Проект HAVE YOUR SAY – Имай думата в ЕС – предизвикателства пред демокрацията и бъдещето на дебатите в Европейския съюз

Продължителност: 1 ноември 2022 – 30 януари 2024г.

Партньори:

  • Водеща организация – Полша – POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA
  • Испания – MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LHORTA SUD
  • Хърватия – EUROPSKI DOM SLAVONSKI BROD
  • Германия – DEMOCRACY INTERNATIONAL E.V.
  • България – Европейски информационен център, Велико Търново

Общата цел на проекта  “Имай думата в ЕС – предизвикателства пред демокрацията и бъдещето на дебатите в Европейския съюз” е да се създаде общо пространство за гражданите от различни европейски страни, участващи в проекта – Германия, Испания, Хърватия, Полша и България, за възможност за гражданско участие, да обсъждат и работят заедно като противопоставят мнения и опит по актуални и ключови за европейците въпроси. Проектът се фокусира върху предизвикателствата пред демокрацията, особено върху бъдещето на демократичните дебати във времена на цифровата революция и задълбочаващата се поляризация, противодействие на дезинформацията, преглед на реалното и възможното въздействие на ЕС върху общественото мнение, върху политиките на ЕС и доближаване до ценностите, определящи европейската общност.

Взаимното разбиране на страховете и очакванията на хората от различни региони на Европа ще позволи да се намерят общи позиции и да се определят ценностите, които все още си струва да се отстояват. Проектът има за цел да засили трансграничния обмен на информация за европейските предизвикателства, като повиши разбирането за мненията на „другите“, насърчаване на културата на дебата и конструктивната критика и развиване на умения за работа с цифрови медии.

Проектът ще доведе участниците до разпознаване на общите проблеми и предизвикателства чрез критичен подход към новите комуникационни технологии, ефективно действие чрез тези инструменти на демократичното общество като открити дебати, информационни кампании, обществени събрания, инструменти на електронната демокрация. Партньорите по проекта, сред които неправителствени организации и публични организации, ще имат възможност да излязат извън рамките на националните разкази и да разработят съвместно конструктивни дискусии. Подобно транснационално, европейско сътрудничество на основата на принципа “от хора за хора” може да създаде положително послание за взаимно уважение отвъд всички политически и национални граници.

Дейности по проекта:

5 международни срещи при домакинство на всеки от партньорите

1 онлайн конференция

Местната младежка група

Международна среща във Велико Търново – октомври 2023г.

Описателен доклад за събитието

Интерактивна гражданска карта

Граждански каталог на формалните и неформалните групи в област Велико Търново

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development