2016 в снимки

HOMO EUROPEANUS – Overcoming the Knowledge Deficit

Основните цели на проекта са да предостави повече информация за Европейския съюз в контекста на икономическата криза и на общото нарастване на анти-имигрантските нагласи и на ксенофобията – на всички граждани на страните членки и на страните – кандидатки, с оглед да се преодолее демократичния дефицит.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development