Проект NICE: Нови начини за приобщаване чрез кръгова икономика

Еразъм+ за възрастни KA220-ADU

Продължителност: 1.02.2022 – 31.01.2025

Координатор: Deutscher Caritasverband Landesverband Bayern e. V.   , Германия

Партньори:                       

 • Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V, Германия
 • European Integration and Training Centre ALPHA, Испания
 • Slovenská katolícka charita, Словакия
 • European Information Centre, България
 • Fondazione Caritas Ambrosiana , Милано, Италия
 • Seme di Pace società cooperativa sociale Onlus, Неапол, Италия

Борбата с изменението на климата и социалната изолация остават двете основни предизвикателства в наши дни. Проектът NICE наасърчава приобщаването, солидарността, устойчивостта и опазване на околната среда в цялостна социална кръгова икономика. Чрез проекта, участващите организации ще повишат потенциала на образованието за възрастни, заети в социални предприятия/проекти в техните местни общности. Проектът цели да подготви приобщаващо ядро от социални работници и заети в социално предприемачество в “посланици” за кръгова икономика и социално приобщаване. За професионалистите в областта на образованието за възрастни ще бъде разработена учебна програма от 10 стъпки за развитие на техните бизнеси/проекти, обхващаща аспекти като маркетинг, продажби и компетенции за връзки с обществеността, стратегии и аргументи за започване и поддържане на сътрудничество с други браншове и заинтересовани страни в общността, стратегии за придобиване на компетенции за дизайн на продукти и създаване на материали за повишаване на осведомеността. За учащите се в сферата на образованието за възрастни, независимо от техния социално-икономически статус, ще бъде разработена учебна програма за прилагане на различни подходи за кръгова икономика в техните социални дейности, с цел да станат мултипликатори по въпросите на социалното приобщаване и кръговата икономика. Основни теми на обучението са информация за производствените цикли, отпадъци и потребление, рециклиране, концепции за приобщаване, преоценка на личните потребление и статус, инструменти и техники за създаване на осведоменост и умения за самопредставяне, както и доброволчески мотивационни дейности.

Основни очаквани резултати:

 1. Разработване, пилотиране, апробиране, финална версия на учебна програма и пособие “10 стъпки, за да станете водещ социален бизнес/проект за социално приобщаване и кръгова икономика” – за обучение на специалисти в областта на образованието за възрастни, с насоки, инструменти, добри практики и примери за образователни дейности, материали за повишаване на осведомеността за кръговата икономика.
 2. Разработване на Европейска програма за обучение на посланици за социално приобщаване и кръгова икономика.
 3. Обучаване на представители на местни бизнеси/социално предприемачество и на участници в проекти по социално включване и тестване на двата проектни продукта.
 4. Провеждане на серия от мини-онлайн сесии в пилотната фаза на тестването на двата обучителни продукта.
 5. Два международни обучителни курса за възрастни с цел тестване на създадените продукти, както и разширяване на международното партньорство и обмен на знания. Първи обучителен курс – Неапол, Втори обучителен курс – Велико Търново.
 6. Изработване на серия материали за повишаване на осведомеността по темата Кръгова икономика, книжки, пощенски картички, стикери.
 7. 6 информационни бюлетина
 8. Събития за популяризиране на резултатите по проекта – минимум 50 участника на страна
 9. 6 международни срещи по проекта

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development