Проект REmember TOgether to Understand each other betteR – Да помним заедно, за да се разбераме по-добре

 01 април 2022 – 30 март 2024г.

Партньори

  • Водеща организация – Германия – BERLIN-BRANDENBURGISCHE AUSLANDSGESELLSCHAFT EV (BBAG e.V.),
  • Франция – CENTRE EUROPEEN ROBERT SCHUMAN,ASSOCIATION (CERS),
  • България – EUROPEAN INFORMATION CENTRE (EIC),
  • Полша – STOWARZYSZENIE EUROPA IUVENIS (Europa Iuvenis),
  • Чехия – SPOLEK POLITICTI VEZNI CZ (Politicti vezni),
  • Крит – KRITI (PERIFEREIA).

“RETOUR” е двугодишен проект, в който участват организации от 6 различни европейски държави: България, Франция, Гърция, Полша, Чехия и Германия. Над 500 граждани ще бъдат пряко ангажирани, сред тях педагози, съвременници на събитията и млади хора, както и политици, влияещи на обществено мнение и други активисти в защита на основните права, върховенството на закона и демокрацията.

Основните цели на проекта са: насърчаване на по-доброто и взаимно разбиране на историческите повратни точки и промените в Европа през ХХ век и времето на колониализма чрез личен обмен, свидетелства, семинари, семинари, посещения на мемориални обекти и изложби; опознаване, изучаване и преподаване на тези исторически събития в интерактивен начин (създаване и обмен на педагогически инструменти като видеоклипове със свидетелства, разходки из градовете) и свързване на ученето от миналото с местната история и мемориалните обекти; повишаване на осведомеността на европейските граждани за техните общи история, културно наследство и ценности чрез диалози, дискусии и дейности; включване на всички заинтересовани граждани, независимо от тяхната култура, етническа принадлежност, пол, религия, сексуална ориентация, социално-икономически статус и географско положение; насърчаване на културното многообразие, междукултурния диалог – борба с антидемократичните, расистките, ксенофобските, хомофобските и други тенденции в нашите общества чрез популяризирането на общите ни европейски ценности чрез възпоменание за общества, в които тези ценности и права не са съществували.

Дейности по проекта

По време на проекта са планирани 6 физически срещи във всяка участваща държава, посветени на конкретна тема, която е повлияла на историята на страната: комунистическа система (България, Полша и Чешката република); колонизация и постколониализъм (Франция); фашизъм и диктатура (Гърция), националсоциализъм и преследване на евреите (Германия).

Освен това са планирани 2 онлайн срещи, в които ще се включат и европейски граждани, които не могат да пътуват.

Международна среща във Велико Търново – 18-20 октомври 2023г.

Информационен доклад за събитието

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development