Archive for the ‘2020-’ Category

Съединена Eвропа (rEUnite project)

Период на провеждане:

03 октомври 2020 – 31 декември 2022

Програма Европа за гражданите, направление 1 – Европейски памети

Партньори
ASOCIACION GUARANI DE COOPERACION PARAGUAY ESPANA, Мадрид, Испания
Община Серес, гр. Серес, Гърция
BIDA e.V.Kultur und Bildung, Зул, Германия
Restorative Justice for All International Institute cic, Лондон, Великобритания
ICSE & Co., Флоренция, Италия
POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA – Варшава, Полша

Цели:

Във времена на несигурност на ЕС, изследователски експерти от 7 държави партньори анализираха необходимостта от повишаване на знанията на европейските граждани за историята на ЕС и различните възприятия за основните минали и настоящи събития. Изследването на различните възпоменания и разнообразие от исторически събития през последните 70 десетилетия ще позволи на гражданите, особено на младите хора, да разберат по-добре развитието на ЕС и неговата значима роля за съжителството на нациите.
Проектът „Съединена Европа“ (rEUnite) събира граждани от различни хоризонти и произход в дебати, пряко свързани с европейските исторически етапи, с цел повишаване на тяхната осведоменост относно паметта, общата история и целта на ЕС да насърчава мира, европейските ценности и благосъстоянието на своите народи. Младите хора, НПО, публичните власти, голям брой граждани в неравностойно положение (безработни, мигранти, етнически малцинства и др.) от 6 държави-членки и Обединеното кралство ще обсъдят заедно на местно, регионално и европейско ниво основните исторически повратни моменти в Европейска история, за да се извлекат уроци за бъдещето на ЕС.
Проектът цели:
– насърчаване на развитието на дълготрайна мрежа между организации, действащи в областта на обществения ангажимент и доброволчеството на равнището на Съюза;
– насърчаване на равни възможности, принцип на недискриминация и междукултурен диалог; – насърчаване на европейското гражданство и насърчаване на толерантността, взаимното разбирателство и демократичното участие на гражданите на ниво ЕС;
– допринасяне за разбирането на гражданите за ЕС, неговата история и многообразие.
Проектът включи пряко 267 граждани във форуми, дебати и акции за солидарност за насърчаване на възпоменанието на ЕС, като се разглежда специална тема във всяка страна партньор през 18-месечния период. Над 35000 граждани бяха достигнати косвено чрез социалните медии rEUnite, кампании за повишаване на осведомеността, видео спот конкурс #rEUunite, местни изложения и улични събития.

Дейности в България:

Международно събитие “Гражданско общество и гражданско участие в тоталитарните режими” ( International event “Civil society and civic participation under the totalitarian regimes”) – 23-26 юни 2021г, Велико Търново

Отчет на реализираните дейности
Повече за проекта

Сайт на проекта: https://www.europe-reunited.eu/

Последвайте проекта във Фейсбук : https://www.facebook.com/EuropeReunited/

Последвайте проекта в Инстаграм : https://www.instagram.com/europereunited/

Print

ЕС – обединени ние стоим /EU-United we stand/

Период на провеждане:

1 септември 2020 – 28 февруари 2022

Партньори:
EUROPAISCHE AKADEMIE BERLIN EV – Берлин, Германия
POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA – Варшава, Полша
POLITIKATORTENETI INTEZET KOZHASZNU NONPROFIT KFT – Будапеща, Унгария
TERA-MAISON DE L’EUROPE DE LA CHARENTE – ANGOULEME, Франция
Европейски информационен център – Велико Търново, България

Цели:
1990 г. бележи прелом както в германската, така и в европейската история. След като социалистическите режими в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) бяха пометени от революциите от 1989 г., европейците се сблъскаха с тройния проблем за това как да изградят стабилни демокрации в ЦИЕ, как да обединят двете германски държави и как да създадат устойчив мирен ред в Европа.
Проектът разглежда решенията в исторически план: интегрирайки както Германия, така и „новите“ демокрации от ЦИЕ в ЕС; процесите, при които европейците успешно убиха „дяволите от миналото“ – точно както Робърт Шуман предвиди в своята Декларация от 1950 г. Но наистина ли е вярно това? Наистина ли сме преодолели нашите взаимни страхове и предразсъдъци? Наистина ли сме доволни от сегашното състояние на нещата както в нашите страни, така и в рамките на ЕС? Какво не се е получило съвсем както трябва – и какво можем да направим?
Това са въпросите, които ще бъдат разгледани от различни формати и дейности по време на местни събития и 5 транснационални дейности, организирани от партньорите в съответните им страни.
Основните цели на проекта са
• да ангажира гражданите в транснационални и между поколения дискусии за историческия, политическия, социалния и културния фон на германското и европейско обединение / интеграцията и нейните ефекти върху днешните реалности, като по този начин допринася за разбирането на гражданите и активното им участие в ЕС ;
• да подчертае конкретния опит на различните страни от ЕС по отношение на политиката за памет и опита на тоталитарните режими, но също така и общите направления на европейската история;
• да се повиши осведомеността на гражданите за Декларацията на Шуман, основните идеи и основните ценности на европейската интеграция и нейните положителни ефекти върху живота;
• да подобри и укрепи уменията на гражданите в областта на междукултурната комуникация и взаимното разбирателство и да насърчи развитието на мрежи на граждани.

Основни дейности:
5 транснационални събития ще предоставят на участниците голямо разнообразие от възможности да обменят своите възгледи, да се учат един от друг, да обсъждат и да общуват със съграждани от цяла Европа. Форматите и методите, които трябва да се прилагат по време на тези събития, варират от лекции и дискусии до междуактивни семинари и публични дебати с личности от местни общности, политически или изследователски институции и медии.

Велико Търново домакинства международна среща, в рамките на проект „ЕС – обединени ние стоим“, изпълняван от ЕИЦ и ръководен от Европейска академия – Берлин, финансиран по програма Европа за гражданите, сектор Памети. Млади хора от Германия, Полша, Унгария, Франция и България се срещнаха, за да коментират събитията от 1990г. и последиците за европейската история. Участниците разгледаха процеса на демократизация в Централна и Източна Европа, коментираха обединението на двете германски държави и последиците върху демократичния процес в цяла Европа и създаването на устойчив мирен ред в Европа.

Програма на срещата

Прес-съобщение

Ресурси и документи:

Официални документи и материали за обучители

Отчет на реализираните дейности

Линк към сайта на проекта:

 https://www.eab-berlin.eu/de/projekt/eu-united-we-stand 

Print

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development