Проект Clubs4Europe

Еразъм+

Продължителност: 10.2022 – 31.03.2024

Координатор: European Integration and Training Centre ALPHA, Испания

Партньори:                       

 • OTI, Словакия
 • European Information Centre, България

Цели на проекта:

Проектът Clubs4Europe предлага поле за изява на гласовете на хората от селските райони по основни теми като гражданско участие, равенство, демокрация, приобщаване и многообразие във всички сфери на ежедневието, като насърчава възможностите за обучение на хора от различни култури и поколения. Проектът е насочен към хоризонталните приоритети на програмата – общи ценности, гражданска ангажираност и участие, както и приобщаване и разнообразие във всички области на образованието. Те се допълват от приоритета в сектора на образованието за възрастни за създаване и насърчаване на възможности за учене сред всички граждани и поколения.

 • Насърчаване на възможностите за учене на хора от различни поколения, задълбочаване на познанията им за ценностите, институциите и политиките на ЕС чрез организиране на публични дебати и семинари за постиженията и предизвикателствата пред ЕС.
 • Да насърчи чувството за европейска идентичност сред гражданите от селските райони и да им предостави възможност за активно взаимодействие, за участие в демократичния живот на Съюза, като достигне до хората от 3 отдалечени зони и преодолее съществуващото междукултурно и социално разделение.
 • Да се включат местните общности и гражданите в действия за борба със стигматизацията на членовете на общността в неравностойно положение и за насърчаване на толерантността и съпричастността, което от своя страна води до по-сплотена, демократична, перспективна и конструктивна Европа.
 • Да се преодолее съществуващото неравенство, причинено от териториалната връзка провинция-град, и да се работи в различни териториални реалности – градове, малки градове, общински центрове, областни центрове, вкл. социални мрежи.
 • Да се засили активисткият тип политическа култура и да се насърчат гражданите на селските райони да търсят активно информация за политиките на ЕС и да се постигне практическа промяна на нагласите за активно участие в процеса на вземане на решения на местно, регионално, национално и европейско равнище (участие в националните избори и изборите за Европейски парламент през 2024 г.).

Дейности:

 • Семинари на различни теми за историята, ценностите и постиженията на ЕС;
 • Публични дебати по въпроси от европейско значение
 • Онлайн семинари за бъдещето на Европа с участието на 45 граждани от селските райони от всяка държава.
 • Мобилни звена, достигащи до малки и по-слабо населени селски райони, които популяризират знанията за ЕС Видеоконкурс и посещение на Европейския парламент в Брюксел

Резултати и продукти:

Уеб сайт на проекта: https://www.clubs4europe.eu/

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development