Archive for the ‘Проекти’ Category

Рециклирано изкуство за възрастни обучаеми в неравностойно положение (Recycled Art for Disadvantaged Adult Learners)

RADIAL logo

Продължителност:

23.10.2020 – 22.10.2022
Партньори:

ASOCIACIN GUARANI DE COOPERACION PARAGUAY ESPANA, Madrid, Spain
BIDA e.V.Kultur und Bildung, Suhl, Germany
CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW, Athens, Greece
Restorative Justice for All International Institute cic, London, UK
CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, Nicosia, Cyprus
Fondazione S.Carlo onlus, Milan, Italy

Цели:

Един от ключовите приоритети в дневния ред на Комисията Фон дер Лайен 2019-2024 е Европейската зелена сделка, новата политическа пътна карта, която ще направи икономиката на ЕС устойчива. Това ще превърне предизвикателствата за околната среда в реални възможности, ще образова поколенията в устойчиво поведение, превръщайки прехода към зелена икономика за всички.
Проектът RADIAL ще разгледа свързания хоризонтален приоритет на Еразъм + по отношение на екологичните и климатичните цели, заедно с приоритета за социално включване и ще им даде обучително присъствие и дейности – устойчива зелена сделка, която се разбира, пренася се в личната философия и поведение, развива се в еко-предприемачеството и допринася за социалното включване на възрастни обучаеми в неравностойно положение (мигранти, бежанци, граждани на чужбина, етнически малцинства), пребиваващи в 7те държави от ЕС. Освен това приоритет на сектора за образование за възрастни е разширяване и развитие на обучителните компетенции на преподавателите, които ще бъдат насочени към проекта, като се фокусират върху подходите за преподаване на чиста околна среда.

Проектът има за цел:
• Допринася за социалното включване на възрастни в неравностойно положение, като предоставя обучение и насоки за използване на рециклирано изкуство;
• Подкрепя приоритета на европейската зелена сделка, за да подобри знанията и разбирането за устойчив зелен преход в обществата на ЕС;
• Създаване на уважаващи околната среда навици и възможности за гражданско участие на групи в неравностойно положение;
• Укрепване на компетентностите на доставчиците на образование за възрастни, разработване на иновативен педагогически подход за рециклиране, улесняване на работата им с мигранти / етнически малцинства в мултикултурна среда;
• Подобряване на сътрудничеството между организациите на гражданското общество, публичните власти и частния сектор за разработване на иновативни инструменти за социално включване на възрастни в неравностойно положение;
• Насърчаване на процеса на интеграция на мигрантите / бежанците / и етническите малцинства сред широката общественост.

Дейности / продукти
1. Иновативно ръководство за обучители с пълен набор от инструменти и ресурси за преподаване за рециклиране, повторно използване и поправки, които да се използват в мултикултурна среда, по този начин ще обогати диактивните инструменти за устойчиво развитие.
140 местни обучаеми ще участва пряко в теста на интелектуалната продукция с обратна връзка и препоръки, които ще доведат до обогатяване на продуктите в техния местен / регионален контекст.
2. Мултиплициращи събития в страните по проекта – 280 заинтересовани участника, политици, представители на частни и публични институции, пряко ангажирани с миграцията и образованието. Събитията ще бъдат в България, Кипър, Германия, Гърция, Италия, Испания и Великобритания.

Посетете още сайта на проекта
Включете се в група на проекта във Фейсбук.

Съединена Eвропа (rEUnite project)

reunite

Период на провеждане:

03 октомври 2020 – 02 април 2022

Програма Европа за гражданите, направление 1 – Европейски памети

Партньори
ASOCIACION GUARANI DE COOPERACION PARAGUAY ESPANA, Мадрид, Испания
Община Серес, гр. Серес, Гърция
BIDA e.V.Kultur und Bildung, Зул, Германия
Restorative Justice for All International Institute cic, Лондон, Великобритания
ICSE & Co., Флоренция, Италия
POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA – Варшава, Полша

Цели:

Във времена на несигурност на ЕС, изследователски експерти от 7 държави партньори анализираха необходимостта от повишаване на знанията на европейските граждани за историята на ЕС и различните възприятия за основните минали и настоящи събития. Изследването на различните възпоменания и разнообразие от исторически събития през последните 70 десетилетия ще позволи на гражданите, особено на младите хора, да разберат по-добре развитието на ЕС и неговата значима роля за съжителството на нациите.
Проектът „Съединена Европа“ (rEUnite) събира граждани от различни хоризонти и произход в дебати, пряко свързани с европейските исторически етапи, с цел повишаване на тяхната осведоменост относно паметта, общата история и целта на ЕС да насърчава мира, европейските ценности и благосъстоянието на своите народи. Младите хора, НПО, публичните власти, голям брой граждани в неравностойно положение (безработни, мигранти, етнически малцинства и др.) от 6 държави-членки и Обединеното кралство ще обсъдят заедно на местно, регионално и европейско ниво основните исторически повратни моменти в Европейска история, за да се извлекат уроци за бъдещето на ЕС.
Проектът цели:
– насърчаване на развитието на дълготрайна мрежа между организации, действащи в областта на обществения ангажимент и доброволчеството на равнището на Съюза;
– насърчаване на равни възможности, принцип на недискриминация и междукултурен диалог; – насърчаване на европейското гражданство и насърчаване на толерантността, взаимното разбирателство и демократичното участие на гражданите на ниво ЕС;
– допринасяне за разбирането на гражданите за ЕС, неговата история и многообразие.
Проектът ще включи пряко 490 граждани във форуми, дебати и акции за солидарност за насърчаване на възпоменанието на ЕС, като се разглежда специална тема във всяка страна партньор през 18-месечния период. Приблизително 7000 граждани ще бъдат достигнати косвено чрез социалните медии rEUnite, кампании за повишаване на осведомеността, видео спот конкурс #rEUunite, местни изложения и улични събития.

Print

ЕС – обединени ние стоим /EU-United we stand/

LOGO UWS FINAL-1

Период на провеждане:

1 септември 2020 – 28 февруари 2022

Партньори:
EUROPAISCHE AKADEMIE BERLIN EV – Берлин, Германия
POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA – Варшава, Полша
POLITIKATORTENETI INTEZET KOZHASZNU NONPROFIT KFT – Будапеща, Унгария
TERA-MAISON DE L’EUROPE DE LA CHARENTE – ANGOULEME, Франция
Европейски информационен център – Велико Търново, България

Цели:
1990 г. бележи прелом както в германската, така и в европейската история. След като социалистическите режими в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) бяха пометени от революциите от 1989 г., европейците се сблъскаха с тройния проблем за това как да изградят стабилни демокрации в ЦИЕ, как да обединят двете германски държави и как да създадат устойчив мирен ред в Европа.
Проектът разглежда решенията в исторически план: интегрирайки както Германия, така и „новите“ демокрации от ЦИЕ в ЕС; процесите, при които европейците успешно убиха „дяволите от миналото“ – точно както Робърт Шуман предвиди в своята Декларация от 1950 г. Но наистина ли е вярно това? Наистина ли сме преодолели нашите взаимни страхове и предразсъдъци? Наистина ли сме доволни от сегашното състояние на нещата както в нашите страни, така и в рамките на ЕС? Какво не се е получило съвсем както трябва – и какво можем да направим?
Това са въпросите, които ще бъдат разгледани от различни формати и дейности по време на местни събития и 5 транснационални дейности, организирани от партньорите в съответните им страни.
Основните цели на проекта са
• да ангажира гражданите в транснационални и между поколения дискусии за историческия, политическия, социалния и културния фон на германското и европейско обединение / интеграцията и нейните ефекти върху днешните реалности, като по този начин допринася за разбирането на гражданите и активното им участие в ЕС ;
• да подчертае конкретния опит на различните страни от ЕС по отношение на политиката за памет и опита на тоталитарните режими, но също така и общите направления на европейската история;
• да се повиши осведомеността на гражданите за Декларацията на Шуман, основните идеи и основните ценности на европейската интеграция и нейните положителни ефекти върху живота;
• да подобри и укрепи уменията на гражданите в областта на междукултурната комуникация и взаимното разбирателство и да насърчи развитието на мрежи на граждани.

Основни дейности:
5 транснационални събития ще предоставят на участниците голямо разнообразие от възможности да обменят своите възгледи, да се учат един от друг, да обсъждат и да общуват със съграждани от цяла Европа. Форматите и методите, които трябва да се прилагат по време на тези събития, варират от лекции и дискусии до междуактивни семинари и публични дебати с личности от местни общности, политически или изследователски институции и медии.

Линк към сайта на проектаhttps://www.eab-berlin.eu/de/projekt/eu-united-we-stand 

Print

Граждански размишления върху бъдещето на Европа (FuturEU)

banner_siteEIC

Период на провеждане:

Януари 2019г – декември 2020г.

Партньори:

Европейска къща – Славонски брод, Хърватия
Фондация Робърт Шуман – Варшава, Полша
Фондация Алтиус – Мадрид, Испания
Каритас, Амброзия – Милано, Италия
Никозия, Кипър
Фондация BIDA e.V.Kultur – Зул, Германия
Erevnitiko idrima P. L. – Никозия, Кипър

Цели:

Проектът „Граждански размишления върху бъдещето на Европа“ / “Citizens’ Reflections on Future of EUrope” (FuturEU)/ е насочен към най-важните европейски политически теми, които са развити в Бялата книга за бъдещето на Европа и тематично свързаните документи. Чрез организиране на местни форуми /мини-граждански диалози/, проектът дава възможност на граждани от 8 европейски страни да изследват как специфични политики на ЕС /социална Европа, глобализация и миграция, икономически и монетарен съюз, финанси на Съюза, Европейска отбрана, дигитална Европа, младеж/ – се проявяват и имат отражение върху местната и регионална социална среда, в която гражданите живеят и по какъв начин прилагането на петте сценария би се отразило на ежедневието им в Европа. Местните изводи и размишления вече се дискутират в 8 международни граждански форума в 8 местни общности; резултатите ще бъдат представени в осемте местни общности и ще бъдат дискутирани с местни, национални и европейски политици. Гражданските форуми се съпътстват от различни прояви и инициативи – местни изложби, състезание във Фейсбук, обучителна визита, посещение на последния разделен град в Европа – Никозия, сесия за споделяне на лични истории, дейности за солидарност, уличен фестивал /Парадът на Шуман/ във Варшава; форумите обединяват граждани, млади хора и EVS доброволци.
В проекта участват НПО от 8 страни-членки – Хърватия, Чехия, Италия, Испания, Германия, Кипър, Полша и България, като 4 от НПО-та домакинстват мрежата на ГД Комуникация, Европа Директно. Финансиран е по линия на програма „Европа за гражданите“, линия 2 – Демократично включване и гражданско участие.

Дейности и резултати:

Чрез включването пряко на 910 граждани и на повече от 8000 непряко, чрез даването на възможността да се свържат пряко европейските политики с техния социален живот и реалност, проектът стимулира информирания публичен дебат за приносите и предизвикателствата пред основните европейски публични политики и тяхното бъдеще. Така проектът засилва усещането за принадлежност към европейското семейство и дава възможност за активно участие в конструирането на съвременна Европа и бъдещето й.

Отчет на реализираните дейности

 

Последвайте ни във FaceBook: https://www.facebook.com/groups/projectfutureu

Посетете официалната страница на проекта: https://projectfutureu.eu/

Print

Разширяване на демократичното участие и интеграция на мигранти и уязвими групи (PROM PAR)

logoPromPar

Период на провеждане:

1 септември 2019 – 31 август 2021

Партньори:

 

Цели:

Цел на предложения проект е да се създаде учебен план за обучение и впоследствие и на модули за гражданско образование както за уязвими групи, така и за новопристигнали мигранти, заселени вече лица, за търсещи убежище и за бенефициенти на международна закрила чрез единна онлайн платформа. Проектът цели да се представят многостранните възможности за гражданско образование, като се използват ИТ технологиите за овластяване и подкрепа на процеса на социално включване в демократичните общества.
Проектът ще въведе ефективна система за обучение по гражданско образование, която ще осигури на целевата група знания като добродетели, норми и критично мислене, така че да засили тяхната самостоятелност, самоефективност, самоувереност и повишаване на познавателните им умения. Той също така ще даде изрични знания за ценностите, ролите и оперативната функция на основните публични и обществени институции. Различни заинтересовани страни като национални и местни институции и НПО /доставчици на услуги/ ще могат да използват платформата и да я интегрират в ежедневната си практика, като предоставят съответно обучение за гражданство на търсещите убежище и бенефициентите на международна закрила.

Дейности и резултати:

За да постигне тези цели, консорциумът на проекта ще разработи следните интелектуални резултати – Насоки за консултации със заинтересованите страни, Модули по гражданско образование, Платформа за електронно обучение и Създаване на среда на ECTS формат за гражданско образование
Проектът е насочен пряко към различни целеви групи участници, които ще се включат в различните планирани дейности /уязвими групи, мигранти, бежанци, обучители, местни власти и местни общности, др/. Резултатът и резултатите от проекта ще доведат до дълготрайни ефекти на местно, регионално, национално и европейско ниво. Онлайн платформата ще бъде напълно оборудвана и ще има капацитет да подкрепя предоставянето на обучение по гражданско образование на всяка уязвима група в европейското общество.

ПРОДУКТИ

Последвайте ни във FaceBook: https://www.facebook.com/promparciviceducation/

Посетете официалната страница на проекта: http://prompar-civiceducation.eu/ 

 

E-logo-300x65

Договор  2019-1-IT02-KA204-063109

Европейски съюз: общо минало, настояще и бъдеще за вас (EUcom4U project)

button_EUcom4U

Период на провеждане:

1 октомври 2019 – 31 март 2021

Партньори:

Цели:

Проектът „Европейски съюз: общо минало, настояще и бъдеще за вас“ (EUcom4U) има за цел да повиши знанията и да повиши осведомеността за историята на ЕС и различните възприятия и разбирания за минали и настоящи значими събития сред гражданите на 6 европейски общности в 6 страни-членки, включващи 630 директни участници и 5500 индиректно.

Основните цели са, като се запознаят повече с различните възпоменания в историята на ЕС на 20-ти век, местните общности да разберат развитието на ЕС, да препрочитат и преоценяват нашите общи ценности, да ги оценяват и прилагат в ежедневието си, в действия и поведение. Проучване, дебати, споделяне на факти и анализи на данни, разказване на истории и разговори с очевидци за поредицата значими събития от най-новата история, ще позволят на участниците да си направят важни изводи за бъдещето на Европа.

Основната тема на планираните дейности по проекта са МИР и ЕДИНСТВО.

Проектът включва добро балансирано партньорство на 6 държави-членки на ЕС с различна история (стара и нова, север-юг, с дълъг и по-кратък демократичен опит, с различна скорост на европейска интеграция), което ще позволи на участниците да получат широка картина и възприятия относно значимите години, които проследяват европейската интеграция, основаваща се на процеса на изграждане на стойността на единството – Хагски конгрес, декларация на Шуман и идея за единство, 1957 г.и началото на Европейския икономически съюз, първото пряко гласуване на ЕП през 1979 г., обединението на Германия през 1990 г. , 2004 и най-голямото разширяване на ЦИЕ и 2000 г. и провъзгласяване на Хартата на основните права на ЕС. Използвайки различни неформални инструменти като открит публичен дебат, семинар, дискусия, изложба, образователно посещение, разказване на истории от очевидци, улично събитие, Фейсбук, проектът ще позволи на гражданите на страните от проекта да разберат разнообразния национален опит в път към ЕДИНСТВОТО, но и общата история на Европа и нейните последици за бъдещето
18-месечният проект ще бъде изпълнен от 6 неправителствени организации от България, Германия, Литва, Испания, Португалия и Италия.

Дейности и резултати:

По време на събитията на проекта ще бъдат включени 630 преки участници и много по-широка местна общественост, които ще получат по-добро разбиране и знания за необходимата за ЕС основа за по-активното им участие.

Събитие в България
Велико Търново – март 2021

Официална страница на проекта: https://www.eucom4u.eu/
Последвайте ни във FaceBook: https://www.facebook.com/Eucom4u/ 

Print

подпрограма: Strand 1 European Remembrance

Clicking With Voters

logo

Период на провеждане:

септември 2018 – февруари 2020

Партньори:

 • Europe House Slavonski Brod, Хърватска
 • Change it!, Чехия
 • Daugavpils Universitate, Латвия
 • Association for Non Formal Education MERITUM,
  Полша
 • Euroasia Net, Франция
 • Folkuniversitetet Kristianstadt, Швеция
 • KANE, Social Youth Development NGO, Гърция

Цели:

Общата цел на проекта е овластяването на Европейското гражданство и насърчаването на гражданското включване, със специално внимание към младите,  в демократичния живот на Европа и по-специално като ги мотивира да участват в изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Дейности и резултати:

Резултати от проведена анкета

 

Официална Фейсбук страница на проекта

Print

Европейски декади

Print

Период на провеждане:

2017 – март 2019

Партньори:

 • Fundación Altius Francisco de Vitoria, Spain
 • The Berlin Brandenburg Association for International Affairs (BBAG), Germany
 • the Helsinki Committee for Human Rights, Serbia

 • The Municipality of Serres, Greece

 • The Polish Robert Schuman Foundation, Poland

Цели:

Проектът “Европейски десетилетия” (EdUcade) събира граждани от различни хоризонти и среди в дебати, пряко свързани с европейските исторически събития, с цел да се повиши тяхната осведоменост за паметта, общата история и целта на ЕС да насърчава мира, неговите ценности и благосъстоянието на нейните хора.

Младите хора, организациите на гражданското общество, публичните органи и голям брой граждани в неравностойно положение (безработни, мигранти, етнически малцинства и т.н.) от 5 държави-членки и една страна кандидатка за членство в ЕС заедно отразиха на местно и европейско равнище основните исторически повратни точки в европейската история от миналия век.

Дейности и резултати:

Пълно описание на дейностите и постигнатите резултати може да прочетете тук.

 

Пълна информация за проекта, може да видите на официалната му страница: http://europeandecades.eu/

Print

Project is co-funded by the European Union in the frame of Europe for Citizens Programme. The project’s publications and communication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Граждански измерения за социално включване (CivicAL)

CivicAL logo

Период на провеждане:

Октомври 2018 –  Септември 2020 

Партньори:

 • Fundación Altius Espana, Испания
 • The Berlin Brandenburg Association for International Affairs (BBAG), Германия
 • UNESCO Chair in Bioethics & Human Rights, Италия
 • University of Nicosia, Кипър
 • A.C.C.E.S. Oltenia, Румъния

Цели:

Проект “Граждански измерения за социално включване” (CivicAL) е насочен към преодоляване на пропуските в гражданското образование (ГО) за възрастни в неравностойно положение в шест европейски страни, отразявайки значимостта на извънкласните аспекти на гражданското образование в рамките на мултикултурната европейска среда. 
Проектът отговоря на нуждата на обучителите на възрастни да предоставят подходящи обучителни сесии по гражданско образование за учащите в неравностойно положение.

Ние се стремим да обхванем възрастни от мигрантските и малцинствените общности, на които често са предлагани езикова и професионална подготовка, но, при които липсва знание по широк обхват— от теми, свързани с Европейския съюз от гражданство и демократични принципи до култура и споделени ценности. Поради това, ние се фокусираме върху разширяване на социалното включване, по-добра работна интеграция и участие в гражданския живот в ЕС. 

Дейности и резултати:

Вижте повече за дейностите и резултатите по проекта на официалната му страница https://civical.eu/ и във Фейсбук на https://www.facebook.com/Civicalproject

E-logo-300x65

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there.

Проект “EuroSol”

banner_fb

Период на провеждане:

1 януари 2017 – 30 юни 2018

Read more »

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development