Проект Active memories (ACTMEM)

2021-1-IT03-KA220-YOU-000029134

Период на провеждане:

Февруари 2022 – Феврури 2024 (24месеца)

Партньори:

Italian recreative and cultural association (ARCI), Италия
Storie di Mondi Possibili, Италия
Sozial Label, Германия
ARCSS, Португалия
Европейски център, България

Дългогодишният опит на Сдружение „Европейски информационен център – Велико Търново“ и създадените успешни практики в работата с младите хора са утвърдили неговия авторитет и като надежден международен партньор. Сред проектите, в които Центърът участва от началото на 2022 г., е „ACTIVE MEMORIES“ (ACTMEM) 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029134.

Проектът се реализира по Програма Еразъм+ съвместно с партньори от Италия, Германия и Португалия. Бенефициент на проекта е Italian recreative and cultural association (ARCI), италианска национална организация с над 1 000 000 членове, ситуирана в гр. Montevarchi (Valdarno/ Tuscany).

Проектът е фокусиран върху ролята на паметта, разбирана като историческа памет и като „памет за настоящето“, която подхранва социалната тъкан и залага на диалога между поколенията при преработване на травматични събития чрез сравнение с миналото. Той е инспириран от предизвикателствата, с които се сблъскаха редица младежи по време на пандемията от COVID-19 и съпътстващият я локдаун, и от възможностите за адекватни отговори при справяне с последиците в областта на заетостта и на психичното здраве на младите хора, засегнати от по-високи нива на депресия, самота, тревожност, напрежение и опити за самоубийство.

Цели:

Целите на проект ACTMEM са насочени към създаването на иновативен образователен опит, стимулиращ общуването между младите хора в Европа през призмата на личните истории, тематично свързани с ценностите на съвместното съществуване, социалното и гражданското участие и междукултурното осъзнаване и изразяване.

Целева група на проекта са младите хора на възраст 18 – 35 години. Специално внимание се отделя на:

• МЛАДЕЖИ, преживели изолация по време на пандемията, но също така и активно участвалите в акции на солидарност в собствените си общности.

• МЛАДИ ХОРА с ограничени икономически възможности или със социални проблеми, включително хора с увреждания, които преживяха най-трудно периода на изолация: изслушването им и намирането на решения за справяне с належащите проблеми в младежките общности и в обществото като цяло.

• МЛАДЕЖКИ лидери, нуждаещи се от придобиване на нови умения и методологии за усъвършенстване участието на младите хора в колективни и индивидуални действия за солидарност.

• МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ангажирани с постоянната необходимост от ангажиране на младите хора в активно гражданство чрез насърчаване на солидарността и общото чувство за гражданство.

Дейности и резултати:

Очаквани резултати

Основен акцент по отношение на резултатите е поставен върху създаването на Семинар за смесено (blended) обучение. Планирано е разработването на иновативни методологии за разказване на лични истории.

Съдържанието на обучението ще бъде реализирано от партньорите и ще бъде тествано от младежките лидери по време на транснационалните обучителни семинари. За да се осигури съответствие с нуждите на целевите групи, младежките лидери ще мултиплицират образователните дейности чрез организиране на местни работилници с връстници.

Този процес, включително обратната връзка за оценка на съдържанието на обучението и неговото валидиране, ще създадат основа за разработване на наръчник в подкрепа на работата на младежките лидери.

Дейности

На национално ниво ще бъдат организирани по 5 семинара за разказване на истории.

Международни координационни срещи

Международен обучителен семинар в Арецо (Италия)

Национални семинари

Отворено виртуално пространство за разказване

Заключително събитие за разпространение на резултатите

Наръчник

Заключителната среща по проект „Живи спомени“, 2-3 февруари 2024 г., гр. Велико Търново

Материали и документи по проекта:

Екип на проекта

Комуникацията с партньорите се осъществява от Драгомир Дачев, учител в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, докторант към катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на Великотърновския университет. В ръководния екип на проекта участват също Димитринка Арнаудова (ЧПГЧО “Челопеч”), д-р Илия Вълев (РИМ – В. Търново), Йордан Райков (СУ „Вела Благоева“ – В. Търново) и Симона Йорданова (студентка от специалност „Педагогика на обучението по български език и история“ във ВТУ). Младите хора са подкрепяни в управлението на проектните дейности от доц. д-р Виолета Стойчева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“(координатор на проекта) и от Даниела Кънчева (финансов експерт към ЕИЦ).

Продължителността на проектните дейности е 24 месеца (02.2022 – 02.2024)

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development