НИЕ ДЕЙСТВАМЕ (WE ACT)

Продължителност: 1.06.2022 – 30.11.2023

Партньори:

Клуб по джудо, JFC Laguna de Duero, Испания

Волейболен клуб /RCC –CANNES/, Кан, Франция

Спортна асоциация /SBG/, Delft, Netherlands

Европейски информационен център, Велико Търново, България

Проектът

Ценностите на спорта по отношение на социалното приобщаване, и по-специално ролята на спорта за насърчаване и постигане на интеграция на маргинализирани групи, включително трудова интеграция, са широко признати. Участието в спорта може да допринесе за подобряване на благосъстоянието на жените (мигранти, бежанци, безработни, от селски райони, жертви на насилие и т.н.), както и на тяхното физическо и психическо здраве, като същевременно увеличава личната мобилност и автономност и насърчава социалното приобщаване и пригодността за заетост. We Act събира комбинация от спортни организации, за да обединят усилията си в транснационално сътрудничество за справяне с местните/регионалните предизвикателства на интеграцията на жените, прилагайки методология за образование чрез спорт. Проектът ще отговори на ключовите теми на Работния план за спорта за периода 2021-2024 г. и на приоритетите на поканата, като си поставя за цел изграждането на капацитет на организациите за работа на транснационално равнище, като пренесе измерението на ЕС на местно равнище; разработването на модел за социална интеграция за приобщаване и разнообразяване на жените с по-малко възможности; изграждането на знания, повишаването на качеството на работата и трансфера на добри практики между спортните и неспортните организации; повишаването на осведомеността и увеличаването на участието в спорта на уязвимите жени. Четиримата партньори, подкрепени от асоциирани структури, ще изпълнят транснационални и национални дейности, от които ще се възползват 20 треньори/обучители, 80 жени в маргинализирани групи и 200 заинтересовани страни от България, Испания, Франция и Нидерландия. Чрез планираните канали за разпространение на информация и последващи действия ще бъдат обхванати около 3200 непреки бенефициенти.

Проектът We Act е структуриран в 3 работни пакета, които осигуряват 13 резултата (доклади, планове за управление, набори от данни, набор от инструменти, уебсайт, социални медии, рекламни материали), 3 транснационални срещи, 1 съвместно обучение на персонала и 4 мултиплициращи събития. Проектът ще повиши осведомеността на европейските заинтересовани страни относно важния принос, който спортът може да даде в отговор на нуждите на интеграцията на жените, като същевременно се противопостави на равенството между половете и социалното сближаване на равнище ЕС.

Посетете още сайта на проекта : https://weactproject.com/
Последвайте проекта:

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development