„УЧИТЕЛИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА”

http://interc-edu.hit.bg/

ПРОЕКТ „УЧИТЕЛИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА” е спечелен от Европейски информационен център – Велико Търново и Община Златарица по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МОН. Финансовата субсидия в размер на 56 160 лв. се предоставя от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

17 месеца (юни 2008 – ноември 2009)

ЦЕЛИ

Обща цел – повишаване професионалните компетенции на педагогическите колективи от училища в малки селища със смесено население и подобряване качеството на образование в условия на мултикултурност.

Специфични цели:

Овладяване на интеркултурн а компетентност от страна на педагогическите кадри като основа за осъществяване на ефективен диалог с учениците в култури, различни от собствената им .

Усвояване на ключови техники и промяна на основния набор от методи, използвани в класните и в извънкласните форми на работа.

Обогатяване професионалните компетенции на преподавателите чрез формиране отношения на чувствителост към “другия” и “другата култура” и емпатия; на откритост към проблеми те на учениците и отвореност за тяхната “друга” култура ; развиване на умения та за диалог, ненасилствена комуникация и решаване на конфликти.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Педагогическите колективи на СОУ „Св. с в. Кирил и Методий” – гр. Златарица ; ОУ „Хр. Ботев” – с. Горско Ново село; ПГМСС „Н. Златарски” – гр. Златарица, ОУ „В. Левски” – с. Средно село, ЦДГ „Славейче” – гр. Златарица, ЦДГ „Слънце” – с. Горско Ново село; ЦДГ „Пролет” – с. Родина; ЦДГ – с. Средно село

Косвени бенефициенти

– ученици и деца от детските градини в Община Златарица, включени в изпълнението на разработените от учителите микропроекти.

– педагози от град Павликени, участници в апробирането на курса за дистанционно обучение.

ДЕЙНОСТИ

С вързани с необходимостта от овладяване и прилагане на специализирана методика, отчитаща специфичните потребности и трудности при работа в интегрираща среда, недопускаща разделение по езиков, етнокултурен или друг признак.

МОДУЛИ ЗА ТЕКУЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ

•  Психологически механизми за социална интеграция (От етноцентризъм към

поликултурност).

•  Интеркултурно образование.

•  Интерактивни методи за обучение в интеркултурна среда. Разработване на

ученически проекти.

•  Култура и идентичност в мултикултирното общество.

•  Джендър образование и европейско гражданство.

•  Разрешаване на конфликти в мултиетническа среда.

•  получаване на допълнителна писмена информация по всяка от тематичните области чрез разработени от експерти на Европейския информационен център обучителни пакети ;

•  практико-приложно обучение чрез разработване на индивидуални микропроекти от всеки учител и апробирането им в рамките на една учебна година в различните форми на обучение на учениците (ЗП, ЗИП, СИП и извънкласни дейности);

•  дистанционни форми на индивидуално обучение и педагогическо консултиране за всички преки и косвени бенефициенти чрез използване потенциала на училищните компютърни кабинети и сайта на Европейския информационен център;

•  психологическо консултиране – на място и дистанционно на преките и косвени бенефициенти, относно справянето с етноцентризма като тип социална нагласа.

РЕЗУЛТАТИ

•  Текуща квалификация на учителите от Община Златарица по интеркултурно образование.

•  Апробирани два модула от програмата за интеркултурно образование чрез дистанционна

форма на обучение с учители от град Павликени.

•  Разработване на учителско портфолио от участниците в целевата група (дидактически

разработки, индивидуални микропроекти).

•  Обучителни пакети – презентации , фишове с методически указания за учителите и работни

листи з а самостоятелна работа на учениците.

•  Христоматия по интеркултурно образование.

•  Учебно помагало за учители “Обединени в различието ”.

•  Сайт на проекта : http://interc-edu.hit.bg/

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА

•  Разработване на Модул за продължаващо образование на учители, работещи в мултикултурна среда, който да бъде предложен за институционализиране към Центъра за квалификация на ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий.

•  Институционализиране на училищни празници, свързани с традициите на отделните етнически общности, с цел актуализиране на индивидуалната етническа идентичност чрез съхранената в традиционната култура митология на етноса.

•  Създаване на модели за извънкласни дейности и СИП-ове за мултикултурно образование по отделни предмети.

•  Разработване на дистанционна форма за индивидуално обучение и текуща квалификация на учителски кадри от региона, работещи в условията на мултикултурност.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development