Archive for the ‘Доклади’ Category

ПОКАНА ЗА ДОКЛАДИ “ЕС-Китай Диалог за младежка политика”

“ЕС-Китай Диалог за младежка политика” е проект на европейската програма “Младежта в действие”, която се подпомага от Генерална дирекция за образование и култура на Европейската комисия и от фондация Guanghua.
“ЕС-Китай Диалог за младежка политика” цели да събере млади хора с интереси в отношенията ЕС-Китай като същевременно осигури дългосрочно сътрудничество и допълнителни ангажименти за дискусии и диалог на различни нива.

Поканата за доклади за участие в двете основни дейности на проекта е отворена за китайски граждани и граждани на ЕС на възраст между 18 и 35 години с интереси в отношенията ЕС-Китай. Участниците в дейностите ще бъдат избрани от Комисия за подбор въз основа на техните доклади (3-5 страници, Arial 10, единично междуредие (single line space), написани на английски език по една от посочените по-долу теми.

Теми за “ЕС-Китай Диалог за младежка политика” в Шенгду: 20-24 февруари 2012
– Урбанизация и социални политики (Образование, Здравеопазване, Социална сигурност, Застаряващо общество и т.н.);
– Отношенията ЕС-Китай;

Теми за “ЕС-Китай Диалог за младежка политика” в Брюксел: 19-23 март 2012
– Климатични промени, околна среда и устойчиво развитие;
– Младежка политика.

Всички доклади трябва да бъдат изпратени по електронен път на info@euchinayouth.eu, заедно със CV и формуляр за кандидатстване не по-късно от 8 декември 2011.

Можете да свалите брошурата за Поканата за доклади от следния линк:
http://www.eias.org/documents/Call_for_Papers_EU-China_YOPOD.pdf
http://www.eias.org/documents/Call_for_Papers_EU-China_YOPOD.pdf
Източник: тук
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development