Archive for the ‘Текущи’ Category

Проект NICE: Нови начини за приобщаване чрез кръгова икономика

Еразъм+ за възрастни KA220-ADU

Продължителност: 1.02.2022 – 31.01.2025

Координатор: Deutscher Caritasverband Landesverband Bayern e. V.   , Германия

Партньори:                       

 • Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V, Германия
 • European Integration and Training Centre ALPHA, Испания
 • Slovenská katolícka charita, Словакия
 • European Information Centre, България
 • Fondazione Caritas Ambrosiana , Милано, Италия
 • Seme di Pace società cooperativa sociale Onlus, Неапол, Италия

Борбата с изменението на климата и социалната изолация остават двете основни предизвикателства в наши дни. Проектът NICE наасърчава приобщаването, солидарността, устойчивостта и опазване на околната среда в цялостна социална кръгова икономика. Чрез проекта, участващите организации ще повишат потенциала на образованието за възрастни, заети в социални предприятия/проекти в техните местни общности. Проектът цели да подготви приобщаващо ядро от социални работници и заети в социално предприемачество в “посланици” за кръгова икономика и социално приобщаване. За професионалистите в областта на образованието за възрастни ще бъде разработена учебна програма от 10 стъпки за развитие на техните бизнеси/проекти, обхващаща аспекти като маркетинг, продажби и компетенции за връзки с обществеността, стратегии и аргументи за започване и поддържане на сътрудничество с други браншове и заинтересовани страни в общността, стратегии за придобиване на компетенции за дизайн на продукти и създаване на материали за повишаване на осведомеността. За учащите се в сферата на образованието за възрастни, независимо от техния социално-икономически статус, ще бъде разработена учебна програма за прилагане на различни подходи за кръгова икономика в техните социални дейности, с цел да станат мултипликатори по въпросите на социалното приобщаване и кръговата икономика. Основни теми на обучението са информация за производствените цикли, отпадъци и потребление, рециклиране, концепции за приобщаване, преоценка на личните потребление и статус, инструменти и техники за създаване на осведоменост и умения за самопредставяне, както и доброволчески мотивационни дейности.

Основни очаквани резултати:

 1. Разработване, пилотиране, апробиране, финална версия на учебна програма и пособие “10 стъпки, за да станете водещ социален бизнес/проект за социално приобщаване и кръгова икономика” – за обучение на специалисти в областта на образованието за възрастни, с насоки, инструменти, добри практики и примери за образователни дейности, материали за повишаване на осведомеността за кръговата икономика.
 2. Разработване на Европейска програма за обучение на посланици за социално приобщаване и кръгова икономика.
 3. Обучаване на представители на местни бизнеси/социално предприемачество и на участници в проекти по социално включване и тестване на двата проектни продукта.
 4. Провеждане на серия от мини-онлайн сесии в пилотната фаза на тестването на двата обучителни продукта.
 5. Два международни обучителни курса за възрастни с цел тестване на създадените продукти, както и разширяване на международното партньорство и обмен на знания. Първи обучителен курс – Неапол, Втори обучителен курс – Велико Търново.
 6. Изработване на серия материали за повишаване на осведомеността по темата Кръгова икономика, книжки, пощенски картички, стикери.
 7. 6 информационни бюлетина
 8. Събития за популяризиране на резултатите по проекта – минимум 50 участника на страна
 9. 6 международни срещи по проекта

Следвайте ни на:

НИЕ ДЕЙСТВАМЕ (WE ACT)

Продължителност: 1.06.2022 – 30.11.2023

Партньори:

Клуб по джудо, JFC Laguna de Duero, Испания

Волейболен клуб /RCC –CANNES/, Кан, Франция

Спортна асоциация /SBG/, Delft, Netherlands

Европейски информационен център, Велико Търново, България

Проектът

Ценностите на спорта по отношение на социалното приобщаване, и по-специално ролята на спорта за насърчаване и постигане на интеграция на маргинализирани групи, включително трудова интеграция, са широко признати. Участието в спорта може да допринесе за подобряване на благосъстоянието на жените (мигранти, бежанци, безработни, от селски райони, жертви на насилие и т.н.), както и на тяхното физическо и психическо здраве, като същевременно увеличава личната мобилност и автономност и насърчава социалното приобщаване и пригодността за заетост. We Act събира комбинация от спортни организации, за да обединят усилията си в транснационално сътрудничество за справяне с местните/регионалните предизвикателства на интеграцията на жените, прилагайки методология за образование чрез спорт. Проектът ще отговори на ключовите теми на Работния план за спорта за периода 2021-2024 г. и на приоритетите на поканата, като си поставя за цел изграждането на капацитет на организациите за работа на транснационално равнище, като пренесе измерението на ЕС на местно равнище; разработването на модел за социална интеграция за приобщаване и разнообразяване на жените с по-малко възможности; изграждането на знания, повишаването на качеството на работата и трансфера на добри практики между спортните и неспортните организации; повишаването на осведомеността и увеличаването на участието в спорта на уязвимите жени. Четиримата партньори, подкрепени от асоциирани структури, ще изпълнят транснационални и национални дейности, от които ще се възползват 20 треньори/обучители, 80 жени в маргинализирани групи и 200 заинтересовани страни от България, Испания, Франция и Нидерландия. Чрез планираните канали за разпространение на информация и последващи действия ще бъдат обхванати около 3200 непреки бенефициенти.

Проектът We Act е структуриран в 3 работни пакета, които осигуряват 13 резултата (доклади, планове за управление, набори от данни, набор от инструменти, уебсайт, социални медии, рекламни материали), 3 транснационални срещи, 1 съвместно обучение на персонала и 4 мултиплициращи събития. Проектът ще повиши осведомеността на европейските заинтересовани страни относно важния принос, който спортът може да даде в отговор на нуждите на интеграцията на жените, като същевременно се противопостави на равенството между половете и социалното сближаване на равнище ЕС.

Посетете още сайта на проекта : https://weactproject.com/
Последвайте проекта:

Спортът и изкуството за подобряване на ключовите компетенции на млади хора в неравностойно положение (SPARKLE)

Продължителност: 01.11.2021 – 30.04.2023

Партньори:

 • BIDA e.V.Kultur und Bildung, Зул, Германия
 • Club Deportivo de Judo Finisterre Laguna de Duero, Испания
 • Fundacja Edukacja i Media, Гливице, Полша
 • Европейски информационен център, Велико Търново, България

Цели:

Проектът SPARKLE е насочен към развитие на неформалното образование за маргинализирание младежи в 4 държави от ЕС /Испания, Германия, Полша и България/ , като се отразява значението на извънкласните аспекти на изкуствата и спорта като инструменти за подобряване на ключовите компетентности на младежите, изисквани от съвременното мултикултурно европейско общество.

Проектът Sparkle има за цел:

– да подкрепи маргинализираните млади хора, като им предостави неформално образование чрез обучение и насоки в областта на изкуството и спорта като начин за предотвратяване на социалното изключване и подобряване на пригодността им за заетост;

– Изграждане на капацитет и засилване на ролята на младежките работници/обучители/треньори, повишаване на качеството и иновациите в педагогическите подходи в областта на изкуството и спорта, което ще ги направи способни да се справят с многообразието в неформалната образователна среда;

– Изграждане на тясно сътрудничество между гражданското общество, младежките и спортните организации, местните власти и частния сектор, за да се гарантира активното участие на всички членове на обучаващата се общност в развиването на ключови компетентности на маргинализираните младежи;

– Включване на по-широката общност в популяризирането на стратегиите на ЕС за учене през целия живот и социално включване на маргинализираните учащи се младежи.

Sparkle е насочен към ХОРИЗОНТАЛНИЯ приоритет “Включване и многообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта”, като има за цел да улесни включването на младите. Разработените инструменти за обучение ще помогнат на младите учащи се да подобрят ключовите си компетентности и по този начин да повишат пригодността си за заетост и интеграция, но и ще увеличат техните възможности и самочувствие.

Sparkle се съсредоточава и  върху приоритета на програма МЛАДЕЖ “Повишаване на качеството, иновациите и признаването на младежката работа”, насочен към изграждане на капацитет на младежките работници, към обмен на най-добри практики и подкрепа за разработването и споделянето на иновативни методи за неформално образование, използващи педагогически подходи в областта на изкуството и спорта, за да се достигне до маргинализирани млади хора, да се предотврати расизма и нетолерантността сред младите хора.

Sparkle е насочен и към приоритета на програма МЛАДЕЖТА, насочен към “Повишаване на пригодността за заетост на младите хора”, който е свързан с подобряването на ключовите компетентности и основните умения на младите хора чрез разработване на методология за обучение на маргинализирани учащи се младежи, основана на спортни дейности и изкуство, която да бъде насочена както към обучителите/младежите, така и към младите хора.

Основни продукти и дейности

 1. Разработване на учебно пособие по младежко овластяване
 2. Международен обучителен тренинг – Созопол, юли 2022
 3. Младежки семинар
 4. Международни срещи на персонала
 5. Дейности по разпространение на продуктите на проекта

За повече информация посетете сайта на проекта : https://www.sparkleproject.eu/

Последвайте проекта :

Проект New JEDI: new Job Alliance in green Delivery

Erasmus+ 2021-1-IT01-KA220-VET-000028111

Период на провеждане:

февруари 2022 – февруари 2024

Партньори:

 • European Information Center (България),
 • Eurotraining (Гърция),
 • Genista (Малта),
 • Europiniu inovaciju centras (Литва),
 • EPM (Румъния),
 • Magenta (Испания)
 • Le Comptoir Des Colibris (Франция)

Цели:

Обща цел на проекта New Jedi е идентифицирането на нова професионална фигура, която да придобие уменията, изисквани от променящия се пазар на труда в сектора на доставките на храни, която да може да предоставя на компаниите консултантски и управленски услуги, с многосекторно ноу-хау в областта на икономиката, логистиката, храните и най-вече в областта на екологичната устойчивост. За да постигнем тази цел, предвиждаме редица специфични цели, които включват:

 • Събиране и разпространение на добри практики в сектора на доставките на храни, които ще бъдат функционални за насърчаване на екологичната устойчивост;
 • Разработване и прилагане на курс за професионално образование и обучение, свързан с експерта по доставка на храни;
 • създаване на мрежа от европейски заинтересовани страни за насърчаване на развитието и разпространението на новата професионална фигура;
 • Подобряване на пригодността за заетост на младите хора и на професионална квалификация чрез признаване на умения.

Основни дейности:

Проект Active memories (ACTMEM)

2021-1-IT03-KA220-YOU-000029134

Период на провеждане:

Февруари 2022 – Феврури 2024 (24месеца)

Партньори:

 • Italian recreative and cultural association (ARCI), Италия
 • Германия
 • Португалия

Дългогодишният опит на Сдружение „Европейски информационен център – Велико Търново“ и създадените успешни практики в работата с младите хора са утвърдили неговия авторитет и като надежден международен партньор. Сред проектите, в които Центърът участва от началото на 2022 г., е „ACTIVE MEMORIES“ (ACTMEM) 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029134.

Проектът се реализира по Програма Еразъм+ съвместно с партньори от Италия, Германия и Португалия. Бенефициент на проекта е Italian recreative and cultural association (ARCI), италианска национална организация с над 1 000 000 членове, ситуирана в гр. Montevarchi (Valdarno/ Tuscany).

Проектът е фокусиран върху ролята на паметта, разбирана като историческа памет и като „памет за настоящето“, която подхранва социалната тъкан и залага на диалога между поколенията при преработване на травматични събития чрез сравнение с миналото. Той е инспириран от предизвикателствата, с които се сблъскаха редица младежи по време на пандемията от COVID-19 и съпътстващият я локдаун, и от възможностите за адекватни отговори при справяне с последиците в областта на заетостта и на психичното здраве на младите хора, засегнати от по-високи нива на депресия, самота, тревожност, напрежение и опити за самоубийство.

Цели:

Целите на проект ACTMEM са насочени към създаването на иновативен образователен опит, стимулиращ общуването между младите хора в Европа през призмата на личните истории, тематично свързани с ценностите на съвместното съществуване, социалното и гражданското участие и междукултурното осъзнаване и изразяване.

Целева група на проекта са младите хора на възраст 18 – 35 години. Специално внимание се отделя на:

• МЛАДЕЖИ, преживели изолация по време на пандемията, но също така и активно участвалите в акции на солидарност в собствените си общности.

• МЛАДИ ХОРА с ограничени икономически възможности или със социални проблеми, включително хора с увреждания, които преживяха най-трудно периода на изолация: изслушването им и намирането на решения за справяне с належащите проблеми в младежките общности и в обществото като цяло.

• МЛАДЕЖКИ лидери, нуждаещи се от придобиване на нови умения и методологии за усъвършенстване участието на младите хора в колективни и индивидуални действия за солидарност.

• МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ангажирани с постоянната необходимост от ангажиране на младите хора в активно гражданство чрез насърчаване на солидарността и общото чувство за гражданство.

Дейности и резултати:

Очаквани резултати

Основен акцент по отношение на резултатите е поставен върху създаването на Семинар за смесено (blended) обучение. Планирано е разработването на иновативни методологии за разказване на лични истории.

Съдържанието на обучението ще бъде реализирано от партньорите и ще бъде тествано от младежките лидери по време на транснационалните обучителни семинари. За да се осигури съответствие с нуждите на целевите групи, младежките лидери ще мултиплицират образователните дейности чрез организиране на местни работилници с връстници.

Този процес, включително обратната връзка за оценка на съдържанието на обучението и неговото валидиране, ще създадат основа за разработване на наръчник в подкрепа на работата на младежките лидери.

На национално ниво ще бъдат организирани по 5 семинара за разказване на истории.

Материали и документи по проекта:

Екип на проекта

Комуникацията с партньорите се осъществява от Драгомир Дачев, учител в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, докторант към катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на Великотърновския университет. В ръководния екип на проекта участват също д-р Илия Вълев (РИМ – В. Търново), Йордан Райков (СУ „Вела Благоева“ – В. Търново) и Симона Йорданова (студентка от специалност „Педагогика на обучението по български език и история“ във ВТУ). Младите хора са подкрепяни в управлението на проектните дейности от доц. д-р Виолета Стойчева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“(координатор на проекта) и от Даниела Кънчева (финансов експерт към ЕИЦ).

Продължителността на проектните дейности е 24 месеца (02.2022 – 02.2024)

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Рециклирано изкуство за възрастни обучаеми в неравностойно положение (Recycled Art for Disadvantaged Adult Learners)

Project Number: 2020-1-ES01-KA204-081923

Продължителност:

23.10.2020 – 22.10.2022
Партньори:

ASOCIACIN GUARANI DE COOPERACION PARAGUAY ESPANA, Madrid, Spain
BIDA e.V.Kultur und Bildung, Suhl, Germany
CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW, Athens, Greece
Restorative Justice for All International Institute cic, London, UK
CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, Nicosia, Cyprus
Fondazione S.Carlo onlus, Milan, Italy

Цели:

Един от ключовите приоритети в дневния ред на Комисията Фон дер Лайен 2019-2024 е Европейската зелена сделка, новата политическа пътна карта, която ще направи икономиката на ЕС устойчива. Това ще превърне предизвикателствата за околната среда в реални възможности, ще образова поколенията в устойчиво поведение, превръщайки прехода към зелена икономика за всички.
Проектът RADIAL ще разгледа свързания хоризонтален приоритет на Еразъм + по отношение на екологичните и климатичните цели, заедно с приоритета за социално включване и ще им даде обучително присъствие и дейности – устойчива зелена сделка, която се разбира, пренася се в личната философия и поведение, развива се в еко-предприемачеството и допринася за социалното включване на възрастни обучаеми в неравностойно положение (мигранти, бежанци, граждани на чужбина, етнически малцинства), пребиваващи в 7те държави от ЕС. Освен това приоритет на сектора за образование за възрастни е разширяване и развитие на обучителните компетенции на преподавателите, които ще бъдат насочени към проекта, като се фокусират върху подходите за преподаване на чиста околна среда.

Проектът има за цел:
• Допринася за социалното включване на възрастни в неравностойно положение, като предоставя обучение и насоки за използване на рециклирано изкуство;
• Подкрепя приоритета на европейската зелена сделка, за да подобри знанията и разбирането за устойчив зелен преход в обществата на ЕС;
• Създаване на уважаващи околната среда навици и възможности за гражданско участие на групи в неравностойно положение;
• Укрепване на компетентностите на доставчиците на образование за възрастни, разработване на иновативен педагогически подход за рециклиране, улесняване на работата им с мигранти / етнически малцинства в мултикултурна среда;
• Подобряване на сътрудничеството между организациите на гражданското общество, публичните власти и частния сектор за разработване на иновативни инструменти за социално включване на възрастни в неравностойно положение;
• Насърчаване на процеса на интеграция на мигрантите / бежанците / и етническите малцинства сред широката общественост.

Дейности / продукти
1. Иновативно ръководство за обучители с пълен набор от инструменти и ресурси за преподаване за рециклиране, повторно използване и поправки, които да се използват в мултикултурна среда, по този начин ще обогати диактивните инструменти за устойчиво развитие. – ръководството може да изтеглите от тук
140 местни обучаеми ще участва пряко в теста на интелектуалната продукция с обратна връзка и препоръки, които ще доведат до обогатяване на продуктите в техния местен / регионален контекст.
2. Мултиплициращи събития в страните по проекта – 280 заинтересовани участника, политици, представители на частни и публични институции, пряко ангажирани с миграцията и образованието. Събитията ще бъдат в България, Кипър, Германия, Гърция, Италия, Испания и Великобритания.

3. Електронен курс и Activities booklet

Посетете още сайта на проекта : https://eu-radial.com/
Последвайте проекта във Фейсбук на : https://www.facebook.com/radialproject20/

Съединена Eвропа (rEUnite project)

Период на провеждане:

03 октомври 2020 – 31 декември 2022

Програма Европа за гражданите, направление 1 – Европейски памети

Партньори
ASOCIACION GUARANI DE COOPERACION PARAGUAY ESPANA, Мадрид, Испания
Община Серес, гр. Серес, Гърция
BIDA e.V.Kultur und Bildung, Зул, Германия
Restorative Justice for All International Institute cic, Лондон, Великобритания
ICSE & Co., Флоренция, Италия
POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA – Варшава, Полша

Цели:

Във времена на несигурност на ЕС, изследователски експерти от 7 държави партньори анализираха необходимостта от повишаване на знанията на европейските граждани за историята на ЕС и различните възприятия за основните минали и настоящи събития. Изследването на различните възпоменания и разнообразие от исторически събития през последните 70 десетилетия ще позволи на гражданите, особено на младите хора, да разберат по-добре развитието на ЕС и неговата значима роля за съжителството на нациите.
Проектът „Съединена Европа“ (rEUnite) събира граждани от различни хоризонти и произход в дебати, пряко свързани с европейските исторически етапи, с цел повишаване на тяхната осведоменост относно паметта, общата история и целта на ЕС да насърчава мира, европейските ценности и благосъстоянието на своите народи. Младите хора, НПО, публичните власти, голям брой граждани в неравностойно положение (безработни, мигранти, етнически малцинства и др.) от 6 държави-членки и Обединеното кралство ще обсъдят заедно на местно, регионално и европейско ниво основните исторически повратни моменти в Европейска история, за да се извлекат уроци за бъдещето на ЕС.
Проектът цели:
– насърчаване на развитието на дълготрайна мрежа между организации, действащи в областта на обществения ангажимент и доброволчеството на равнището на Съюза;
– насърчаване на равни възможности, принцип на недискриминация и междукултурен диалог; – насърчаване на европейското гражданство и насърчаване на толерантността, взаимното разбирателство и демократичното участие на гражданите на ниво ЕС;
– допринасяне за разбирането на гражданите за ЕС, неговата история и многообразие.
Проектът включи пряко 267 граждани във форуми, дебати и акции за солидарност за насърчаване на възпоменанието на ЕС, като се разглежда специална тема във всяка страна партньор през 18-месечния период. Над 35000 граждани бяха достигнати косвено чрез социалните медии rEUnite, кампании за повишаване на осведомеността, видео спот конкурс #rEUunite, местни изложения и улични събития.

Дейности в България:

Международно събитие “Гражданско общество и гражданско участие в тоталитарните режими” ( International event “Civil society and civic participation under the totalitarian regimes”) – 23-26 юни 2021г, Велико Търново

Отчет на реализираните дейности
Повече за проекта

Сайт на проекта: https://www.europe-reunited.eu/

Последвайте проекта във Фейсбук : https://www.facebook.com/EuropeReunited/

Последвайте проекта в Инстаграм : https://www.instagram.com/europereunited/

Print

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development