ЕС – обединени ние стоим /EU-United we stand/

Период на провеждане:

1 септември 2020 – 28 февруари 2022

Партньори:
EUROPAISCHE AKADEMIE BERLIN EV – Берлин, Германия
POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA – Варшава, Полша
POLITIKATORTENETI INTEZET KOZHASZNU NONPROFIT KFT – Будапеща, Унгария
TERA-MAISON DE L’EUROPE DE LA CHARENTE – ANGOULEME, Франция
Европейски информационен център – Велико Търново, България

Цели:
1990 г. бележи прелом както в германската, така и в европейската история. След като социалистическите режими в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) бяха пометени от революциите от 1989 г., европейците се сблъскаха с тройния проблем за това как да изградят стабилни демокрации в ЦИЕ, как да обединят двете германски държави и как да създадат устойчив мирен ред в Европа.
Проектът разглежда решенията в исторически план: интегрирайки както Германия, така и „новите“ демокрации от ЦИЕ в ЕС; процесите, при които европейците успешно убиха „дяволите от миналото“ – точно както Робърт Шуман предвиди в своята Декларация от 1950 г. Но наистина ли е вярно това? Наистина ли сме преодолели нашите взаимни страхове и предразсъдъци? Наистина ли сме доволни от сегашното състояние на нещата както в нашите страни, така и в рамките на ЕС? Какво не се е получило съвсем както трябва – и какво можем да направим?
Това са въпросите, които ще бъдат разгледани от различни формати и дейности по време на местни събития и 5 транснационални дейности, организирани от партньорите в съответните им страни.
Основните цели на проекта са
• да ангажира гражданите в транснационални и между поколения дискусии за историческия, политическия, социалния и културния фон на германското и европейско обединение / интеграцията и нейните ефекти върху днешните реалности, като по този начин допринася за разбирането на гражданите и активното им участие в ЕС ;
• да подчертае конкретния опит на различните страни от ЕС по отношение на политиката за памет и опита на тоталитарните режими, но също така и общите направления на европейската история;
• да се повиши осведомеността на гражданите за Декларацията на Шуман, основните идеи и основните ценности на европейската интеграция и нейните положителни ефекти върху живота;
• да подобри и укрепи уменията на гражданите в областта на междукултурната комуникация и взаимното разбирателство и да насърчи развитието на мрежи на граждани.

Основни дейности:
5 транснационални събития ще предоставят на участниците голямо разнообразие от възможности да обменят своите възгледи, да се учат един от друг, да обсъждат и да общуват със съграждани от цяла Европа. Форматите и методите, които трябва да се прилагат по време на тези събития, варират от лекции и дискусии до междуактивни семинари и публични дебати с личности от местни общности, политически или изследователски институции и медии.

Велико Търново домакинства международна среща, в рамките на проект „ЕС – обединени ние стоим“, изпълняван от ЕИЦ и ръководен от Европейска академия – Берлин, финансиран по програма Европа за гражданите, сектор Памети. Млади хора от Германия, Полша, Унгария, Франция и България се срещнаха, за да коментират събитията от 1990г. и последиците за европейската история. Участниците разгледаха процеса на демократизация в Централна и Източна Европа, коментираха обединението на двете германски държави и последиците върху демократичния процес в цяла Европа и създаването на устойчив мирен ред в Европа.

Програма на срещата

Прес-съобщение

Ресурси и документи:

Официални документи и материали за обучители

Отчет на реализираните дейности

Линк към сайта на проекта:

 https://www.eab-berlin.eu/de/projekt/eu-united-we-stand 

Print

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development