Европейската комисия направи предложения за завършване на реформата на общата европейска система за убежище

Европейската комисия представи днес предложения за завършване на реформата на общата европейска система за убежище. Целта е политиката в областта на предоставяне на убежище да е напълно ефикасна, справедлива и хуманна и в състояние да функционира ефективно както при нормални условия, така и при силен миграционен натиск.

С оглед на вече придобития опит за постигането на една по-ефикасна система за убежище е необходим общ и хармонизиран набор от правила на равнище ЕС. Затова Комисията предлага създаването на обща процедура за международна закрила, еднакви стандарти за закрила и права, предоставяни на лицата, ползващи се с международна закрила, както и по-нататъшното хармонизиране на условията за приемане в ЕС. Като цяло с тези предложения ще се опростят и съкратят процедурата по предоставяне на убежище и вземането на решения, ще бъдат възпирани вторичните движения на лицата, търсещи убежище, и ще се подобрят перспективите за интеграция на тези, които имат право на международна закрила.

ЕК предложи днес и създаването на обща европейска политика за презаселване, за да се осигури организирано и безопасно влизане в Европа на хората, които се нуждаят от международна закрила.

Повече информация ще намерите в прикачените съобщения за медиите ТУК и ТУК.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development