Проект ЕВРОПА В СПОМЕНИ – МАЕ

Erasmus plus Project KA2 – Adult EducationПрограма Еразъм+ КА2 – Образование за възрастни

n. 2021-1-IT02-KA220-ADU-000029330

Период на провеждане:Февруари 2022 – Феврури 2024 (24месеца)

Партньори:

  • Stories of Possible Worlds, Италия
  • European information Centre, България
  • Sozial Label EV, Германия
  • Mobilizing Expertise AB, Швеция
  • Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych, Полша
  • E-seniors, Франция
  • Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Италия

Цели:

Паметта е чудесна възможност за историческо познание, участие в гражданския живот и социална ангажираност.

Проектът „Европа в спомени“ (Memories Across Europe) има за цел да реализира образователни дейности за възрастни и пенсионери, използвайки автобиографична и разказваща методология, с фокус върху някои ключови аспекти като:

Принос към общото позитивно конструиране на европейска идентичност;

Стимулиране на диалога и солидарността между поколенията;

Насърчаване на мобилността на възрастни хора в цяла Европа;

Насърчаване на активното остаряване и овластяването на възрастните хора.

Чрез проекта „Европа в спомени “(Memories Across Europe) бихме искали да допринесем към новата програма Еразъм+ по приоритет „Участие в демократичния живот“: „Програмата цели насърчаването на участие на гражданите в демократични процеси и увеличаване на познанията за Европейския съюз и се опитва да им помогне да преодолеят трудностите при активното ангажиране и участие в своите общности или в политическия и социален живот на Съюза.“

Дейности и резултати:

Дейностите по проекта включват:

4 международни координационни срещи и 4 международни онлайн срещи;

Обучителни дейности за обучители;

Провеждане на пилотни дейности по места с цел апробиране на методологиите, създадени в рамките на проекта;

Обучителни дейности за обучаеми;

Събития за разпространение на постигнатото.

Като резултат от проектните дейности ще бъдат създадени няколко продукта:

Помагало „Европа в спомени“;

Международни онлайн семинари за споделяне на истории „Европа в спомени“;

Модул „Европа в спомени – обучение за разказване на истории за доброволци“;

Онлайн приложение „Европа в спомени“;

Онлайн платформа „Европа в спомени“.

Част от проекта е и конкурсът „Европейски истории“, крайният срок на който е 28 февруари 2023 г., а повече информация може да прочетете тук: https://www.storyap.eu/calls/european-stories/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development