Archive for the ‘Current’ Category

Граждански измерения за социално включване (CivicAL)

Период на провеждане:

Октомври 2018 –  Септември 2020 

Партньори:

  • Fundación Altius Espana, Испания
  • The Berlin Brandenburg Association for International Affairs (BBAG), Германия
  • UNESCO Chair in Bioethics & Human Rights, Италия
  • University of Nicosia, Кипър
  • A.C.C.E.S. Oltenia, Румъния

Цели:

Проект “Граждански измерения за социално включване” (CivicAL) е насочен към преодоляване на пропуските в гражданското образование (ГО) за възрастни в неравностойно положение в шест европейски страни, отразявайки значимостта на извънкласните аспекти на гражданското образование в рамките на мултикултурната европейска среда. 
Проектът отговоря на нуждата на обучителите на възрастни да предоставят подходящи обучителни сесии по гражданско образование за учащите в неравностойно положение.

Ние се стремим да обхванем възрастни от мигрантските и малцинствените общности, на които често са предлагани езикова и професионална подготовка, но, при които липсва знание по широк обхват— от теми, свързани с Европейския съюз от гражданство и демократични принципи до култура и споделени ценности. Поради това, ние се фокусираме върху разширяване на социалното включване, по-добра работна интеграция и участие в гражданския живот в ЕС. 

Дейности и резултати:

Вижте повече за дейностите и резултатите по проекта на официалната му страница https://civical.eu/ и във Фейсбук на https://www.facebook.com/Civicalproject

E-logo-300x65

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there.

HOMO EUROPEANUS – Overcoming the Knowledge Deficit

PERIOD:

1st of September 2015 to the 31st of December 2016 Read more »

European Youth Antennae Network – “Europe 2020”

DURATION

January 2015 – March 2015

AIMS

  • The main objective of the European Youth Antennae Network – “Europe 2020” project is to prepare, train, develop and create a sustainable network of youth antennae in five regional cities in North-West Bulgaria /Veliko Tarnovo, Razgrad, Targovishte, Shumne, Silistra/ which will allow the young people to obtain and sustain up-to-date knowledge and information that is directly related to discovering new European horizons, opportunities for education and work in the EU, self-development and self-recognition. The main methodology of the project is the non-formal educational method for multilateral data exchange, in addition to the interactive educational module for distant education and carrier development “Europe 2020”.
  • The project aims to create a sustainable network of youth cores, who will be able to communicate, participate in joint youth initiatives and act as “conductors” of the European perspective and opportunities in their regions.

Read more »

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development