Archive for the ‘Текущи’ Category

Проект „EuroSol“

banner_fb

Период на провеждане:

1 януари 2017 – 30 юни 2018

Read more »

Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в транграничния регион между Румъния и България1

Logo Interreg_bg

Logo EU                                   Logo-BgGov

Период на провеждане:

1 март 2017 – 31 май 2018 Read more »

Проект Winning the Game (WTG!)

wtg-300x62

Период на провеждане:

1 май 2016 – 30 ноември 2016 Read more »

HOMO EUROPEANUS – Overcoming the Knowledge Deficit

homoeuropeanus_logo

Период на провеждане:

1 септември 2015 – 31 декември 2016 Read more »

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development