Archive for the ‘Полезни връзки’ Category

Речници за понятията, свързани с ЕС

• Всички понятия, свързани с евроинтеграцията на български език
• Речник на понятията, свързани с ЕС на 33 езика, вкл. български
• Он-лайн речник за превод на термини, свързани с евроинтеграцията. 18 езика, вкл. български Поддържа се с помощта на техническите служби на националните парламенти
• Речник на европейски термини, поддържан от преводаческата служба на ЕС. На 11 от официалните езици на ЕС
• Английски енциклопедичен речник за ЕС
• Всички понятия, свързани с еврото. (Само на английски език)
• Това е интернет речник с кратки обяснения на повечето термини, използвани при дебатите за Европейския съюз. Тук можете да откриете и много полезни връзки

Електронни документи на и за ЕС

• Europe Direct – кът на читателя
• Как да получим публикация на Европейския съюз
• Изданията на Европейския съюз на един клик разстояние
• Издателство на Европейските институции
• EUROVOC
• Достъп до документи и архиви
• LEX Уеб каталог
• Уикипедия – свободна интернет енциклопедия. Много от статиите имат български версии вкл. 264 статии, посветени на ЕС.
• Каталожна система-Информационен център на Европейския съюз
• Kаталог на фондовете на мрежата от библиотеки “R?seaubib”
• Уеб сайт на Централната библиотека на комисията

Европейски институции и органи

• Европейска комисия – България
• Европейски парламент
• Съвет на ЕС
• Съд на ЕС
• Европейска Сметна Палата
• Европейски надзорен орган по защита на данните
• Европейски Омбудсман
• Европейска централна банка
• Европейска инвестиционна банка
• Икономически и социален комитет
• Комитет на регионите
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development