Archive for the ‘Текущи’ Category

Проект ЕВРОПА В СПОМЕНИ – МАЕ

Erasmus plus Project KA2 – Adult EducationПрограма Еразъм+ КА2 – Образование за възрастни

n. 2021-1-IT02-KA220-ADU-000029330

Период на провеждане:Февруари 2022 – Феврури 2024 (24месеца)

Партньори:

 • Stories of Possible Worlds, Италия
 • European information Centre, България
 • Sozial Label EV, Германия
 • Mobilizing Expertise AB, Швеция
 • Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych, Полша
 • E-seniors, Франция
 • Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Италия

Цели:

Паметта е чудесна възможност за историческо познание, участие в гражданския живот и социална ангажираност.

Проектът „Европа в спомени“ (Memories Across Europe) има за цел да реализира образователни дейности за възрастни и пенсионери, използвайки автобиографична и разказваща методология, с фокус върху някои ключови аспекти като:

Принос към общото позитивно конструиране на европейска идентичност;

Стимулиране на диалога и солидарността между поколенията;

Насърчаване на мобилността на възрастни хора в цяла Европа;

Насърчаване на активното остаряване и овластяването на възрастните хора.

Чрез проекта „Европа в спомени “(Memories Across Europe) бихме искали да допринесем към новата програма Еразъм+ по приоритет „Участие в демократичния живот“: „Програмата цели насърчаването на участие на гражданите в демократични процеси и увеличаване на познанията за Европейския съюз и се опитва да им помогне да преодолеят трудностите при активното ангажиране и участие в своите общности или в политическия и социален живот на Съюза.“

Подробно представяне на проекта вижте тук.

Дейности и резултати:

Дейностите по проекта включват:

Продукти

Сайт на проекта – https://memoriesacrosseurope.eu/mae-project/

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Проект REmember TOgether to Understand each other betteR – Да помним заедно, за да се разбераме по-добре

 01 април 2022 – 30 март 2024г.

Партньори

 • Водеща организация – Германия – BERLIN-BRANDENBURGISCHE AUSLANDSGESELLSCHAFT EV (BBAG e.V.),
 • Франция – CENTRE EUROPEEN ROBERT SCHUMAN,ASSOCIATION (CERS),
 • България – EUROPEAN INFORMATION CENTRE (EIC),
 • Полша – STOWARZYSZENIE EUROPA IUVENIS (Europa Iuvenis),
 • Чехия – SPOLEK POLITICTI VEZNI CZ (Politicti vezni),
 • Крит – KRITI (PERIFEREIA).

“RETOUR” е двугодишен проект, в който участват организации от 6 различни европейски държави: България, Франция, Гърция, Полша, Чехия и Германия. Над 500 граждани ще бъдат пряко ангажирани, сред тях педагози, съвременници на събитията и млади хора, както и политици, влияещи на обществено мнение и други активисти в защита на основните права, върховенството на закона и демокрацията.

Основните цели на проекта са: насърчаване на по-доброто и взаимно разбиране на историческите повратни точки и промените в Европа през ХХ век и времето на колониализма чрез личен обмен, свидетелства, семинари, семинари, посещения на мемориални обекти и изложби; опознаване, изучаване и преподаване на тези исторически събития в интерактивен начин (създаване и обмен на педагогически инструменти като видеоклипове със свидетелства, разходки из градовете) и свързване на ученето от миналото с местната история и мемориалните обекти; повишаване на осведомеността на европейските граждани за техните общи история, културно наследство и ценности чрез диалози, дискусии и дейности; включване на всички заинтересовани граждани, независимо от тяхната култура, етническа принадлежност, пол, религия, сексуална ориентация, социално-икономически статус и географско положение; насърчаване на културното многообразие, междукултурния диалог – борба с антидемократичните, расистките, ксенофобските, хомофобските и други тенденции в нашите общества чрез популяризирането на общите ни европейски ценности чрез възпоменание за общества, в които тези ценности и права не са съществували.

Дейности по проекта

По време на проекта са планирани 6 физически срещи във всяка участваща държава, посветени на конкретна тема, която е повлияла на историята на страната: комунистическа система (България, Полша и Чешката република); колонизация и постколониализъм (Франция); фашизъм и диктатура (Гърция), националсоциализъм и преследване на евреите (Германия).

Освен това са планирани 2 онлайн срещи, в които ще се включат и европейски граждани, които не могат да пътуват.

Международна среща във Велико Търново – 18-20 октомври 2023г.

Информационен доклад за събитието

Проект Active Citizens Towards Stronger European Union (Act Stronger)

Активни граждани за по-силен Европейски съюз (Действаме по-силно)

Продължителност : 1.11.2022 – 30.10.2024

Партньори

 • Водещ партньор – Испания – FUNDACION ALTIUS ESPANA (ALTIUS),
 • България – EUROPEAN INFORMATION CENTRE (EIC),
 • Гърция – ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIRIA AENAO (AENAO),
 • Германия – BIDA EV KULTUR UND BILDUNG (BIDA e.V.),
 • Италия – MINE VAGANTI NGO (MVNGO),
 • Литва – ASOCIACIJA TAVO EUROPA (TAVO EUROPA),
 • Кипър – POLITISTIKO IDRYMA 1948 (Foundation 1948),
 • Франция – TERA-MAISON DE L’EUROPE DE LA CHARENTE (TERA),

Европа се намира на кръстопът и трябва да реши как да се справи с предизвикателствата на днешния ден: въздействието на новите технологии върху обществото, равенството, изменението на климата, миграцията и сигурността, последиците от кризата COVID-19. Това са трудни времена, но Европа винаги е била в състояние да се адаптира.

Проектът “ACT Stronger” идва, за да подкрепи всички настоящи инициативи на ЕС, целящи да отговорят по-добре на променящата се действителност и да превърне предизвикателствата във възможности.

Нашата цел е да обобщим напредъка, постигнат в осемте държави членки (България, Германия, Гърция, Кипър, Франция, Италия, Литва, Испания) по Европейския план за действие за демокрация и резултатите от доклада за гражданството на ЕС до 2020 г., за да се анализират силните и слабите страни на местните/регионалните политики и да се разработи електронен документ “Гражданска Европа” с акцент върху възможностите за по-добро бъдеще на ЕС, предложени от граждани от 15 държави с различен профил, произход и възраст.

Предвид изборите за Европейски парламент през 2024 г. партньорите по проекта считат за необходимо да предоставят на членовете на ЕП препоръките, отправени от гражданите, относно техните алтернативни виждания за бъдещето на Европа. Политиците трябва да се вслушат в гласа на хората и да покажат, че опасенията на гражданите са взети предвид в следващата стратегическа програма.

Проектът ще включи пряко 800 граждани във форуми, дебати и действия за солидарност относно предизвикателствата пред ЕС, като третира конкретна тема във всяка страна партньор: парламентарни избори през 2024 г. в България, миграция и сигурност в Кипър, електронна демокрация във Франция, приобщаване на младите и възрастните хора в Германия, изменение на климата в Гърция, кризата COVID-19 в Италия, равенство в Испания, дезинформация и медийна грамотност в Литва.

Приблизително 8000 граждани ще бъдат достигнати непряко чрез социалните медии и кампаниите за повишаване на осведомеността по проекта, видеоконкурс #ActStronger в YouTube, местни изложби и улични събития, за да се ангажират хората с идеята на ЕС и да им се даде възможност да преодолеят вътрешните различия и да останат единни, за да се справят с изпитанията на нашето време.

Дейности по проекта

8 международни срещи при домакинството на всеки партньор

1 онлайн среща

Международна среща Велико Търново – 26-28 октомври 2023г.

Флаер на проекта

Проект HAVE YOUR SAY – Имай думата в ЕС – предизвикателства пред демокрацията и бъдещето на дебатите в Европейския съюз

Продължителност: 1 ноември 2022 – 30 януари 2024г.

Партньори:

 • Водеща организация – Полша – POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA
 • Испания – MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LHORTA SUD
 • Хърватия – EUROPSKI DOM SLAVONSKI BROD
 • Германия – DEMOCRACY INTERNATIONAL E.V.
 • България – Европейски информационен център, Велико Търново

Общата цел на проекта  “Имай думата в ЕС – предизвикателства пред демокрацията и бъдещето на дебатите в Европейския съюз” е да се създаде общо пространство за гражданите от различни европейски страни, участващи в проекта – Германия, Испания, Хърватия, Полша и България, за възможност за гражданско участие, да обсъждат и работят заедно като противопоставят мнения и опит по актуални и ключови за европейците въпроси. Проектът се фокусира върху предизвикателствата пред демокрацията, особено върху бъдещето на демократичните дебати във времена на цифровата революция и задълбочаващата се поляризация, противодействие на дезинформацията, преглед на реалното и възможното въздействие на ЕС върху общественото мнение, върху политиките на ЕС и доближаване до ценностите, определящи европейската общност.

Взаимното разбиране на страховете и очакванията на хората от различни региони на Европа ще позволи да се намерят общи позиции и да се определят ценностите, които все още си струва да се отстояват. Проектът има за цел да засили трансграничния обмен на информация за европейските предизвикателства, като повиши разбирането за мненията на „другите“, насърчаване на културата на дебата и конструктивната критика и развиване на умения за работа с цифрови медии.

Проектът ще доведе участниците до разпознаване на общите проблеми и предизвикателства чрез критичен подход към новите комуникационни технологии, ефективно действие чрез тези инструменти на демократичното общество като открити дебати, информационни кампании, обществени събрания, инструменти на електронната демокрация. Партньорите по проекта, сред които неправителствени организации и публични организации, ще имат възможност да излязат извън рамките на националните разкази и да разработят съвместно конструктивни дискусии. Подобно транснационално, европейско сътрудничество на основата на принципа “от хора за хора” може да създаде положително послание за взаимно уважение отвъд всички политически и национални граници.

Дейности по проекта:

5 международни срещи при домакинство на всеки от партньорите

1 онлайн конференция

Местната младежка група

Международна среща във Велико Търново – октомври 2023г.

Описателен доклад за събитието

Интерактивна гражданска карта

Граждански каталог на формалните и неформалните групи в област Велико Търново

Проект NICE: Нови начини за приобщаване чрез кръгова икономика

Еразъм+ за възрастни KA220-ADU

Продължителност: 1.02.2022 – 31.01.2025

Координатор: Deutscher Caritasverband Landesverband Bayern e. V.   , Германия

Партньори:                       

 • Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V, Германия
 • European Integration and Training Centre ALPHA, Испания
 • Slovenská katolícka charita, Словакия
 • European Information Centre, България
 • Fondazione Caritas Ambrosiana , Милано, Италия
 • Seme di Pace società cooperativa sociale Onlus, Неапол, Италия

Борбата с изменението на климата и социалната изолация остават двете основни предизвикателства в наши дни. Проектът NICE наасърчава приобщаването, солидарността, устойчивостта и опазване на околната среда в цялостна социална кръгова икономика. Чрез проекта, участващите организации ще повишат потенциала на образованието за възрастни, заети в социални предприятия/проекти в техните местни общности. Проектът цели да подготви приобщаващо ядро от социални работници и заети в социално предприемачество в “посланици” за кръгова икономика и социално приобщаване. За професионалистите в областта на образованието за възрастни ще бъде разработена учебна програма от 10 стъпки за развитие на техните бизнеси/проекти, обхващаща аспекти като маркетинг, продажби и компетенции за връзки с обществеността, стратегии и аргументи за започване и поддържане на сътрудничество с други браншове и заинтересовани страни в общността, стратегии за придобиване на компетенции за дизайн на продукти и създаване на материали за повишаване на осведомеността. За учащите се в сферата на образованието за възрастни, независимо от техния социално-икономически статус, ще бъде разработена учебна програма за прилагане на различни подходи за кръгова икономика в техните социални дейности, с цел да станат мултипликатори по въпросите на социалното приобщаване и кръговата икономика. Основни теми на обучението са информация за производствените цикли, отпадъци и потребление, рециклиране, концепции за приобщаване, преоценка на личните потребление и статус, инструменти и техники за създаване на осведоменост и умения за самопредставяне, както и доброволчески мотивационни дейности.

Основни очаквани резултати:

 1. Разработване, пилотиране, апробиране, финална версия на учебна програма и пособие “10 стъпки, за да станете водещ социален бизнес/проект за социално приобщаване и кръгова икономика” – за обучение на специалисти в областта на образованието за възрастни, с насоки, инструменти, добри практики и примери за образователни дейности, материали за повишаване на осведомеността за кръговата икономика.
 2. Разработване на Европейска програма за обучение на посланици за социално приобщаване и кръгова икономика.
 3. Обучаване на представители на местни бизнеси/социално предприемачество и на участници в проекти по социално включване и тестване на двата проектни продукта.
 4. Провеждане на серия от мини-онлайн сесии в пилотната фаза на тестването на двата обучителни продукта.
 5. Два международни обучителни курса за възрастни с цел тестване на създадените продукти, както и разширяване на международното партньорство и обмен на знания. Първи обучителен курс – Неапол, Втори обучителен курс – Велико Търново.
 6. Изработване на серия материали за повишаване на осведомеността по темата Кръгова икономика, книжки, пощенски картички, стикери.
 7. 6 информационни бюлетина
 8. Събития за популяризиране на резултатите по проекта – минимум 50 участника на страна
 9. 6 международни срещи по проекта

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

НИЕ ДЕЙСТВАМЕ (WE ACT)

Продължителност: 1.06.2022 – 30.11.2023

Партньори:

Клуб по джудо, JFC Laguna de Duero, Испания

Волейболен клуб /RCC –CANNES/, Кан, Франция

Спортна асоциация /SBG/, Delft, Netherlands

Европейски информационен център, Велико Търново, България

Проектът

Ценностите на спорта по отношение на социалното приобщаване, и по-специално ролята на спорта за насърчаване и постигане на интеграция на маргинализирани групи, включително трудова интеграция, са широко признати. Участието в спорта може да допринесе за подобряване на благосъстоянието на жените (мигранти, бежанци, безработни, от селски райони, жертви на насилие и т.н.), както и на тяхното физическо и психическо здраве, като същевременно увеличава личната мобилност и автономност и насърчава социалното приобщаване и пригодността за заетост. We Act събира комбинация от спортни организации, за да обединят усилията си в транснационално сътрудничество за справяне с местните/регионалните предизвикателства на интеграцията на жените, прилагайки методология за образование чрез спорт. Проектът ще отговори на ключовите теми на Работния план за спорта за периода 2021-2024 г. и на приоритетите на поканата, като си поставя за цел изграждането на капацитет на организациите за работа на транснационално равнище, като пренесе измерението на ЕС на местно равнище; разработването на модел за социална интеграция за приобщаване и разнообразяване на жените с по-малко възможности; изграждането на знания, повишаването на качеството на работата и трансфера на добри практики между спортните и неспортните организации; повишаването на осведомеността и увеличаването на участието в спорта на уязвимите жени. Четиримата партньори, подкрепени от асоциирани структури, ще изпълнят транснационални и национални дейности, от които ще се възползват 20 треньори/обучители, 80 жени в маргинализирани групи и 200 заинтересовани страни от България, Испания, Франция и Нидерландия. Чрез планираните канали за разпространение на информация и последващи действия ще бъдат обхванати около 3200 непреки бенефициенти.

Проектът We Act е структуриран в 3 работни пакета, които осигуряват 13 резултата (доклади, планове за управление, набори от данни, набор от инструменти, уебсайт, социални медии, рекламни материали), 3 транснационални срещи, 1 съвместно обучение на персонала и 4 мултиплициращи събития. Проектът ще повиши осведомеността на европейските заинтересовани страни относно важния принос, който спортът може да даде в отговор на нуждите на интеграцията на жените, като същевременно се противопостави на равенството между половете и социалното сближаване на равнище ЕС.

Посетете още сайта на проекта : https://weactproject.com/
Последвайте проекта:

Спортът и изкуството за подобряване на ключовите компетенции на млади хора в неравностойно положение (SPARKLE)

Продължителност: 01.11.2021 – 30.04.2023

Партньори:

 • BIDA e.V.Kultur und Bildung, Зул, Германия
 • Club Deportivo de Judo Finisterre Laguna de Duero, Испания
 • Fundacja Edukacja i Media, Гливице, Полша
 • Европейски информационен център, Велико Търново, България

Цели:

Проектът SPARKLE е насочен към развитие на неформалното образование за маргинализирание младежи в 4 държави от ЕС /Испания, Германия, Полша и България/ , като се отразява значението на извънкласните аспекти на изкуствата и спорта като инструменти за подобряване на ключовите компетентности на младежите, изисквани от съвременното мултикултурно европейско общество.

Проектът Sparkle има за цел:

– да подкрепи маргинализираните млади хора, като им предостави неформално образование чрез обучение и насоки в областта на изкуството и спорта като начин за предотвратяване на социалното изключване и подобряване на пригодността им за заетост;

– Изграждане на капацитет и засилване на ролята на младежките работници/обучители/треньори, повишаване на качеството и иновациите в педагогическите подходи в областта на изкуството и спорта, което ще ги направи способни да се справят с многообразието в неформалната образователна среда;

– Изграждане на тясно сътрудничество между гражданското общество, младежките и спортните организации, местните власти и частния сектор, за да се гарантира активното участие на всички членове на обучаващата се общност в развиването на ключови компетентности на маргинализираните младежи;

– Включване на по-широката общност в популяризирането на стратегиите на ЕС за учене през целия живот и социално включване на маргинализираните учащи се младежи.

Sparkle е насочен към ХОРИЗОНТАЛНИЯ приоритет “Включване и многообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта”, като има за цел да улесни включването на младите. Разработените инструменти за обучение ще помогнат на младите учащи се да подобрят ключовите си компетентности и по този начин да повишат пригодността си за заетост и интеграция, но и ще увеличат техните възможности и самочувствие.

Sparkle се съсредоточава и  върху приоритета на програма МЛАДЕЖ “Повишаване на качеството, иновациите и признаването на младежката работа”, насочен към изграждане на капацитет на младежките работници, към обмен на най-добри практики и подкрепа за разработването и споделянето на иновативни методи за неформално образование, използващи педагогически подходи в областта на изкуството и спорта, за да се достигне до маргинализирани млади хора, да се предотврати расизма и нетолерантността сред младите хора.

Sparkle е насочен и към приоритета на програма МЛАДЕЖТА, насочен към “Повишаване на пригодността за заетост на младите хора”, който е свързан с подобряването на ключовите компетентности и основните умения на младите хора чрез разработване на методология за обучение на маргинализирани учащи се младежи, основана на спортни дейности и изкуство, която да бъде насочена както към обучителите/младежите, така и към младите хора.

Основни продукти и дейности

 1. Разработване на учебно пособие по младежко овластяване
 2. Международен обучителен тренинг – Созопол, юли 2022
 3. Младежки семинар
 4. Международни срещи на персонала
 5. Дейности по разпространение на продуктите на проекта

За повече информация посетете сайта на проекта : https://www.sparkleproject.eu/

Последвайте проекта :

Проект New JEDI: new Job Alliance in green Delivery

Erasmus+ 2021-1-IT01-KA220-VET-000028111

Период на провеждане:

февруари 2022 – февруари 2024

Партньори:

 • European Information Center (България),
 • Eurotraining (Гърция),
 • Genista (Малта),
 • Europiniu inovaciju centras (Литва),
 • EPM (Румъния),
 • Magenta (Испания)
 • Le Comptoir Des Colibris (Франция)

Цели:

Обща цел на проекта New Jedi е идентифицирането на нова професионална фигура, която да придобие уменията, изисквани от променящия се пазар на труда в сектора на доставките на храни, която да може да предоставя на компаниите консултантски и управленски услуги, с многосекторно ноу-хау в областта на икономиката, логистиката, храните и най-вече в областта на екологичната устойчивост. За да постигнем тази цел, предвиждаме редица специфични цели, които включват:

 • Събиране и разпространение на добри практики в сектора на доставките на храни, които ще бъдат функционални за насърчаване на екологичната устойчивост;
 • Разработване и прилагане на курс за професионално образование и обучение, свързан с експерта по доставка на храни;
 • създаване на мрежа от европейски заинтересовани страни за насърчаване на развитието и разпространението на новата професионална фигура;
 • Подобряване на пригодността за заетост на младите хора и на професионална квалификация чрез признаване на умения.

Основни дейности:

Проект Active memories (ACTMEM)

2021-1-IT03-KA220-YOU-000029134

Период на провеждане:

Февруари 2022 – Феврури 2024 (24месеца)

Партньори:

Italian recreative and cultural association (ARCI), Италия
Storie di Mondi Possibili, Италия
Sozial Label, Германия
ARCSS, Португалия
Европейски център, България

Дългогодишният опит на Сдружение „Европейски информационен център – Велико Търново“ и създадените успешни практики в работата с младите хора са утвърдили неговия авторитет и като надежден международен партньор. Сред проектите, в които Центърът участва от началото на 2022 г., е „ACTIVE MEMORIES“ (ACTMEM) 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029134.

Проектът се реализира по Програма Еразъм+ съвместно с партньори от Италия, Германия и Португалия. Бенефициент на проекта е Italian recreative and cultural association (ARCI), италианска национална организация с над 1 000 000 членове, ситуирана в гр. Montevarchi (Valdarno/ Tuscany).

Проектът е фокусиран върху ролята на паметта, разбирана като историческа памет и като „памет за настоящето“, която подхранва социалната тъкан и залага на диалога между поколенията при преработване на травматични събития чрез сравнение с миналото. Той е инспириран от предизвикателствата, с които се сблъскаха редица младежи по време на пандемията от COVID-19 и съпътстващият я локдаун, и от възможностите за адекватни отговори при справяне с последиците в областта на заетостта и на психичното здраве на младите хора, засегнати от по-високи нива на депресия, самота, тревожност, напрежение и опити за самоубийство.

Цели:

Целите на проект ACTMEM са насочени към създаването на иновативен образователен опит, стимулиращ общуването между младите хора в Европа през призмата на личните истории, тематично свързани с ценностите на съвместното съществуване, социалното и гражданското участие и междукултурното осъзнаване и изразяване.

Целева група на проекта са младите хора на възраст 18 – 35 години. Специално внимание се отделя на:

• МЛАДЕЖИ, преживели изолация по време на пандемията, но също така и активно участвалите в акции на солидарност в собствените си общности.

• МЛАДИ ХОРА с ограничени икономически възможности или със социални проблеми, включително хора с увреждания, които преживяха най-трудно периода на изолация: изслушването им и намирането на решения за справяне с належащите проблеми в младежките общности и в обществото като цяло.

• МЛАДЕЖКИ лидери, нуждаещи се от придобиване на нови умения и методологии за усъвършенстване участието на младите хора в колективни и индивидуални действия за солидарност.

• МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ангажирани с постоянната необходимост от ангажиране на младите хора в активно гражданство чрез насърчаване на солидарността и общото чувство за гражданство.

Дейности и резултати:

Очаквани резултати

Основен акцент по отношение на резултатите е поставен върху създаването на Семинар за смесено (blended) обучение. Планирано е разработването на иновативни методологии за разказване на лични истории.

Съдържанието на обучението ще бъде реализирано от партньорите и ще бъде тествано от младежките лидери по време на транснационалните обучителни семинари. За да се осигури съответствие с нуждите на целевите групи, младежките лидери ще мултиплицират образователните дейности чрез организиране на местни работилници с връстници.

Този процес, включително обратната връзка за оценка на съдържанието на обучението и неговото валидиране, ще създадат основа за разработване на наръчник в подкрепа на работата на младежките лидери.

Дейности

На национално ниво ще бъдат организирани по 5 семинара за разказване на истории.

Международни координационни срещи

Международен обучителен семинар в Арецо (Италия)

Национални семинари

Отворено виртуално пространство за разказване

Заключително събитие за разпространение на резултатите

Наръчник

Заключителната среща по проект „Живи спомени“, 2-3 февруари 2024 г., гр. Велико Търново

Материали и документи по проекта:

Екип на проекта

Комуникацията с партньорите се осъществява от Драгомир Дачев, учител в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, докторант към катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на Великотърновския университет. В ръководния екип на проекта участват също Димитринка Арнаудова (ЧПГЧО “Челопеч”), д-р Илия Вълев (РИМ – В. Търново), Йордан Райков (СУ „Вела Благоева“ – В. Търново) и Симона Йорданова (студентка от специалност „Педагогика на обучението по български език и история“ във ВТУ). Младите хора са подкрепяни в управлението на проектните дейности от доц. д-р Виолета Стойчева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“(координатор на проекта) и от Даниела Кънчева (финансов експерт към ЕИЦ).

Продължителността на проектните дейности е 24 месеца (02.2022 – 02.2024)

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Рециклирано изкуство за възрастни обучаеми в неравностойно положение (Recycled Art for Disadvantaged Adult Learners)

Project Number: 2020-1-ES01-KA204-081923

Продължителност:

23.10.2020 – 22.10.2022
Партньори:

ASOCIACIN GUARANI DE COOPERACION PARAGUAY ESPANA, Madrid, Spain
BIDA e.V.Kultur und Bildung, Suhl, Germany
CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW, Athens, Greece
Restorative Justice for All International Institute cic, London, UK
CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, Nicosia, Cyprus
Fondazione S.Carlo onlus, Milan, Italy

Цели:

Един от ключовите приоритети в дневния ред на Комисията Фон дер Лайен 2019-2024 е Европейската зелена сделка, новата политическа пътна карта, която ще направи икономиката на ЕС устойчива. Това ще превърне предизвикателствата за околната среда в реални възможности, ще образова поколенията в устойчиво поведение, превръщайки прехода към зелена икономика за всички.
Проектът RADIAL ще разгледа свързания хоризонтален приоритет на Еразъм + по отношение на екологичните и климатичните цели, заедно с приоритета за социално включване и ще им даде обучително присъствие и дейности – устойчива зелена сделка, която се разбира, пренася се в личната философия и поведение, развива се в еко-предприемачеството и допринася за социалното включване на възрастни обучаеми в неравностойно положение (мигранти, бежанци, граждани на чужбина, етнически малцинства), пребиваващи в 7те държави от ЕС. Освен това приоритет на сектора за образование за възрастни е разширяване и развитие на обучителните компетенции на преподавателите, които ще бъдат насочени към проекта, като се фокусират върху подходите за преподаване на чиста околна среда.

Проектът има за цел:
• Допринася за социалното включване на възрастни в неравностойно положение, като предоставя обучение и насоки за използване на рециклирано изкуство;
• Подкрепя приоритета на европейската зелена сделка, за да подобри знанията и разбирането за устойчив зелен преход в обществата на ЕС;
• Създаване на уважаващи околната среда навици и възможности за гражданско участие на групи в неравностойно положение;
• Укрепване на компетентностите на доставчиците на образование за възрастни, разработване на иновативен педагогически подход за рециклиране, улесняване на работата им с мигранти / етнически малцинства в мултикултурна среда;
• Подобряване на сътрудничеството между организациите на гражданското общество, публичните власти и частния сектор за разработване на иновативни инструменти за социално включване на възрастни в неравностойно положение;
• Насърчаване на процеса на интеграция на мигрантите / бежанците / и етническите малцинства сред широката общественост.

Дейности / продукти
1. Иновативно ръководство за обучители с пълен набор от инструменти и ресурси за преподаване за рециклиране, повторно използване и поправки, които да се използват в мултикултурна среда, по този начин ще обогати диактивните инструменти за устойчиво развитие. – ръководството може да изтеглите от тук
140 местни обучаеми ще участва пряко в теста на интелектуалната продукция с обратна връзка и препоръки, които ще доведат до обогатяване на продуктите в техния местен / регионален контекст.
2. Мултиплициращи събития в страните по проекта – 280 заинтересовани участника, политици, представители на частни и публични институции, пряко ангажирани с миграцията и образованието. Събитията ще бъдат в България, Кипър, Германия, Гърция, Италия, Испания и Великобритания.

3. Електронен курс и Activities booklet

Посетете още сайта на проекта : https://eu-radial.com/
Последвайте проекта във Фейсбук на : https://www.facebook.com/radialproject20/

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development