Спортът и изкуството за подобряване на ключовите компетенции на млади хора в неравностойно положение (SPARKLE)

Продължителност: 01.11.2021 – 30.04.2023

Партньори:

  • BIDA e.V.Kultur und Bildung, Зул, Германия
  • Club Deportivo de Judo Finisterre Laguna de Duero, Испания
  • Fundacja Edukacja i Media, Гливице, Полша
  • Европейски информационен център, Велико Търново, България

Цели:

Проектът SPARKLE е насочен към развитие на неформалното образование за маргинализирание младежи в 4 държави от ЕС /Испания, Германия, Полша и България/ , като се отразява значението на извънкласните аспекти на изкуствата и спорта като инструменти за подобряване на ключовите компетентности на младежите, изисквани от съвременното мултикултурно европейско общество.

Проектът Sparkle има за цел:

– да подкрепи маргинализираните млади хора, като им предостави неформално образование чрез обучение и насоки в областта на изкуството и спорта като начин за предотвратяване на социалното изключване и подобряване на пригодността им за заетост;

– Изграждане на капацитет и засилване на ролята на младежките работници/обучители/треньори, повишаване на качеството и иновациите в педагогическите подходи в областта на изкуството и спорта, което ще ги направи способни да се справят с многообразието в неформалната образователна среда;

– Изграждане на тясно сътрудничество между гражданското общество, младежките и спортните организации, местните власти и частния сектор, за да се гарантира активното участие на всички членове на обучаващата се общност в развиването на ключови компетентности на маргинализираните младежи;

– Включване на по-широката общност в популяризирането на стратегиите на ЕС за учене през целия живот и социално включване на маргинализираните учащи се младежи.

Sparkle е насочен към ХОРИЗОНТАЛНИЯ приоритет “Включване и многообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта”, като има за цел да улесни включването на младите. Разработените инструменти за обучение ще помогнат на младите учащи се да подобрят ключовите си компетентности и по този начин да повишат пригодността си за заетост и интеграция, но и ще увеличат техните възможности и самочувствие.

Sparkle се съсредоточава и  върху приоритета на програма МЛАДЕЖ “Повишаване на качеството, иновациите и признаването на младежката работа”, насочен към изграждане на капацитет на младежките работници, към обмен на най-добри практики и подкрепа за разработването и споделянето на иновативни методи за неформално образование, използващи педагогически подходи в областта на изкуството и спорта, за да се достигне до маргинализирани млади хора, да се предотврати расизма и нетолерантността сред младите хора.

Sparkle е насочен и към приоритета на програма МЛАДЕЖТА, насочен към “Повишаване на пригодността за заетост на младите хора”, който е свързан с подобряването на ключовите компетентности и основните умения на младите хора чрез разработване на методология за обучение на маргинализирани учащи се младежи, основана на спортни дейности и изкуство, която да бъде насочена както към обучителите/младежите, така и към младите хора.

Основни продукти и дейности

  1. Разработване на учебно пособие по младежко овластяване
  2. Международен обучителен тренинг – Созопол, юли 2022
  3. Младежки семинар
  4. Международни срещи на персонала
  5. Дейности по разпространение на продуктите на проекта

За повече информация посетете сайта на проекта : https://www.sparkleproject.eu/

Последвайте проекта :

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development