Archive for the ‘2020-’ Category

Проект New JEDI: new Job Alliance in green Delivery

Erasmus+ 2021-1-IT01-KA220-VET-000028111

Период на провеждане:

февруари 2022 – февруари 2024

Партньори:

 • European Information Center (България),
 • Eurotraining (Гърция),
 • Genista (Малта),
 • Europiniu inovaciju centras (Литва),
 • EPM (Румъния),
 • Magenta (Испания)
 • Le Comptoir Des Colibris (Франция)

Цели:

Обща цел на проекта New Jedi е идентифицирането на нова професионална фигура, която да придобие уменията, изисквани от променящия се пазар на труда в сектора на доставките на храни, която да може да предоставя на компаниите консултантски и управленски услуги, с многосекторно ноу-хау в областта на икономиката, логистиката, храните и най-вече в областта на екологичната устойчивост. За да постигнем тази цел, предвиждаме редица специфични цели, които включват:

 • Събиране и разпространение на добри практики в сектора на доставките на храни, които ще бъдат функционални за насърчаване на екологичната устойчивост;
 • Разработване и прилагане на курс за професионално образование и обучение, свързан с експерта по доставка на храни;
 • създаване на мрежа от европейски заинтересовани страни за насърчаване на развитието и разпространението на новата професионална фигура;
 • Подобряване на пригодността за заетост на младите хора и на професионална квалификация чрез признаване на умения.

Основни дейности:

Проект Active memories (ACTMEM)

2021-1-IT03-KA220-YOU-000029134

Период на провеждане:

Февруари 2022 – Феврури 2024 (24месеца)

Партньори:

 • Italian recreative and cultural association (ARCI), Италия
 • Германия
 • Португалия

Дългогодишният опит на Сдружение „Европейски информационен център – Велико Търново“ и създадените успешни практики в работата с младите хора са утвърдили неговия авторитет и като надежден международен партньор. Сред проектите, в които Центърът участва от началото на 2022 г., е „ACTIVE MEMORIES“ (ACTMEM) 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029134.

Проектът се реализира по Програма Еразъм+ съвместно с партньори от Италия, Германия и Португалия. Бенефициент на проекта е Italian recreative and cultural association (ARCI), италианска национална организация с над 1 000 000 членове, ситуирана в гр. Montevarchi (Valdarno/ Tuscany).

Проектът е фокусиран върху ролята на паметта, разбирана като историческа памет и като „памет за настоящето“, която подхранва социалната тъкан и залага на диалога между поколенията при преработване на травматични събития чрез сравнение с миналото. Той е инспириран от предизвикателствата, с които се сблъскаха редица младежи по време на пандемията от COVID-19 и съпътстващият я локдаун, и от възможностите за адекватни отговори при справяне с последиците в областта на заетостта и на психичното здраве на младите хора, засегнати от по-високи нива на депресия, самота, тревожност, напрежение и опити за самоубийство.

Цели:

Целите на проект ACTMEM са насочени към създаването на иновативен образователен опит, стимулиращ общуването между младите хора в Европа през призмата на личните истории, тематично свързани с ценностите на съвместното съществуване, социалното и гражданското участие и междукултурното осъзнаване и изразяване.

Целева група на проекта са младите хора на възраст 18 – 35 години. Специално внимание се отделя на:

• МЛАДЕЖИ, преживели изолация по време на пандемията, но също така и активно участвалите в акции на солидарност в собствените си общности.

• МЛАДИ ХОРА с ограничени икономически възможности или със социални проблеми, включително хора с увреждания, които преживяха най-трудно периода на изолация: изслушването им и намирането на решения за справяне с належащите проблеми в младежките общности и в обществото като цяло.

• МЛАДЕЖКИ лидери, нуждаещи се от придобиване на нови умения и методологии за усъвършенстване участието на младите хора в колективни и индивидуални действия за солидарност.

• МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ангажирани с постоянната необходимост от ангажиране на младите хора в активно гражданство чрез насърчаване на солидарността и общото чувство за гражданство.

Дейности и резултати:

Очаквани резултати

Основен акцент по отношение на резултатите е поставен върху създаването на Семинар за смесено (blended) обучение. Планирано е разработването на иновативни методологии за разказване на лични истории.

Съдържанието на обучението ще бъде реализирано от партньорите и ще бъде тествано от младежките лидери по време на транснационалните обучителни семинари. За да се осигури съответствие с нуждите на целевите групи, младежките лидери ще мултиплицират образователните дейности чрез организиране на местни работилници с връстници.

Този процес, включително обратната връзка за оценка на съдържанието на обучението и неговото валидиране, ще създадат основа за разработване на наръчник в подкрепа на работата на младежките лидери.

На национално ниво ще бъдат организирани по 5 семинара за разказване на истории.

Материали и документи по проекта:

Екип на проекта

Комуникацията с партньорите се осъществява от Драгомир Дачев, учител в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, докторант към катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на Великотърновския университет. В ръководния екип на проекта участват също д-р Илия Вълев (РИМ – В. Търново), Йордан Райков (СУ „Вела Благоева“ – В. Търново) и Симона Йорданова (студентка от специалност „Педагогика на обучението по български език и история“ във ВТУ). Младите хора са подкрепяни в управлението на проектните дейности от доц. д-р Виолета Стойчева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“(координатор на проекта) и от Даниела Кънчева (финансов експерт към ЕИЦ).

Продължителността на проектните дейности е 24 месеца (02.2022 – 02.2024)

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Рециклирано изкуство за възрастни обучаеми в неравностойно положение (Recycled Art for Disadvantaged Adult Learners)

Продължителност:

23.10.2020 – 22.10.2022
Партньори:

ASOCIACIN GUARANI DE COOPERACION PARAGUAY ESPANA, Madrid, Spain
BIDA e.V.Kultur und Bildung, Suhl, Germany
CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW, Athens, Greece
Restorative Justice for All International Institute cic, London, UK
CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, Nicosia, Cyprus
Fondazione S.Carlo onlus, Milan, Italy

Цели:

Един от ключовите приоритети в дневния ред на Комисията Фон дер Лайен 2019-2024 е Европейската зелена сделка, новата политическа пътна карта, която ще направи икономиката на ЕС устойчива. Това ще превърне предизвикателствата за околната среда в реални възможности, ще образова поколенията в устойчиво поведение, превръщайки прехода към зелена икономика за всички.
Проектът RADIAL ще разгледа свързания хоризонтален приоритет на Еразъм + по отношение на екологичните и климатичните цели, заедно с приоритета за социално включване и ще им даде обучително присъствие и дейности – устойчива зелена сделка, която се разбира, пренася се в личната философия и поведение, развива се в еко-предприемачеството и допринася за социалното включване на възрастни обучаеми в неравностойно положение (мигранти, бежанци, граждани на чужбина, етнически малцинства), пребиваващи в 7те държави от ЕС. Освен това приоритет на сектора за образование за възрастни е разширяване и развитие на обучителните компетенции на преподавателите, които ще бъдат насочени към проекта, като се фокусират върху подходите за преподаване на чиста околна среда.

Проектът има за цел:
• Допринася за социалното включване на възрастни в неравностойно положение, като предоставя обучение и насоки за използване на рециклирано изкуство;
• Подкрепя приоритета на европейската зелена сделка, за да подобри знанията и разбирането за устойчив зелен преход в обществата на ЕС;
• Създаване на уважаващи околната среда навици и възможности за гражданско участие на групи в неравностойно положение;
• Укрепване на компетентностите на доставчиците на образование за възрастни, разработване на иновативен педагогически подход за рециклиране, улесняване на работата им с мигранти / етнически малцинства в мултикултурна среда;
• Подобряване на сътрудничеството между организациите на гражданското общество, публичните власти и частния сектор за разработване на иновативни инструменти за социално включване на възрастни в неравностойно положение;
• Насърчаване на процеса на интеграция на мигрантите / бежанците / и етническите малцинства сред широката общественост.

Дейности / продукти
1. Иновативно ръководство за обучители с пълен набор от инструменти и ресурси за преподаване за рециклиране, повторно използване и поправки, които да се използват в мултикултурна среда, по този начин ще обогати диактивните инструменти за устойчиво развитие.
140 местни обучаеми ще участва пряко в теста на интелектуалната продукция с обратна връзка и препоръки, които ще доведат до обогатяване на продуктите в техния местен / регионален контекст.
2. Мултиплициращи събития в страните по проекта – 280 заинтересовани участника, политици, представители на частни и публични институции, пряко ангажирани с миграцията и образованието. Събитията ще бъдат в България, Кипър, Германия, Гърция, Италия, Испания и Великобритания.

Посетете още сайта на проекта
Включете се в група на проекта във Фейсбук.

Съединена Eвропа (rEUnite project)

Период на провеждане:

03 октомври 2020 – 02 април 2022

Програма Европа за гражданите, направление 1 – Европейски памети

Партньори
ASOCIACION GUARANI DE COOPERACION PARAGUAY ESPANA, Мадрид, Испания
Община Серес, гр. Серес, Гърция
BIDA e.V.Kultur und Bildung, Зул, Германия
Restorative Justice for All International Institute cic, Лондон, Великобритания
ICSE & Co., Флоренция, Италия
POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA – Варшава, Полша

Цели:

Във времена на несигурност на ЕС, изследователски експерти от 7 държави партньори анализираха необходимостта от повишаване на знанията на европейските граждани за историята на ЕС и различните възприятия за основните минали и настоящи събития. Изследването на различните възпоменания и разнообразие от исторически събития през последните 70 десетилетия ще позволи на гражданите, особено на младите хора, да разберат по-добре развитието на ЕС и неговата значима роля за съжителството на нациите.
Проектът „Съединена Европа“ (rEUnite) събира граждани от различни хоризонти и произход в дебати, пряко свързани с европейските исторически етапи, с цел повишаване на тяхната осведоменост относно паметта, общата история и целта на ЕС да насърчава мира, европейските ценности и благосъстоянието на своите народи. Младите хора, НПО, публичните власти, голям брой граждани в неравностойно положение (безработни, мигранти, етнически малцинства и др.) от 6 държави-членки и Обединеното кралство ще обсъдят заедно на местно, регионално и европейско ниво основните исторически повратни моменти в Европейска история, за да се извлекат уроци за бъдещето на ЕС.
Проектът цели:
– насърчаване на развитието на дълготрайна мрежа между организации, действащи в областта на обществения ангажимент и доброволчеството на равнището на Съюза;
– насърчаване на равни възможности, принцип на недискриминация и междукултурен диалог; – насърчаване на европейското гражданство и насърчаване на толерантността, взаимното разбирателство и демократичното участие на гражданите на ниво ЕС;
– допринасяне за разбирането на гражданите за ЕС, неговата история и многообразие.
Проектът ще включи пряко 490 граждани във форуми, дебати и акции за солидарност за насърчаване на възпоменанието на ЕС, като се разглежда специална тема във всяка страна партньор през 18-месечния период. Приблизително 7000 граждани ще бъдат достигнати косвено чрез социалните медии rEUnite, кампании за повишаване на осведомеността, видео спот конкурс #rEUunite, местни изложения и улични събития.

Дейности в България:

Международно събитие “Гражданско общество и гражданско участие в тоталитарните режими” ( International event “Civil society and civic participation under the totalitarian regimes”) – 23-26 юни 2021г, Велико Търново

Повече за проекта

Сайт на проекта: https://www.europe-reunited.eu/

Последвайте проекта във Фейсбук : https://www.facebook.com/EuropeReunited/

Последвайте проекта в Инстаграм : https://www.instagram.com/europereunited/

Print

ЕС – обединени ние стоим /EU-United we stand/

Период на провеждане:

1 септември 2020 – 28 февруари 2022

Партньори:
EUROPAISCHE AKADEMIE BERLIN EV – Берлин, Германия
POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA – Варшава, Полша
POLITIKATORTENETI INTEZET KOZHASZNU NONPROFIT KFT – Будапеща, Унгария
TERA-MAISON DE L’EUROPE DE LA CHARENTE – ANGOULEME, Франция
Европейски информационен център – Велико Търново, България

Цели:
1990 г. бележи прелом както в германската, така и в европейската история. След като социалистическите режими в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) бяха пометени от революциите от 1989 г., европейците се сблъскаха с тройния проблем за това как да изградят стабилни демокрации в ЦИЕ, как да обединят двете германски държави и как да създадат устойчив мирен ред в Европа.
Проектът разглежда решенията в исторически план: интегрирайки както Германия, така и „новите“ демокрации от ЦИЕ в ЕС; процесите, при които европейците успешно убиха „дяволите от миналото“ – точно както Робърт Шуман предвиди в своята Декларация от 1950 г. Но наистина ли е вярно това? Наистина ли сме преодолели нашите взаимни страхове и предразсъдъци? Наистина ли сме доволни от сегашното състояние на нещата както в нашите страни, така и в рамките на ЕС? Какво не се е получило съвсем както трябва – и какво можем да направим?
Това са въпросите, които ще бъдат разгледани от различни формати и дейности по време на местни събития и 5 транснационални дейности, организирани от партньорите в съответните им страни.
Основните цели на проекта са
• да ангажира гражданите в транснационални и между поколения дискусии за историческия, политическия, социалния и културния фон на германското и европейско обединение / интеграцията и нейните ефекти върху днешните реалности, като по този начин допринася за разбирането на гражданите и активното им участие в ЕС ;
• да подчертае конкретния опит на различните страни от ЕС по отношение на политиката за памет и опита на тоталитарните режими, но също така и общите направления на европейската история;
• да се повиши осведомеността на гражданите за Декларацията на Шуман, основните идеи и основните ценности на европейската интеграция и нейните положителни ефекти върху живота;
• да подобри и укрепи уменията на гражданите в областта на междукултурната комуникация и взаимното разбирателство и да насърчи развитието на мрежи на граждани.

Основни дейности:
5 транснационални събития ще предоставят на участниците голямо разнообразие от възможности да обменят своите възгледи, да се учат един от друг, да обсъждат и да общуват със съграждани от цяла Европа. Форматите и методите, които трябва да се прилагат по време на тези събития, варират от лекции и дискусии до междуактивни семинари и публични дебати с личности от местни общности, политически или изследователски институции и медии.

Велико Търново домакинства международна среща, в рамките на проект „ЕС – обединени ние стоим“, изпълняван от ЕИЦ и ръководен от Европейска академия – Берлин, финансиран по програма Европа за гражданите, сектор Памети. Млади хора от Германия, Полша, Унгария, Франция и България се срещнаха, за да коментират събитията от 1990г. и последиците за европейската история. Участниците разгледаха процеса на демократизация в Централна и Източна Европа, коментираха обединението на двете германски държави и последиците върху демократичния процес в цяла Европа и създаването на устойчив мирен ред в Европа.

Програма на срещата

Прес-съобщение

 

 

Ресурси и документи:

Официални документи и материали за обучители

 

Линк към сайта на проекта:

 https://www.eab-berlin.eu/de/projekt/eu-united-we-stand 

 

Print

 
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development