Проект ЕВРОПА В СПОМЕНИ – МАЕ

Erasmus plus Project KA2 – Adult EducationПрограма Еразъм+ КА2 – Образование за възрастни

n. 2021-1-IT02-KA220-ADU-000029330

Период на провеждане:Февруари 2022 – Феврури 2024 (24месеца)

Партньори:

 • Stories of Possible Worlds, Италия
 • European information Centre, България
 • Sozial Label EV, Германия
 • Mobilizing Expertise AB, Швеция
 • Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych, Полша
 • E-seniors, Франция
 • Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Италия

Цели:

Паметта е чудесна възможност за историческо познание, участие в гражданския живот и социална ангажираност.

Проектът „Европа в спомени“ (Memories Across Europe) има за цел да реализира образователни дейности за възрастни и пенсионери, използвайки автобиографична и разказваща методология, с фокус върху някои ключови аспекти като:

Принос към общото позитивно конструиране на европейска идентичност;

Стимулиране на диалога и солидарността между поколенията;

Насърчаване на мобилността на възрастни хора в цяла Европа;

Насърчаване на активното остаряване и овластяването на възрастните хора.

Чрез проекта „Европа в спомени “(Memories Across Europe) бихме искали да допринесем към новата програма Еразъм+ по приоритет „Участие в демократичния живот“: „Програмата цели насърчаването на участие на гражданите в демократични процеси и увеличаване на познанията за Европейския съюз и се опитва да им помогне да преодолеят трудностите при активното ангажиране и участие в своите общности или в политическия и социален живот на Съюза.“

Подробно представяне на проекта вижте тук.

Дейности и резултати:

Дейностите по проекта включват:

Продукти

Като резултат от проектните дейности ще бъдат създадени няколко продукта:

 • Помагало „Европа в спомени“;
 • Международни онлайн семинари за споделяне на истории „Европа в спомени“;
 • Модул „Европа в спомени – обучение за разказване на истории за доброволци“;
 • Онлайн приложение „Европа в спомени“;
 • Онлайн платформа „Европа в спомени“.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development