Ние, Млади, Обединени!

Период на провеждане:

5 януари – 22 декември, 2014

 

Партньорски организации:

 • Европейски информационен център, гр. Велико Търново /кандидатстваща организация/;
 • Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” /партньор/;
 • Лидерска академия “ГЛОУ” /партньор/;
 • Асоциация Читалища /партньор/;
 • Асоциация на кметовете от община Велико Търново /партньор/.

Цели:

 • Провокиране на ромското участие в изборния процес в изборите за Европейски парламент /25 май 2014 г./ чрез увеличаване на осведомеността по отношение на функциите на членовете на ЕП, техните права и задължения;
 • Подобряване на вярата на гражданите в европейските институции чрез предоставяне на информация за начина на тяхната работа и как европейските граждани могат да се включат в процеса на формиране на европейските политики;

 

Подцели:

 • Повишаване на освеномеността по отношение на важността от участие в изборите за Европейски парламент и ролята на ежедневните решения на депутатите като провокация за по-активно участие на ромското население от великотърновска област в Изборите;
 • Формиране на активна група от млади ромски лидери, които да осъществяват обучения от типа млади-за-млади в ромските общности и ще функционират като дългосрочен фактор за промяна;
 • Провокиране на реакция от страна на създателите на европейските политики на местно и международно равнище чрез предоставяне на обратна връзка от гражданите по теми, които представляват техен интерес.

 

Дейности:

 1. Тридневен лидерски семинар за овластяване на млади ромски лидери чрез обучения млади-за-млади /февруари, 2014/;
 2. Осем общностни срещи – “европейски седянки” – предоставяне на информация за това как работи Европейския съюз, какви са правата и задълженията на членовете на ЕП, каква подкрепа е налична за ромските общности за образование и социално приобщаване;
 3. Четири социални кампании, които предоставят форум за дискусии, дебати, мобилни щандове за изразяване на препоръки към ЕП от гражданите;
 4. Регионален младежки форум “Моите младежки послания към Европа” .

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Отворено общество“, програма Ромска инициатива, Будапеща и е в рамките на приоритетно направление „Овластяване на ромски избиратели в Евроизбори 2014“.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development