Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ЕК предлага да предостави 511 млн.евро финансова подкрепа за България в рамките на инструмента SURE

Инструментът SURE е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на тежките социално-икономически последствия от пандемията от коронавирус. Това е една от трите мрежи за сигурност, одобрени от Европейския съвет за защита на работниците, предприятията и държавите.

След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от страна на ЕС за държавите членки. Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта. По-конкретно те ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията от коронавирус, по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица.

След консултации с държавите членки, поискали подкрепа, и след оценка на техните заявления, Комисията предлага на Съвета да одобри предоставянето на финансова подкрепа за:
Белгия – 7,8 милиарда евро 
България – 511 милиона евро 
Чехия – 2 милиарда евро 
Гърция – 2,7 милиарда евро 
Испания – 21,3 милиарда евро 
Хърватия – 1 милиард евро 
Италия – 27,4 милиарда евро 
Кипър – 479 милиона евро 
Латвия – 192 милиона евро 
Литва – 602 милиона евро 
Малта – 244 милиона евро 
Полша – 11,2 милиарда евро 
Румъния – 4 милиарда евро 
Словакия – 631 милиона евро 
Словения – 1,1 милиарда евро 

SURE може да осигури финансова подкрепа в общ размер до 100 милиарда евро за всички държави членки. Предложенията на Комисията до Съвета относно решения за предоставяне на финансова подкрепа възлизат на 81,4 милиарда евро и обхващат 15 държави членки. Португалия и Унгария вече представиха официални заявления, които в момента се оценяват. Комисията очаква да представи предложение за предоставяне на подкрепа на Португалия и Унгария в скоро време. Държавите членки, които все още не са подали официални заявления, все още могат да направят това.

Отпускането на заеми на държавите членки в рамките на инструмента SURE ще бъде подкрепено от система от доброволни гаранции от държавите членки. Комисията очаква процесът на финализиране от страна на държавите членки на споразуменията им за гаранция с Комисията да приключи много скоро.

Изказвания на членове на колегиума:

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да запазим работните места и поминъка на хората. Днес правим важна стъпка в тази посока: само четири месеца след като предложи неговото създаване, Комисията предлага да предостави 81,4 милиарда евро в рамките на инструмента SURE, за да се помогне за защитата на работните места и работниците, засегнати от пандемията от коронавирус в целия ЕС. В контекста на безпрецедентната криза SURE е ясен символ на солидарност. Европа се е ангажирала да защитава гражданите.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: Работниците в момента живеят при огромна несигурност и ние трябва да ги подкрепим, за да преодолеят тази криза, и да дадем нов тласък на нашите икономики. Ето защо Комисията предложи инструмента SURE, за да помогне за защитата на работниците и да улесни икономическото възстановяване. Днес приветстваме силния интерес на държавите членки към достъпа до евтино финансиране, налично в рамките на SURE, в подкрепа на режими на работа при непълно работно време и подобни мерки, и очакваме бърз процес на вземане на решение, за да започнем изплащането на заемите.

Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните права, заяви: SURE беше една от първите мрежи за сигурност, които решихме да въведем, за да гарантираме, че работниците ще имат доход, докато са временно без работа, и че заетостта им ще бъде запазена. По този начин SURE ще спомогне за по-бързо възстановяване. Всички държави членки скоро ще са предоставили общо 25 милиарда евро под формата на гаранции и ние предлагаме 15-те държави членки, поискали подкрепа, да получат общо 81,4 милиарда евро под формата на заеми. Това е проява на европейска солидарност, която показва, че заедно сме по-силни и това е в полза на всички европейски граждани.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Въвеждането на режими на работа при непълно работно време изигра съществена роля за смекчаването на последиците върху заетостта от пандемията от COVID-19. SURE е приносът на Европейския съюз за тези основни мрежи за сигурност. Инструментът ще спомогне за защитата на работниците от безработица и за запазването на работните места и уменията, от които ще се нуждаем, когато нашите икономики се възстановят. Силният интерес от страна на държавите членки потвърждава жизненоважното значение на тази схема.

Контекст

Като част от реакцията на коронавируса на 2 април 2020 г. Комисията предложи инструмента SURE. На 19 май 2020 г. държавите членки в Съвета приеха регламента за създаване на SURE.

Участието на всяка държава членка в общия размер на гаранцията съответства на нейния относителен дял в общия брутен национален доход (БНД) на Европейския съюз въз основа на бюджета на ЕС за 2020 г.

За повече информация

Предложения за Решение за изпълнение на Съвета

Информационен документ: SURE — Подкрепа за държавите членки с цел защита на работещите и поддържане на заетостта

Въпроси и отговори: Комисията предлага нов инструмент, наречен SURE

Мерки във връзка с коронавируса

Източник: https://ec.europa.eu/

ЕК одобри българска схема в размер на 28 милиона евро в подкрепа на туроператорите

Мярката е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ.

Според мярката туроператорите имат право да получат 35 евро за всеки пътник, който е резервирал туристически пакет с тях, включващ полет в България. Допустимостта се ограничава до полети между 14 май и 31 декември 2020 г. Схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Мярката е достъпна за всички туроператори и превозвачи, независимо от държавата на регистрация, и за всички пътници, независимо от държавата на произход. Целта на мярката е да се стимулира входящият туризъм. Това ще улесни достъпа до финансиране и ще намали внезапния недостиг на ликвидност, пред който са изправени засегнатите дружества. 

Комисията установи, че българската мярка отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, подпомагането не надвишава 800 000 EUR на дружество и ще бъде предоставено не по-късно от 31 декември 2020 г. 

Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ. 

Повече информация за Временната рамка и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите последици от пандемията, породена от коронавируса, можете да намерите тук

Неповерителната версия на решението ще бъде предоставена под номер SA.58050 в Регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

Отворен конкурс за участие: Европейски награди за наследство / Europa Nostra Awards 2021

ENA2020_CALL_general

Европейските награди за наследство / Europa Nostra Awards 2021 са отворени за кандидатстване!

Сега е шансът най-вдъхновяващите европейски архитекти, занаятчии, експерти по културно наследство, професионалисти, доброволци, публични и частни институции и местни общности да получат признание за своите постижения!

 Вижте видеото

Европейските най- престижни награди в областта на културното наследство – тези годишни награди определят и насърчават най-добрите практики за опазване и подобряване на материално и нематериално културно наследство; стимулиране на трансграничния обмен на знания в цяла Европа; повишаване на обществената осведоменост и оценка на европейското културно наследство; и насърчават по-нататъшни отлични инициативи чрез силата на примера.

Наградите признават постиженията на изключителни проекти за консервиране, иновативни изследвания, дългогодишна отдаденост към наследството на професионалисти и доброволци и изключителни инициативи в повишаването на осведомеността, обучението и образованието.

През 2021 г. ще бъдат наградени до 30 забележителни постижения в областта на наследството от цяла Европа. От тях до 4 победители ще получат Гран При с парична награда от 10 000 Евро. Един победител ще получи и награда след онлайн гласуване, проведено от Europa Nostra, която представлява европейския глас на гражданското общество, ангажирано с културното наследство.

Освен това, измежду подадените кандидатури ще бъдат присъдени и две специални награди ILUCIDARE за отлични постижения в иновациите в областта на културното наследство и международните отношения.

Европейските награди за наследство / Europa Nostra Awards, които бяха инициирани през 2002 г., се провеждат от Europa Nostra и се подкрепят от програмата „Creative Europe“ на Европейския съюз. Специалните награди на ILUCIDARE се подкрепят от Програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.

Наградите са донесли големи ползи за победителите, такива като по-голямо международно представяне, увеличен брой посетители и последващо финансиране.

Подайте своето заявление за кандидатстване и споделете Вашите успешни истории с цяла Европа!

Формуляри и указания за участие: www.europeanheritageawards.eu
Краен срок за подаване на заявления:  1 октомври 2020 г. (дата на изпращане)

 

 

Open for submissions: European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021

The European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021 are open for submissions!

Now is the chance for Europe’s most inspiring architects, craftsmen, cultural heritage experts, professionals, volunteers, public and private institutions, and local communities to be recognised for their achievements!

Watch video

Europe’s top honour in the field of cultural heritage, these annual Awards identify and promote best practices in the conservation and enhancement of tangible and intangible cultural heritage; stimulate the trans-frontier exchange of knowledge throughout Europe; increase public awareness and appreciation of Europe’s cultural heritage; and encourage further excellent initiatives through the power of example.

The Awards recognise outstanding conservation projects, innovative research, the longstanding dedication to heritage of professionals and volunteers, and exceptional initiatives in awareness-raising, training and education.

In 2021, up to 30 remarkable heritage achievements from all over Europe will be awarded. Of those, up to 4 winners will receive a Grand Prix with a monetary award of 10,000 Euro. One winner will also receive the Public Choice Award following an online vote conducted by Europa Nostra, the European Voice of Civil Society committed to Cultural Heritage.

In addition, from among the submitted applications, two ILUCIDARE Special Prizes will also be awarded for excellence in heritage-led innovation and international relations. 

The European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, which were launched in 2002 and have been run by Europa Nostra ever since, are supported by the Creative Europe programme of the European Union. The ILUCIDARE Special Prizes are supported by the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme.

The Awards have brought major benefits to the winners, such as greater (inter)national exposure, increased visitor numbers and follow-on funding.

 

Submit your application and share your success stories across Europe!

 

Entry forms and guidelines:  www.europeanheritageawards.eu

Deadline for submissions:    1 October 2020 (date of sending)

Велико Търново поздравява Европа!

Онлайн – Кулинарен маратон с награди посветен на Деня на Европа ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА

assorted-vegetable-store-displays-2252584

Русенски университет “Ангел Кънчев”, филиал-Разград със съдействието на Европа Директно – В. Търново Ви кани на Онлайн – Кулинарен маратон с награди посветен на Деня на Европа ОТ ФЕРМАТА ДО  ТРАПЕЗАТА

 

От 01 до 10 май 2020 г. ви очакваме, да изпратите своите рецепти заедно със снимки или кратък клип на имейл: filialrazgrad1@gmail.com. Ние ще ги публикуваме във Фейсбук страницата на Филиал – Разград. Резултатите от кулинарния маратон ще бъдат представени на онлайн среща на 14 май 2020 г. от 11:00 ч.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Глобални действия срещу коронавируса: ЕС започва кампания за ангажименти за дарения

Световната здравна организация (СЗО) и глобални организации, дейни в областта на здравето, отправиха съвместен призив за действие с цел осигуряването на бърз и равноправен достъп до безопасни, качествени, ефективни и икономични диагностика, лечения и ваксини срещу коронавируса.

С цел набирането на средства в подкрепа на това начинание Европейският съюз и неговите партньори ще организират световен маратон за поемане на ангажименти за дарения. Държавите и организациите по света се приканват да поемат ангажимент в помощ на постигането на целта от 7,5 милиарда евро първоначално финансиране.

Председателят на Европейската комисия Фон дер Лайен заяви: Трябва да съберем наедно света, неговите лидери и хората в борбата срещу коронавируса. След само 10 дни ще поставим началото на кампания за ангажименти за дарения в световен мащаб. Истински маратон. Понеже, за да бъде победен коронавирусът, се изискват глобална реакция и непрестанни действия на много фронтове. Трябва да разработим ваксина, да я произведем и да я вкараме в употреба във всички краища на света. Също така трябва да я направим достъпна на приемлива цена.

Изследователи и изобретатели от цял свят работят усилено за намирането на решения за спасяването на човешки живот и за опазването на нашето здраве. От 4-ти май нататък Комисията ще регистрира ангажиментите за дарения, поети от държави и бизнес фондации. На този ден Комисията ще обяви също следващите етапи на глобална кампания, която ще постави началото на постоянно събиране на допълнителни средства.

Комисията отправя покана и към публични личности, бизнес партньори, филантропи, артисти и граждани да допринесат за повишаване на осведомеността относно тази глобална кампания за ангажименти за дарения. Събраните средства ще бъдат разпределени в три направления: диагностика, лечения и ваксини.

Отброяването до старта на маратона започва днес — първия ден от Световната седмица на имунизацията за 2020 г., организирана от Организацията на обединените нации. Темата тази година е #VaccinesWork for All (Ваксините работят за всички), като кампанията ще се съсредоточи върху начина, по който ваксините, както и хората, които ги разработват, предоставят и получават, работят за защитата на здравето на всички и навсякъде.

Научете повече за кампанията и за това как да участвате на уебсайта на „Глобални действия срещу коронавируса“:

Контекст

На 26 март на извънредно заседание във връзка с пандемията от коронавирус държавите от Г-20 се споразумяха за създаването на глобална инициатива за подготвеност и реакция на пандемията, която „да служи като универсална, ефикасна и устойчива платформа за финансиране и координация с цел ускоряване на разработването и предоставянето на ваксини, диагностика и лечение“.

На 24 април СЗО и първоначална група от организации, дейни в областта на здравето, стартираха историческо, глобално сътрудничество за ускорено разработване и производство, както и справедлив глобален достъп до нови ключови здравни технологии, свързани с COVID-19. Групата включва фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност, Глобалния алианс за ваксини и имунизации, Глобалния фонд, UNITAID, фондацията „Уелкъм тръст” и Световната банка. Заедно те се ангажираха със споделената цел за всеобщ, равен, глобален достъп до иновативни инструменти за борба с вируса COVID-19. Прочетете съвместния призив за действия тук(link is external).

С цел да се отговори на съвместния призив за действия, отправен от организациите, дейни в областта на здравето, ЕС обединява сили с Франция, Германия, Обединеното кралство, Норвегия и Саудитска Арабия за организирането на конференция за ангажименти за дарения. Това бе направено, след като председателят Фон дер Лайен обяви на 15 април че Комисията ще организира онлайн проява за поемането на ангажименти за дарения с оглед на финансирането на разработването на ваксина срещу COVID-19.

Успоредно с това Комисията предоставя стотици милиони евро за мерки за научни изследвания и иновации, предназначени за разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи за предотвратяване на разпространението на коронавируса.

За повече информация

Уебсайт на „Глобални действия срещу коронавируса“

Въпроси и отговори: Глобални действия срещу коронавируса

Мерки на Комисията във връзка с коронавируса

 

Коронавирус: насоки на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Комисарят на Европейския съюз за работни места и социални права Никола Шмит заяви: Днес повече от всякога е много ясно, че защитата и насърчаването на безопасността и здравето при работа са от първостепенно значение за работниците, дружествата, системите за социална закрила и цялото общество. Тези насоки дават отговор на практически въпроси, които си поставят работодателите, например как да сведат до минимум експозицията на коронавирус на работното място, как да актуализират оценката си на риска, как да се погрижат за работниците, които са били болни. Насоките ще помогнат на работодателите и предприятията при организирането на завръщането на работа и при предоставянето на практически съвети на служителите.

Комисията придава огромно значение на това да се гарантира, че работниците могат да се завърнат на работното място в безопасна и здравословна среда. Ето защо публикуваните днес насоки представляват съществен принос на ЕС през този важен период. Те също така съдържат връзки към национална информация за конкретни сектори и професии. Насоките обхващат няколко области:

 • оценка на риска и подходящи мерки
 • участие на работниците
 • полагане на грижи за работниците, които са били болни
 • планиране и обучение за бъдещето
 • поддържане на добра информираност
 • информация за сектори и професии

В насоките, изготвени от EU-OSHA в сътрудничество с Европейската комисия, също бе използван приноса на тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място и Комитета на старшите инспектори по труда. Те ще бъдат актуализирани редовно с надеждна информация според развитието на ситуацията.

Контекст

Пандемията от коронавирус показва изключителното значение на добрите мерки и условия за безопасност и здраве при работа във всички стопански отрасли.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е информационната агенция на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд.

В началото на кризата, свързана с коронавируса, EU-OSHA вече публикува насоки за работните места(link is external). В тях беше събрана най-важната налична информация и съвети относно пандемията от коронавирус.

За повече информация

Насоки на ЕС „COVID-19: завръщане на работното място“(link is external)

Относно Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

ЕК одобрява българска схема за помощ от 770 млн. евро в областта на заетостта, имаща за цел запазване на работните места в най-силно засегнатите от коронавируса сектори

Схемата бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: В тези трудни времена е изключително важно да бъде запазена заетостта в секторите, които са особено силно изложени на икономическите последици от пандемията от коронавируса. Това е важно за препитанието на много работници и ще позволи на европейската икономика да се възстанови бързо след кризата. Българската схема, която одобрихме, ще помогне на хиляди работници да запазят работните си места, а на предприятията да възобновят дейността си веднага щом обстоятелствата го позволят. Работим с държавите членки, за да гарантираме, че това се прави в съответствие с правилата на ЕС.

Българската мярка за помощ

България уведоми Комисията, като се позова на Временната рамка(link is external), за схема за помощ под формата на субсидии за заплатите, която ще позволи на българските органи да финансират 60 % от разходите за заплати (включително социалноосигурителните вноски, плащани от работодателите) на предприятията, които, поради пандемията, без помощта ще съкратят своя персонал. Мярката е ограничена до предприятията с дейност в секторите, които са най-силно засегнати от настоящата криза в областта на общественото здраве, като търговията на дребно, туризма, пътническия транспорт, културата, спортните дейности, дейностите за развлечение и отдих и други.

Комисията установи, че българската схема отговаря на Временната рамка. По-специално i) мярката ще компенсира разходите за заплати на предприятията с дейност в сектори, които са особено засегнати от пандемията от коронавируса, при условие че те се ангажират да запазят на постоянна работа персонала, който без помощта щеше да бъде съкратен, ii) интензитетът на помощта е съобразен с максималните 80 %, разрешени от Временната рамка, и iii) схемата за помощ спазва максималната продължителност от дванадесет месеца.

Поради това Комисията стигна до заключението, че тази мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията, посочени във Временната рамка.

Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Контекст

Комисията прие Временна рамка, която позволява на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Във Временната рамка, изменена на 3 април 2020 г., се предвиждат следните видове помощ, които държавите членки могат да предоставят:

 1. Преки безвъзмездни средствавливане на капитал, избирателни данъчни предимства и авансови плащания до 100 000 евро на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти, 120 000 евро на предприятие с дейност в сектора на рибарството и аквакултурите и 800 000 евро на предприятие с дейност във всички останали сектори, за да посрещнат предприятията спешните си нужди от ликвидност. Държавите членки могат също да отпускат до 800 000 евро в номинална стойност безлихвени заеми на предприятие или гаранции по заеми, покриващи 100 % от риска, с изключение на първичното производство на селскостопански продукти и сектора на рибарството и аквакултурите, за които се прилагат ограничения от съответно 100 000 евро и 120 000 евро на предприятие.
 2. Държавни гаранции за заеми, взети от предприятия, за да се гарантира, че банките продължават да отпускат заеми на клиентите, които се нуждаят от тях. Тези държавни гаранции могат да покрият до 90 % от риска по заеми, за да се помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции.
 3. Субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти за предприятията. Тези заеми могат да помогнат на предприятията да посрещнат непосредствените си нужди, свързани с оборотния капитал и инвестициите.
 4. Предпазни мерки за банките, чрез които държавната помощ достига до реалната икономика, гарантиращи, че такава помощ се счита за пряка помощ в полза на клиентите на банките, а не за самите банки, и осигуряващи насоки за това как да се гарантира минимално нарушаване на конкуренцията между банките.
 5. Публично застраховане на краткосрочни експортни кредити за всички държави, без да е необходимо държавата членка да доказва, че съответната държава временно е „непродаваема“.
 6. Подкрепа за научноизследователската и развойната дейност (НИРД), свързана с коронавируса, за справяне с настоящата криза в здравеопазването под формата на преки безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства или данъчни предимства. За трансгранични проекти за сътрудничество между държави членки може да се предоставя премия.
 7. Подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения за изпитване с цел разработване и изпитване на продукти (в това число ваксини, апарати за вентилация и предпазно облекло), които са от полза за справяне с пандемията от коронавируса, до етапа на първото промишлено внедряване. Помощта може да бъде под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
 8. Подкрепа за производството на продукти за борба с пандемията от коронавируса под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
 9. Целенасочена подкрепа под формата на отсрочване на плащания на данъци и/или спиране на плащането на социалноосигурителни вноски за секторите, регионите или видовете предприятия, които са най-силно засегнати от пандемията.
 10. Целенасочена подкрепа под формата на субсидии за заплатите на служителите за предприятията в секторите или регионите, които са пострадали най-много от пандемията от коронавируса, и които без тази подкрепа ще съкращават персонал.

Временната рамка дава възможност на държавите членки да съчетават наличните мерки за подкрепа с изключение на заемите и гаранциите за един и същ заем и над праговете, предвидени във Временната рамка. Тя също така дава възможност на държавите членки да съчетават всички мерки за помощ, предоставени съгласно Временната рамка, със съществуващите възможности на предприятията да бъде отпусната помощ de minimis в размер до 25 000 евро за три финансови години за тези от тях, които извършват дейност в сектора на първичното производство на селскостопански продукти, 30 000 евро за три финансови години за предприятия, извършващи дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, и 200 000 евро за три финансови години за предприятия, осъществяващи дейност във всички останали сектори. Същевременно държавите членки трябва да се ангажират да избягват прекомерното натрупване на мерки за подкрепа за едни и същи предприятия, за да ограничат помощта до действителните им нужди.

Освен това Временната рамка допълва многобройните други възможности, с които държавите членки вече разполагат, за да смекчат социално-икономическите последици от пандемията от коронавируса, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. На 13 март 2020 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19“, в което са описани тези възможности. Така например държавите членки могат да въведат общоприложими промени в полза на предприятията (напр. отложено плащане на данъци или субсидиране на работа при непълно работно време във всички сектори), които не попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат също така да компенсират предприятията за вреди вследствие на пандемията от коронавируса и пряко свързани с нея.

Временната рамка ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.

Неповерителната версия на решението ще бъде представена под № SA.56905 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. Новите публикации на решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник се посочват в седмичния електронен бюлетин за държавните помощи — State Aid Weekly e-News.

Повече информация относно Временната рамка и останалите действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите последици от пандемията, причинена от коронавируса, може да бъде намерена тук.

ЕК представя практически насоки, за да се гарантира непрекъснатост на потока от стоки в ЕС чрез зелени ленти за преминаване

За да се гарантира, че веригите на доставки на равнището на ЕС ще продължат да функционират, от държавите членки се изисква да определят незабавно всички съответни вътрешни гранични контролно-пропускателни пунктове в рамките на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) като гранични пунктове със „зелена лента за преминаване“. Граничните пунктове със зелена лента за преминаване следва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, независимо от стоките, които превозват. Пресичането на границата, включително извършването на всички проверки и на здравен скрининг, не следва да отнема повече от 15 минути. 

Комисарят по въпросите на транспорта Адина Вълян заяви: Транспортната мрежа на ЕС свързва цялата територия на Съюза. Документът с насоки има за цел да защити веригите на доставки на ЕС при тези трудни обстоятелства и да гарантира, че както стоките, така и транспортните работници ще имат възможност да пътуват без забавяне навсякъде, където е необходимо. Днес повече от всякога е от значение прилагането на колективен и координиран подход към трансграничния транспорт. Зелените ленти за преминаване са също така специално предназначени да осигуряват защита на транспортните работници, които се намират на предната линия при настоящата криза. Този набор от препоръки ще улесни тяхната свързана с голямо напрежение задача и ще позволи постигането на по-голяма безопасност и предвидимост в работата им.

Гранични пунктове със зелена лента за преминаване

Процедурите на граничните пунктове със зелена лента за преминаване следва да бъдат сведени до минимум и да обхващат само това, което е стриктно необходимо. Проверките и скринингът следва да се извършват, без да се налага водачите да напускат своите превозни средства, а самите водачи следва да бъдат подлагани само на минимални проверки. От водачите на товарни превозни средства не следва да се изисква да представят други документи освен документи за самоличност и свидетелства за управление, и при необходимост писмо от работодателя. Следва да бъде приемано подаването/показването в електронен вид на документи. 

Нито едно товарно превозно средство или водач не следва да бъдат подлагани на дискриминация, независимо от произхода и местоназначението им, националността на водача или държавата на регистрация на превозното средство. 

Предвид настоящото положение държавите членки също така настоятелно се приканват да преустановят временно всички ограничения за достъп до пътя, които понастоящем се прилагат на тяхна територия, като например забрани за движение през уикенда, през нощта, както и секторни забрани. 

Комисията насърчава държавите членки да създадат транзитни коридори за безопасно преминаване, за да се даде възможност на непрофесионалните водачи и пътуващите с тях, като например работещите в сферата на здравеопазването и транспорта, както и на гражданите на ЕС в процес на репатриране, независимо от тяхната националност, да преминават пряко и с приоритет през съответната държава във всяка необходима посока в рамките на мрежата TEN-T. Това следва да се извършва при стриктно придържане към определения маршрут и извършване на необходимите минимални спирания за почивка. Държавите членки следва да гарантират, че разполагат с поне едно летище, което функционира за целите на репатрирането, и на което се извършват международни полети за оказване на помощ.

Засилено сътрудничество между държавите — членки на ЕС, и с държави извън Съюза

След провеждането на 18 март на видеоконферентна връзка между министрите на транспорта от ЕС Комисията създаде мрежа от национални звена за контакт и платформа за предоставяне на информация относно националните мерки в областта на транспорта, предприети от държавите членки във връзка с коронавируса. Националните звена за контакт следва да оказват подкрепа за ефективното функциониране на граничните контролно-пропускателни пунктове със зелена лента за преминаване. Съседните държави, които не са членки на ЕС, се приканват да работят в тясно сътрудничество с тази мрежа, за да се гарантира потокът от стоки във всички посоки. 

Прилагане на правила за транспортните работници

За да може транспортът да продължи да функционира, Комисията препоръчва на държавите членки да предприемат действия за гарантиране на свободното движение на всички работници в областта на международния транспорт, независимо от вида му. По-специално следва да бъде отменено прилагането на някои правила, като например ограниченията за пътуване и задължителното поставяне под карантина на транспортните работници, които не проявяват симптоми. Например държавите членки не следва да изискват от транспортните работници да притежават медицинско удостоверение, доказващо, че са здрави. За да се гарантира безопасността на транспортните работници, е необходимо предприемането на летищата, пристанищата, железопътните гари и другите центрове за сухопътен транспорт на засилени хигиенни и оперативни мерки. Към представената днес бележка на Комисията е включен пълен списък с препоръки за защита на водачите от коронавируса (приложение 2). 

Международно признатите удостоверения за професионална компетентност следва да се считат за достатъчни за доказване, че даден работник извършва дейност в областта на международния транспорт. При липсата на такива удостоверения (не всички международни водачи разполагат с тях), следва да се приема писмо, подписано от работодателя (приложение 3). 

Всички тези принципи следва да се прилагат и за граждани на трети държави, ако те са от съществено значение, за да се гарантира свободното движение на товарите в рамките на ЕС или при влизане в Съюза.

Контекст 

Пандемията, причинена от коронавируса, оказва значително отрицателно въздействие върху европейския транспорт и мобилност. Европейската верига на доставки се поддържа чрез широка мрежа от услуги за товарен транспорт, включваща всички видове превоз. Непрекъснатите услуги за сухопътен, воден и въздушен превоз на товари са от решаващо значение за функционирането на вътрешния пазар на ЕС и за ефективните действия в отговор на настоящата криза, свързана с общественото здраве. 

За повече информация 

Съобщение на Европейската комисия относно прилагането на зелените ленти за преминаване, предвидени в Насоките за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги

Насоки за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги

Мерки на Европейската комисия във връзка с коронавируса

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news

EK предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамка в отговор на COVID-19

След като бъде одобрена от Съвета, общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж ще позволи на държавите членки да предприемат мерки, за да се справят по адекватен начин с кризата, отклонявайки се от бюджетните изисквания, които се прилагат обичайно съгласно европейската фискална рамка.

Предложението представлява важна стъпка за изпълнение на ангажимента на Комисията да използва всички инструменти на икономическата политика, с които разполага, за да подкрепи държавите членки да защитят своите граждани и да смекчат тежките социално-икономически последици от пандемията.

Председателят Урсула фон дер Лейен заяви: Днес предлагаме максимална гъвкавост по отношение на нашите правила, което ще позволи на националните ни правителства да подкрепят всички — своите здравни системи и персонал, както и хората, засегнати тежко от кризата. Искам да гарантирам, че предприемаме действия както по отношение на човешкото, така и на социално-икономическото измерение на пандемията от коронавирус по възможно най-добрия начин.

Пандемията от коронавирус е голямо сътресение за световната и европейската икономика. Държавите членки вече приеха или са в процес на приемане на бюджетни мерки за увеличаване на капацитета на своите здравни системи и за оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати. Тези мерки, заедно с намаляването на икономическата активност, ще доведат до значително по-големи бюджетни дефицити.

Комисията призовава Съвета да одобри нейното предложение възможно най-бързо.

Комисията е готова да предприеме по-нататъшни действия според развитието на ситуацията.

Контекст

Комисията и Съветът вече поясниха, че пандемията от коронавирус може да бъде определена като „необичайно събитие извън контрола на правителството“. Комисията счита, че е необходима по-голяма гъвкавост в рамките на Пакта за стабилност и растеж с цел защита на европейските граждани и предприятия от последиците от тази криза, както и подкрепа за икономиката след отминаването на пандемията. Поради това Комисията реши да предложи задействането на общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж.

Стратегията на Комисията за противодействие на икономическото отражение на пандемията от коронавирус включва използването на пълната гъвкавост на рамките ни за бюджета и за държавната помощ, мобилизирането на средства от бюджета на ЕС, за да се даде възможност на групата на ЕИБ да предоставя краткосрочна ликвидност на МСП, и предоставяне на 37 милиарда евро за борбата с коронавируса по линия на инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса.

Днешното предложение идва след приемането от Комисията на Временна рамка за държавна помощ, с която на държавите членки се дава възможност да гарантират, че всички видове предприятия разполагат с достатъчно ликвидност, и да запазят непрекъснатостта на икономическата дейност по време на пандемията от коронавирус и след нея.

За повече информация

Въпроси и отговори: В отговор на пандемията Комисията предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамкаТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

Съобщение относно задействането на общата клауза за дерогация

Европейски координирани мерки в отговор на коронавируса: Въпроси и отговори

Уебсайт за информация във връзка с коронавируса

Пакт за стабилност и растеж

Наръчник относно Пакта за стабилност и растеж

 

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news 

 
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development