентризъм към

поликултурност).

•  Интеркултурно образование.

•  Интерактивни методи за обучение в интеркултурна среда. Разработване на

ученически проекти.

•  Култура и идентичност в мултикултирното общество.

•  Джендър образование и европейско гражданство.

•  Разрешаване на конфликти в мултиетническа среда.

•  получаване на допълнителна писмена информация по всяка от тематичните области чрез разработени от експерти на Европейския информационен център обучителни пакети ;

•  практико-приложно обучение чрез разработване на индивидуални микропроекти от всеки учител и апробирането им в рамките на една учебна година в различните форми на обучение на учениците (ЗП, ЗИП, СИП и извънкласни дейности);

•  дистанционни форми на индивидуално обучение и педагогическо консултиране за всички преки и косвени бенефициенти чрез използване потенциала на училищните компютърни кабинети и сайта на Европейския информационен център;

•  психологическо консултиране – на място и дистанционно на преките и косвени бенефициенти, относно справянето с етноцентризма като тип социална нагласа.

РЕЗУЛТАТИ

•  Текуща квалификация на учителите от Община Златарица по интеркултурно образование.

•  Апробирани два модула от програмата за интеркултурно образование чрез дистанционна

форма на обучение с учители от град Павликени.

•  Разработване на учителско портфолио от участниците в целевата група (дидактически

разработки, индивидуални микропроекти).

•  Обучителни пакети – презентации , фишове с методически указания за учителите и работни

листи з а самостоятелна работа на учениците.

•  Христоматия по интеркултурно образование.

•  Учебно помагало за учители “Обединени в различието ”.

•  Сайт на проекта : http://interc-edu.hit.bg/

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА

•  Разработване на Модул за продължаващо образование на учители, работещи в мултикултурна среда, който да бъде предложен за институционализиране към Центъра за квалификация на ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий.

•  Институционализиране на училищни празници, свързани с традициите на отделните етнически общности, с цел актуализиране на индивидуалната етническа идентичност чрез съхранената в традиционната култура митология на етноса.

•  Създаване на модели за извънкласни дейности и СИП-ове за мултикултурно образование по отделни предмети.

•  Разработване на дистанционна форма за индивидуално обучение и текуща квалификация на учителски кадри от региона, работещи в условията на мултикултурност.

ПРОЕКТ „2009 – ВСИЧКИ КЪМ УРНИТЕ”

ПРОЕКТ „2009 – ВСИЧКИ КЪМ УРНИТЕ”

Възложител: Европейска комисия

Изпълнител: Европейски информационен център, Велико Търново

Продължителност: 12 месеца

ПРОЕКТ „ЗНАЕ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ”

Проект „ЗНАЕ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ” , в който ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР е партньор, е спечелен от UNIEDA – Italian Union of Adult Education по Програма UE – DG EACEA ( Education , Audiovisual and Culture , Executive Agency ) – Lifelong Learning Programme : Grundtvig Multilateral Project .

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Октомври 2008 – Септември 2009

ПАРТНЬОРИ

CARITAS AMBROSIANA, Италия

ECOSE, Гърция

PROMOCION EDUCATIVA SOCIEDAD COOPERATIVA, Испания

SERUS, Швеция

POLISH ROBERT SCHUMAN FOUNDATION , Полша

•  Европейски информационен център – Велико Търново, България

  ЦЕЛИ

Проектът Знае ли Европейският съюз?, както много други проекти в рамките на програма ”Европа за гражданите”, беше разглеждан като мост, който да приведе европейските институции и политики в близост до общността. Основна цел на проекта бе да се окуражи диалога между европейските граждани и институциите на ЕС, информирайки гражданите за политиките на ЕС и тяхното влияние, и осигурявайки възможност и гаранция вижданията и мненията на гражданите да достигнат до институциите на ЕС. Проектът включи 529 граждани от 5 европейски страни, живеещи в различни географски и социални условия (от градски и селски райони), работещи в различни сфери (правна област, обучителна дейност, социални кооперативи, местни власти, фондации), имащи различни възможности да използват нови технологии (младежи и възрастни хора), включени в различна степен в местния политически живот (Граждански комитет) или в организации от гражданското общество (като доброволци, граждански услуги, социални работници). Те участваха активно в срещите и трениро? ?ъчните сесии върху проблеми, свързани с ЕС: Лисабонският договор, процесът на вземане на решения, механизми за участие, които да направят гласът на гражданинът чут на европейско ниво; степента, в която ежедневието на хората е повлияно от ЕС, програмите за мобилност и прочие, в една свободна дискусия между граждани, експерти и правещи политика на различни нива. Основното знание за Европа беше начална стъпка за последваща активна позиция. Гражданите, групирани в панели, бяха поканени да се изкажат по проблемите, които ги касаят и по които желаят Европа да се намеси. Избраните теми варираха между активно гражданство, активен пазар на труда, пазар на труда и предприемачество, липсата или неадекватната информация за Европа, образователната система и мобилността на младите хора, околна среда и др. Резултатът бе списък с препоръки, които са адресирани предимно, но не само до институциите на ЕС, но също така пряко се отнасят и до националните парламенти, до средствата за комуникация, до образователната система и до гражданското общество.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Международна откриваща конференция в Милано на 31 март 2009 ‘Ролята на институциите и гражданите за по-демократична Европа. Към нов Договор’

2. Национални панели

Избор на участниците в панелите, срещите и тренировъчните сесии, подготовка на препоръките

3. Дейности по разпространение

– Международна заключителна конференция в Милано на 6 ноември 2009 ‘Повече или по-малко Европа? Какво желаят европейските граждани’ с представяне на предложенията и дискусиите за акуратен избор на препоръките с представители на европейските институции и на местната власт.

– Заключителна публикация на английски език и на езиците на партньорите в проекта

– СД -ром съдържащ електронната версия на заключителната публикация и тренировъчните и анимационните материали, произведени и използвани от партньорите.

РАЗГЛЕДАЙТЕ :

1. Заключителна публикация на английски език и на езиците на партньорите в проекта

ПРОЕКТ „ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ ЕВРОПА…”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Юни 2009 – Юни 2010

ЦЕЛИ

Проектът има за цел създаването на уникална образователна игра. Тази игра има за цел да ви накара да разкажете една история, вдъхновена от картите, които сте изтеглили, една история, за която не знаете абсолютно нищо преди да започнете играта… Със семейството, с приятели, в училище или през някоя безсънна нощ, има хиляди подходящи моменти за засилване на социално-културните връзки и тези между поколенията. Играта на карти « Имало едно време Европа… », създадена в международен контекст, е оригинален инструмент, предлагащ допълнително възможността за провеждане на една педагогическа дейност по темата за създаването на Европа.

ПАРТНЬОРИ

•  Idees Nouvelles Europe, Франция;

•  Progesti@, Испания

•  Европейски информационен център – Велико Търново, България

•  Federation Europeenne des Ecoles, Франция

ЗА ПРОЕКТА

« Имало едно време Европа » е един образователен проект за повишаване чувствителността по отношение идентичността и европейското гражданство на младите, въз основа на създаването на транснационална игра на карти, тестването й от 150 играчи в рамките на местни инициациви, и нейното разпространение сред европейски организации с цел употребата й във формална и неформална рамка. Става дума също така за един проект на комуникация към широката публика по темата за активното европейско гражданство.

Разгледай брошурата на проекта

 

ИГРАЙТЕ И ВИЕ!

Създаването на игра за приказки в ежедневието и в рамките на европейските младежки обмени, смъкване на макета от празни карти от интернет сайта на проекта и след това създаването на игра и оцветяване (за най-малките), употребата на играта за обучение на аниматори и обучители – тестето предоставя редица педагогически възможности. Разказът може лесно да послужи за драматургични игри, като е възможно да се запише разказът на групата и/или да се постави като пиеса, да се преобразува устната игра в литературно упражнение чрез записването на историите (кръжок по писане) или чрез художествено упражнение чрез илюстроване под формата на комикс на историята например. За да научите повече за самата игра разгледайте прикачените по-долу файлове или се свържете с нас.

От тук можете да изтеглите и разпечатате всички елементи на играта. Разпечатайте и се забавлявате!

– Карти за игра

– Правила на играта

– Таблица за оценка

Ако желаете да получите тестето за игра, заповядайте в офиса ни на бул.”България”№24. Играта се разпространява безплатно!

2009 – Европейска година на творчеството и иновациите

Всяка година ЕС избира тема за кампания, за да привлече вниманието към конкретен проблем. 2009 г. ще бъде посветена на творчеството и иновациите. През годината в Европа ще има стотици конференции, проекти и изложби, чиято цел ще бъде повишаване на осведомеността за необходимостта от творчески решения на днешните предизвикателства.

ЕС от дълго време признава творческото мислене за ключ към успеха в глобалната икономика. Иновациите са много важна част както от пакета на Комисията за изменение на климата, така и от нейния план за съживяване на икономиката на ЕС, която в момента преживява най-тежкия спад от десетилетия.

Днешният свят процъфтява благодарение на бързите иновации. Тъй като ЕС се стреми към основана на знанието икономика, той трябва да развие потенциала си за творчество. По-специално, европейците трябва да се научат да приемат промените и да бъдат възприемчиви към различни стратегии.

Учителите играят много важна и трудна роля. Според комисаря по образование Ян Фигел те все повече ще трябва да балансират между изискванията на традиционното образование и необходимостта от даване на младите хора на „меки“ умения като инициативност.

Кампанията ще помогне за оформянето на европейската програма за сътрудничество между страните членки в областта на образованието и културата. Тя ще е от полза и за политиката в други области като бизнес и заетост.

Ще бъдат организирани редица рекламни кампании и инициативи на европейско, национално   и местно ниво. Източник: сайта на Европейската комисия

Повече информация относно Европейската година на творчеството и иновациите може да намерите на официалния й сайтhttp://www.create2009.europa.eu/
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development