Социална кампания „Имате думата в Европейския съюз“

На 21 юли 2023 се проведе социална кампания „Имате думата в Европейския съюз“, с участието на млади хора от местната група и от партньорската организация МУНС. В рамките на кампанията младите хора разговаряха с пешеходци в гр. Велико Търново, като събираха техните мнения за бъдещето на Европейския съюз и сферите, в които трябва да се развива. В разговорите младите хора събраха и предложения, които гражданите биха искали да видят в бъдещата политика на ЕС. Предложенията са част от електронния документ Граждански каталог, който се подготвя по проекта Искам думата в ЕС и ще бъде представен като препоръки на гражданите към европейските институции.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development