Проект ЕВРОПА В СПОМЕНИ – МАЕ

Erasmus plus Project KA2 – Adult EducationПрограма Еразъм+ КА2 – Образование за възрастни

n. 2021-1-IT02-KA220-ADU-000029330

Период на провеждане:Февруари 2022 – Феврури 2024 (24месеца)

Партньори:

  • Stories of Possible Worlds, Италия
  • European information Centre, България
  • Sozial Label EV, Германия
  • Mobilizing Expertise AB, Швеция
  • Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych, Полша
  • E-seniors, Франция
  • Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Италия

Цели:

Паметта е чудесна възможност за историческо познание, участие в гражданския живот и социална ангажираност.

Проектът „Европа в спомени“ (Memories Across Europe) има за цел да реализира образователни дейности за възрастни и пенсионери, използвайки автобиографична и разказваща методология, с фокус върху някои ключови аспекти като:

Принос към общото позитивно конструиране на европейска идентичност;

Стимулиране на диалога и солидарността между поколенията;

Насърчаване на мобилността на възрастни хора в цяла Европа;

Насърчаване на активното остаряване и овластяването на възрастните хора.

Чрез проекта „Европа в спомени “(Memories Across Europe) бихме искали да допринесем към новата програма Еразъм+ по приоритет „Участие в демократичния живот“: „Програмата цели насърчаването на участие на гражданите в демократични процеси и увеличаване на познанията за Европейския съюз и се опитва да им помогне да преодолеят трудностите при активното ангажиране и участие в своите общности или в политическия и социален живот на Съюза.“

Подробно представяне на проекта вижте тук.

Дейности и резултати:

Дейностите по проекта включват:

Продукти

Сайт на проекта – https://memoriesacrosseurope.eu/mae-project/

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development