Archive for the ‘новини2020’ Category

Отворен конкурс за участие: Европейски награди за наследство / Europa Nostra Awards 2021

ENA2020_CALL_general

Европейските награди за наследство / Europa Nostra Awards 2021 са отворени за кандидатстване!

Сега е шансът най-вдъхновяващите европейски архитекти, занаятчии, експерти по културно наследство, професионалисти, доброволци, публични и частни институции и местни общности да получат признание за своите постижения!

 Вижте видеото

Европейските най- престижни награди в областта на културното наследство – тези годишни награди определят и насърчават най-добрите практики за опазване и подобряване на материално и нематериално културно наследство; стимулиране на трансграничния обмен на знания в цяла Европа; повишаване на обществената осведоменост и оценка на европейското културно наследство; и насърчават по-нататъшни отлични инициативи чрез силата на примера.

Наградите признават постиженията на изключителни проекти за консервиране, иновативни изследвания, дългогодишна отдаденост към наследството на професионалисти и доброволци и изключителни инициативи в повишаването на осведомеността, обучението и образованието.

През 2021 г. ще бъдат наградени до 30 забележителни постижения в областта на наследството от цяла Европа. От тях до 4 победители ще получат Гран При с парична награда от 10 000 Евро. Един победител ще получи и награда след онлайн гласуване, проведено от Europa Nostra, която представлява европейския глас на гражданското общество, ангажирано с културното наследство.

Освен това, измежду подадените кандидатури ще бъдат присъдени и две специални награди ILUCIDARE за отлични постижения в иновациите в областта на културното наследство и международните отношения.

Европейските награди за наследство / Europa Nostra Awards, които бяха инициирани през 2002 г., се провеждат от Europa Nostra и се подкрепят от програмата „Creative Europe“ на Европейския съюз. Специалните награди на ILUCIDARE се подкрепят от Програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.

Наградите са донесли големи ползи за победителите, такива като по-голямо международно представяне, увеличен брой посетители и последващо финансиране.

Подайте своето заявление за кандидатстване и споделете Вашите успешни истории с цяла Европа!

Формуляри и указания за участие: www.europeanheritageawards.eu
Краен срок за подаване на заявления:  1 октомври 2020 г. (дата на изпращане)

 

 

Open for submissions: European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021

The European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021 are open for submissions!

Now is the chance for Europe’s most inspiring architects, craftsmen, cultural heritage experts, professionals, volunteers, public and private institutions, and local communities to be recognised for their achievements!

Watch video

Europe’s top honour in the field of cultural heritage, these annual Awards identify and promote best practices in the conservation and enhancement of tangible and intangible cultural heritage; stimulate the trans-frontier exchange of knowledge throughout Europe; increase public awareness and appreciation of Europe’s cultural heritage; and encourage further excellent initiatives through the power of example.

The Awards recognise outstanding conservation projects, innovative research, the longstanding dedication to heritage of professionals and volunteers, and exceptional initiatives in awareness-raising, training and education.

In 2021, up to 30 remarkable heritage achievements from all over Europe will be awarded. Of those, up to 4 winners will receive a Grand Prix with a monetary award of 10,000 Euro. One winner will also receive the Public Choice Award following an online vote conducted by Europa Nostra, the European Voice of Civil Society committed to Cultural Heritage.

In addition, from among the submitted applications, two ILUCIDARE Special Prizes will also be awarded for excellence in heritage-led innovation and international relations. 

The European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, which were launched in 2002 and have been run by Europa Nostra ever since, are supported by the Creative Europe programme of the European Union. The ILUCIDARE Special Prizes are supported by the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme.

The Awards have brought major benefits to the winners, such as greater (inter)national exposure, increased visitor numbers and follow-on funding.

 

Submit your application and share your success stories across Europe!

 

Entry forms and guidelines:  www.europeanheritageawards.eu

Deadline for submissions:    1 October 2020 (date of sending)

Велико Търново поздравява Европа!

Онлайн – Кулинарен маратон с награди посветен на Деня на Европа ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА

assorted-vegetable-store-displays-2252584

Русенски университет “Ангел Кънчев”, филиал-Разград със съдействието на Европа Директно – В. Търново Ви кани на Онлайн – Кулинарен маратон с награди посветен на Деня на Европа ОТ ФЕРМАТА ДО  ТРАПЕЗАТА

 

От 01 до 10 май 2020 г. ви очакваме, да изпратите своите рецепти заедно със снимки или кратък клип на имейл: filialrazgrad1@gmail.com. Ние ще ги публикуваме във Фейсбук страницата на Филиал – Разград. Резултатите от кулинарния маратон ще бъдат представени на онлайн среща на 14 май 2020 г. от 11:00 ч.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Глобални действия срещу коронавируса: ЕС започва кампания за ангажименти за дарения

Световната здравна организация (СЗО) и глобални организации, дейни в областта на здравето, отправиха съвместен призив за действие с цел осигуряването на бърз и равноправен достъп до безопасни, качествени, ефективни и икономични диагностика, лечения и ваксини срещу коронавируса.

С цел набирането на средства в подкрепа на това начинание Европейският съюз и неговите партньори ще организират световен маратон за поемане на ангажименти за дарения. Държавите и организациите по света се приканват да поемат ангажимент в помощ на постигането на целта от 7,5 милиарда евро първоначално финансиране.

Председателят на Европейската комисия Фон дер Лайен заяви: Трябва да съберем наедно света, неговите лидери и хората в борбата срещу коронавируса. След само 10 дни ще поставим началото на кампания за ангажименти за дарения в световен мащаб. Истински маратон. Понеже, за да бъде победен коронавирусът, се изискват глобална реакция и непрестанни действия на много фронтове. Трябва да разработим ваксина, да я произведем и да я вкараме в употреба във всички краища на света. Също така трябва да я направим достъпна на приемлива цена.

Изследователи и изобретатели от цял свят работят усилено за намирането на решения за спасяването на човешки живот и за опазването на нашето здраве. От 4-ти май нататък Комисията ще регистрира ангажиментите за дарения, поети от държави и бизнес фондации. На този ден Комисията ще обяви също следващите етапи на глобална кампания, която ще постави началото на постоянно събиране на допълнителни средства.

Комисията отправя покана и към публични личности, бизнес партньори, филантропи, артисти и граждани да допринесат за повишаване на осведомеността относно тази глобална кампания за ангажименти за дарения. Събраните средства ще бъдат разпределени в три направления: диагностика, лечения и ваксини.

Отброяването до старта на маратона започва днес — първия ден от Световната седмица на имунизацията за 2020 г., организирана от Организацията на обединените нации. Темата тази година е #VaccinesWork for All (Ваксините работят за всички), като кампанията ще се съсредоточи върху начина, по който ваксините, както и хората, които ги разработват, предоставят и получават, работят за защитата на здравето на всички и навсякъде.

Научете повече за кампанията и за това как да участвате на уебсайта на „Глобални действия срещу коронавируса“:

Контекст

На 26 март на извънредно заседание във връзка с пандемията от коронавирус държавите от Г-20 се споразумяха за създаването на глобална инициатива за подготвеност и реакция на пандемията, която „да служи като универсална, ефикасна и устойчива платформа за финансиране и координация с цел ускоряване на разработването и предоставянето на ваксини, диагностика и лечение“.

На 24 април СЗО и първоначална група от организации, дейни в областта на здравето, стартираха историческо, глобално сътрудничество за ускорено разработване и производство, както и справедлив глобален достъп до нови ключови здравни технологии, свързани с COVID-19. Групата включва фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност, Глобалния алианс за ваксини и имунизации, Глобалния фонд, UNITAID, фондацията „Уелкъм тръст” и Световната банка. Заедно те се ангажираха със споделената цел за всеобщ, равен, глобален достъп до иновативни инструменти за борба с вируса COVID-19. Прочетете съвместния призив за действия тук(link is external).

С цел да се отговори на съвместния призив за действия, отправен от организациите, дейни в областта на здравето, ЕС обединява сили с Франция, Германия, Обединеното кралство, Норвегия и Саудитска Арабия за организирането на конференция за ангажименти за дарения. Това бе направено, след като председателят Фон дер Лайен обяви на 15 април че Комисията ще организира онлайн проява за поемането на ангажименти за дарения с оглед на финансирането на разработването на ваксина срещу COVID-19.

Успоредно с това Комисията предоставя стотици милиони евро за мерки за научни изследвания и иновации, предназначени за разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи за предотвратяване на разпространението на коронавируса.

За повече информация

Уебсайт на „Глобални действия срещу коронавируса“

Въпроси и отговори: Глобални действия срещу коронавируса

Мерки на Комисията във връзка с коронавируса

 

Коронавирус: насоки на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Комисарят на Европейския съюз за работни места и социални права Никола Шмит заяви: Днес повече от всякога е много ясно, че защитата и насърчаването на безопасността и здравето при работа са от първостепенно значение за работниците, дружествата, системите за социална закрила и цялото общество. Тези насоки дават отговор на практически въпроси, които си поставят работодателите, например как да сведат до минимум експозицията на коронавирус на работното място, как да актуализират оценката си на риска, как да се погрижат за работниците, които са били болни. Насоките ще помогнат на работодателите и предприятията при организирането на завръщането на работа и при предоставянето на практически съвети на служителите.

Комисията придава огромно значение на това да се гарантира, че работниците могат да се завърнат на работното място в безопасна и здравословна среда. Ето защо публикуваните днес насоки представляват съществен принос на ЕС през този важен период. Те също така съдържат връзки към национална информация за конкретни сектори и професии. Насоките обхващат няколко области:

 • оценка на риска и подходящи мерки
 • участие на работниците
 • полагане на грижи за работниците, които са били болни
 • планиране и обучение за бъдещето
 • поддържане на добра информираност
 • информация за сектори и професии

В насоките, изготвени от EU-OSHA в сътрудничество с Европейската комисия, също бе използван приноса на тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място и Комитета на старшите инспектори по труда. Те ще бъдат актуализирани редовно с надеждна информация според развитието на ситуацията.

Контекст

Пандемията от коронавирус показва изключителното значение на добрите мерки и условия за безопасност и здраве при работа във всички стопански отрасли.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е информационната агенция на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд.

В началото на кризата, свързана с коронавируса, EU-OSHA вече публикува насоки за работните места(link is external). В тях беше събрана най-важната налична информация и съвети относно пандемията от коронавирус.

За повече информация

Насоки на ЕС „COVID-19: завръщане на работното място“(link is external)

Относно Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

ЕК одобрява българска схема за помощ от 770 млн. евро в областта на заетостта, имаща за цел запазване на работните места в най-силно засегнатите от коронавируса сектори

Схемата бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: В тези трудни времена е изключително важно да бъде запазена заетостта в секторите, които са особено силно изложени на икономическите последици от пандемията от коронавируса. Това е важно за препитанието на много работници и ще позволи на европейската икономика да се възстанови бързо след кризата. Българската схема, която одобрихме, ще помогне на хиляди работници да запазят работните си места, а на предприятията да възобновят дейността си веднага щом обстоятелствата го позволят. Работим с държавите членки, за да гарантираме, че това се прави в съответствие с правилата на ЕС.

Българската мярка за помощ

България уведоми Комисията, като се позова на Временната рамка(link is external), за схема за помощ под формата на субсидии за заплатите, която ще позволи на българските органи да финансират 60 % от разходите за заплати (включително социалноосигурителните вноски, плащани от работодателите) на предприятията, които, поради пандемията, без помощта ще съкратят своя персонал. Мярката е ограничена до предприятията с дейност в секторите, които са най-силно засегнати от настоящата криза в областта на общественото здраве, като търговията на дребно, туризма, пътническия транспорт, културата, спортните дейности, дейностите за развлечение и отдих и други.

Комисията установи, че българската схема отговаря на Временната рамка. По-специално i) мярката ще компенсира разходите за заплати на предприятията с дейност в сектори, които са особено засегнати от пандемията от коронавируса, при условие че те се ангажират да запазят на постоянна работа персонала, който без помощта щеше да бъде съкратен, ii) интензитетът на помощта е съобразен с максималните 80 %, разрешени от Временната рамка, и iii) схемата за помощ спазва максималната продължителност от дванадесет месеца.

Поради това Комисията стигна до заключението, че тази мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията, посочени във Временната рамка.

Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Контекст

Комисията прие Временна рамка, която позволява на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Във Временната рамка, изменена на 3 април 2020 г., се предвиждат следните видове помощ, които държавите членки могат да предоставят:

 1. Преки безвъзмездни средствавливане на капитал, избирателни данъчни предимства и авансови плащания до 100 000 евро на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти, 120 000 евро на предприятие с дейност в сектора на рибарството и аквакултурите и 800 000 евро на предприятие с дейност във всички останали сектори, за да посрещнат предприятията спешните си нужди от ликвидност. Държавите членки могат също да отпускат до 800 000 евро в номинална стойност безлихвени заеми на предприятие или гаранции по заеми, покриващи 100 % от риска, с изключение на първичното производство на селскостопански продукти и сектора на рибарството и аквакултурите, за които се прилагат ограничения от съответно 100 000 евро и 120 000 евро на предприятие.
 2. Държавни гаранции за заеми, взети от предприятия, за да се гарантира, че банките продължават да отпускат заеми на клиентите, които се нуждаят от тях. Тези държавни гаранции могат да покрият до 90 % от риска по заеми, за да се помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции.
 3. Субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти за предприятията. Тези заеми могат да помогнат на предприятията да посрещнат непосредствените си нужди, свързани с оборотния капитал и инвестициите.
 4. Предпазни мерки за банките, чрез които държавната помощ достига до реалната икономика, гарантиращи, че такава помощ се счита за пряка помощ в полза на клиентите на банките, а не за самите банки, и осигуряващи насоки за това как да се гарантира минимално нарушаване на конкуренцията между банките.
 5. Публично застраховане на краткосрочни експортни кредити за всички държави, без да е необходимо държавата членка да доказва, че съответната държава временно е „непродаваема“.
 6. Подкрепа за научноизследователската и развойната дейност (НИРД), свързана с коронавируса, за справяне с настоящата криза в здравеопазването под формата на преки безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства или данъчни предимства. За трансгранични проекти за сътрудничество между държави членки може да се предоставя премия.
 7. Подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения за изпитване с цел разработване и изпитване на продукти (в това число ваксини, апарати за вентилация и предпазно облекло), които са от полза за справяне с пандемията от коронавируса, до етапа на първото промишлено внедряване. Помощта може да бъде под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
 8. Подкрепа за производството на продукти за борба с пандемията от коронавируса под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
 9. Целенасочена подкрепа под формата на отсрочване на плащания на данъци и/или спиране на плащането на социалноосигурителни вноски за секторите, регионите или видовете предприятия, които са най-силно засегнати от пандемията.
 10. Целенасочена подкрепа под формата на субсидии за заплатите на служителите за предприятията в секторите или регионите, които са пострадали най-много от пандемията от коронавируса, и които без тази подкрепа ще съкращават персонал.

Временната рамка дава възможност на държавите членки да съчетават наличните мерки за подкрепа с изключение на заемите и гаранциите за един и същ заем и над праговете, предвидени във Временната рамка. Тя също така дава възможност на държавите членки да съчетават всички мерки за помощ, предоставени съгласно Временната рамка, със съществуващите възможности на предприятията да бъде отпусната помощ de minimis в размер до 25 000 евро за три финансови години за тези от тях, които извършват дейност в сектора на първичното производство на селскостопански продукти, 30 000 евро за три финансови години за предприятия, извършващи дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, и 200 000 евро за три финансови години за предприятия, осъществяващи дейност във всички останали сектори. Същевременно държавите членки трябва да се ангажират да избягват прекомерното натрупване на мерки за подкрепа за едни и същи предприятия, за да ограничат помощта до действителните им нужди.

Освен това Временната рамка допълва многобройните други възможности, с които държавите членки вече разполагат, за да смекчат социално-икономическите последици от пандемията от коронавируса, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. На 13 март 2020 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19“, в което са описани тези възможности. Така например държавите членки могат да въведат общоприложими промени в полза на предприятията (напр. отложено плащане на данъци или субсидиране на работа при непълно работно време във всички сектори), които не попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат също така да компенсират предприятията за вреди вследствие на пандемията от коронавируса и пряко свързани с нея.

Временната рамка ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.

Неповерителната версия на решението ще бъде представена под № SA.56905 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. Новите публикации на решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник се посочват в седмичния електронен бюлетин за държавните помощи — State Aid Weekly e-News.

Повече информация относно Временната рамка и останалите действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите последици от пандемията, причинена от коронавируса, може да бъде намерена тук.

ЕК представя практически насоки, за да се гарантира непрекъснатост на потока от стоки в ЕС чрез зелени ленти за преминаване

За да се гарантира, че веригите на доставки на равнището на ЕС ще продължат да функционират, от държавите членки се изисква да определят незабавно всички съответни вътрешни гранични контролно-пропускателни пунктове в рамките на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) като гранични пунктове със „зелена лента за преминаване“. Граничните пунктове със зелена лента за преминаване следва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, независимо от стоките, които превозват. Пресичането на границата, включително извършването на всички проверки и на здравен скрининг, не следва да отнема повече от 15 минути. 

Комисарят по въпросите на транспорта Адина Вълян заяви: Транспортната мрежа на ЕС свързва цялата територия на Съюза. Документът с насоки има за цел да защити веригите на доставки на ЕС при тези трудни обстоятелства и да гарантира, че както стоките, така и транспортните работници ще имат възможност да пътуват без забавяне навсякъде, където е необходимо. Днес повече от всякога е от значение прилагането на колективен и координиран подход към трансграничния транспорт. Зелените ленти за преминаване са също така специално предназначени да осигуряват защита на транспортните работници, които се намират на предната линия при настоящата криза. Този набор от препоръки ще улесни тяхната свързана с голямо напрежение задача и ще позволи постигането на по-голяма безопасност и предвидимост в работата им.

Гранични пунктове със зелена лента за преминаване

Процедурите на граничните пунктове със зелена лента за преминаване следва да бъдат сведени до минимум и да обхващат само това, което е стриктно необходимо. Проверките и скринингът следва да се извършват, без да се налага водачите да напускат своите превозни средства, а самите водачи следва да бъдат подлагани само на минимални проверки. От водачите на товарни превозни средства не следва да се изисква да представят други документи освен документи за самоличност и свидетелства за управление, и при необходимост писмо от работодателя. Следва да бъде приемано подаването/показването в електронен вид на документи. 

Нито едно товарно превозно средство или водач не следва да бъдат подлагани на дискриминация, независимо от произхода и местоназначението им, националността на водача или държавата на регистрация на превозното средство. 

Предвид настоящото положение държавите членки също така настоятелно се приканват да преустановят временно всички ограничения за достъп до пътя, които понастоящем се прилагат на тяхна територия, като например забрани за движение през уикенда, през нощта, както и секторни забрани. 

Комисията насърчава държавите членки да създадат транзитни коридори за безопасно преминаване, за да се даде възможност на непрофесионалните водачи и пътуващите с тях, като например работещите в сферата на здравеопазването и транспорта, както и на гражданите на ЕС в процес на репатриране, независимо от тяхната националност, да преминават пряко и с приоритет през съответната държава във всяка необходима посока в рамките на мрежата TEN-T. Това следва да се извършва при стриктно придържане към определения маршрут и извършване на необходимите минимални спирания за почивка. Държавите членки следва да гарантират, че разполагат с поне едно летище, което функционира за целите на репатрирането, и на което се извършват международни полети за оказване на помощ.

Засилено сътрудничество между държавите — членки на ЕС, и с държави извън Съюза

След провеждането на 18 март на видеоконферентна връзка между министрите на транспорта от ЕС Комисията създаде мрежа от национални звена за контакт и платформа за предоставяне на информация относно националните мерки в областта на транспорта, предприети от държавите членки във връзка с коронавируса. Националните звена за контакт следва да оказват подкрепа за ефективното функциониране на граничните контролно-пропускателни пунктове със зелена лента за преминаване. Съседните държави, които не са членки на ЕС, се приканват да работят в тясно сътрудничество с тази мрежа, за да се гарантира потокът от стоки във всички посоки. 

Прилагане на правила за транспортните работници

За да може транспортът да продължи да функционира, Комисията препоръчва на държавите членки да предприемат действия за гарантиране на свободното движение на всички работници в областта на международния транспорт, независимо от вида му. По-специално следва да бъде отменено прилагането на някои правила, като например ограниченията за пътуване и задължителното поставяне под карантина на транспортните работници, които не проявяват симптоми. Например държавите членки не следва да изискват от транспортните работници да притежават медицинско удостоверение, доказващо, че са здрави. За да се гарантира безопасността на транспортните работници, е необходимо предприемането на летищата, пристанищата, железопътните гари и другите центрове за сухопътен транспорт на засилени хигиенни и оперативни мерки. Към представената днес бележка на Комисията е включен пълен списък с препоръки за защита на водачите от коронавируса (приложение 2). 

Международно признатите удостоверения за професионална компетентност следва да се считат за достатъчни за доказване, че даден работник извършва дейност в областта на международния транспорт. При липсата на такива удостоверения (не всички международни водачи разполагат с тях), следва да се приема писмо, подписано от работодателя (приложение 3). 

Всички тези принципи следва да се прилагат и за граждани на трети държави, ако те са от съществено значение, за да се гарантира свободното движение на товарите в рамките на ЕС или при влизане в Съюза.

Контекст 

Пандемията, причинена от коронавируса, оказва значително отрицателно въздействие върху европейския транспорт и мобилност. Европейската верига на доставки се поддържа чрез широка мрежа от услуги за товарен транспорт, включваща всички видове превоз. Непрекъснатите услуги за сухопътен, воден и въздушен превоз на товари са от решаващо значение за функционирането на вътрешния пазар на ЕС и за ефективните действия в отговор на настоящата криза, свързана с общественото здраве. 

За повече информация 

Съобщение на Европейската комисия относно прилагането на зелените ленти за преминаване, предвидени в Насоките за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги

Насоки за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги

Мерки на Европейската комисия във връзка с коронавируса

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news

EK предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамка в отговор на COVID-19

След като бъде одобрена от Съвета, общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж ще позволи на държавите членки да предприемат мерки, за да се справят по адекватен начин с кризата, отклонявайки се от бюджетните изисквания, които се прилагат обичайно съгласно европейската фискална рамка.

Предложението представлява важна стъпка за изпълнение на ангажимента на Комисията да използва всички инструменти на икономическата политика, с които разполага, за да подкрепи държавите членки да защитят своите граждани и да смекчат тежките социално-икономически последици от пандемията.

Председателят Урсула фон дер Лейен заяви: Днес предлагаме максимална гъвкавост по отношение на нашите правила, което ще позволи на националните ни правителства да подкрепят всички — своите здравни системи и персонал, както и хората, засегнати тежко от кризата. Искам да гарантирам, че предприемаме действия както по отношение на човешкото, така и на социално-икономическото измерение на пандемията от коронавирус по възможно най-добрия начин.

Пандемията от коронавирус е голямо сътресение за световната и европейската икономика. Държавите членки вече приеха или са в процес на приемане на бюджетни мерки за увеличаване на капацитета на своите здравни системи и за оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати. Тези мерки, заедно с намаляването на икономическата активност, ще доведат до значително по-големи бюджетни дефицити.

Комисията призовава Съвета да одобри нейното предложение възможно най-бързо.

Комисията е готова да предприеме по-нататъшни действия според развитието на ситуацията.

Контекст

Комисията и Съветът вече поясниха, че пандемията от коронавирус може да бъде определена като „необичайно събитие извън контрола на правителството“. Комисията счита, че е необходима по-голяма гъвкавост в рамките на Пакта за стабилност и растеж с цел защита на европейските граждани и предприятия от последиците от тази криза, както и подкрепа за икономиката след отминаването на пандемията. Поради това Комисията реши да предложи задействането на общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж.

Стратегията на Комисията за противодействие на икономическото отражение на пандемията от коронавирус включва използването на пълната гъвкавост на рамките ни за бюджета и за държавната помощ, мобилизирането на средства от бюджета на ЕС, за да се даде възможност на групата на ЕИБ да предоставя краткосрочна ликвидност на МСП, и предоставяне на 37 милиарда евро за борбата с коронавируса по линия на инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса.

Днешното предложение идва след приемането от Комисията на Временна рамка за държавна помощ, с която на държавите членки се дава възможност да гарантират, че всички видове предприятия разполагат с достатъчно ликвидност, и да запазят непрекъснатостта на икономическата дейност по време на пандемията от коронавирус и след нея.

За повече информация

Въпроси и отговори: В отговор на пандемията Комисията предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамкаТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

Съобщение относно задействането на общата клауза за дерогация

Европейски координирани мерки в отговор на коронавируса: Въпроси и отговори

Уебсайт за информация във връзка с коронавируса

Пакт за стабилност и растеж

Наръчник относно Пакта за стабилност и растеж

 

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news 

 

Стратегия за равенство между половете: амбиция за изграждане на Съюз на равенство

Европейската комисия представи днес своята стратегия за равенство между жените и мъжете в Европа. Въпреки че ЕС е световен лидер в областта на равенството между половете и е постигнал значителен напредък през последните десетилетия, насилието и стереотипите, основани на пола, продължават да съществуват — за това свидетелства фактът, че една трета от жените в ЕС са били обект на физическо и/или сексуално насилие. Независимо от това, че по-голям брой жени завършват висше образование, те печелят средно 16 % по-малко от мъжете и едва 8 % от главните изпълнителни директори на най-големите дружества в ЕС са жени.

С цел това да се промени, в Стратегията за равенство между половете за периода 2020—2025 г. са определени ключови действия за следващите 5 години, като се поема ангажимент да се гарантира, че Комисията ще включва аспект за равенство между половете във всички области на политиката на ЕС. Стратегията очертава начина, по който Комисията ще изпълни даденото от президента Фон дер Лайен обещание Европа да предоставя еднакви възможности за всички, които споделят едни и същи стремежи.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви следното: Равенството между половете е основен принцип на Европейския съюз, но все още не е реалност. В бизнеса, политиката и обществото като цяло можем да достигнем пълния си потенциал само ако използваме всички наши таланти и многообразие. Не е достатъчно да се използват само половината от населението, половината от идеите или половината от енергията. Със стратегията за равенство между половете даваме тласък за постигане на по-голям и по-бърз напредък при насърчаването на равенството между мъжете и жените.

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ по въпросите на ценностите и прозрачността, Вера Йоурова, заяви: Европа е добро място за живеене за жените, въпреки всички недостатъци. И докато в обществото ни се извършват важни преходи — били те екологични или цифрови — ние трябва да гарантираме, че жените и мъжете разполагат с равни възможности и че неравенствата няма да се изострят допълнително от промените. Точно обратното, трябва да създадем условия жените да бъдат фактори за справедлив преход на работното място и в частния сектор.

Комисарят по въпросите на равнопоставеността, Хелена Дали, посочи: За постигането на равенство не се изисква прехвърляне на каквото и да било от една кошница в друга. Равенството е неизчерпаем ресурс и има достатъчно от него за всички. От друга страна, дискриминацията коства много на хората, страдащи от нея, и на обществото като цяло — като липса на лично признание, липса на признаване на заслугите и загуба на таланти и иновации. Благодарение на Стратегията за равенство между половете поставяме равенството между половете на централно място при разработването на политиките на ЕС. Целта ни е да гарантираме, че на жените няма да се налага да преодоляват допълнителни препятствия, за да постигнат това, което за мъжете е просто даденост, и вместо това ще са в състояние да достигнат пълния си потенциал.

Конкретни действия за постигане на равенство през периода 2020—2025 г.

Досега нито една държава — членка на ЕС, не е постигнала равенство между жените и мъжете. Напредъкът е бавен, а между половете продължават да съществуват разлики в заетостта, заплащането, грижите и пенсиите. За да се премахнат тези различия и да се даде възможност на Европа да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото, стратегията очертава набор от ключови действия, включващи: премахване на насилието и стереотипите, основани на пола; осигуряване на равно участие и равни възможности на пазара на труда, включително равно заплащане; и постигане на баланс между половете при вземането на решения и в политиката.

 1. В ЕС 33 % от жените са били подложени на физическо и/или сексуално насилие, а 55 % са били жертва на сексуален тормоз. Жените в Европа трябва да бъдат освободени от насилието и вредните стереотипи. За да се постигне това, със Стратегията се отправя призив за предприемане на правни мерки за криминализиране на насилието срещу жени. Комисията възнамерява по-специално да разшири областите на наказателното право, в които е възможно хармонизиране в цяла Европа, така че да се включат специфични форми на насилие срещу жени, включително сексуалният тормоз, малтретирането и гениталното осакатяване на жени. Наред с това Комисията ще внесе предложение за законодателен акт за цифровите услуги, за да изясни какви мерки се очакват от платформите, за да се противодейства на незаконните дейности онлайн, включително онлайн насилието срещу жени.
 2. Жените в ЕС печелят средно 16 % по-малко от мъжете и все още срещат трудности при намирането на работа и запазването на работното си място. Равенството между половете е съществено условие за иновативна, конкурентоспособна и процъфтяваща европейска икономика. Като се имат предвид демографските предизвикателства и зеленият и цифровият преход, оказването на подкрепа на жените при намирането на работа в сектори, в които има недостиг на умения, и по-специално в секторите на технологиите и изкуствения интелект, ще окаже положително въздействие върху европейската икономика. С цел да се премахне неравното заплащане, Комисията започва днес обществена консултация относно прозрачността при заплащането, като до края на 2020 г. ще предложи задължителни мерки. За да се даде възможност на жените да преуспяват на пазара на труда, Комисията също така ще удвои усилията си за осигуряване на прилагането на стандартите на ЕС относно равновесието между професионалния и личния живот, така че да се даде възможност за реален избор на жените и мъжете да се развиват по един и същ начин както лично, така и професионално. Равенството между половете в контекста на пазара на труда, социалното приобщаване и образованието, ще продължи да бъде обект на наблюдение чрез европейския семестър.
 3. Жените продължават да са по-слабо представени на ръководни позиции, включително в най-големите дружества в ЕС, където едва 8 % от главните изпълнителни директори са жени. За да се даде възможност жените да играят водеща роля в бизнеса, наред с другото Комисията ще настоява за приемането на предложението от 2012 г. за баланс между половете в управителните съвети. Тя ще насърчава също така участието на жените в политиката, включително при изборите за Европейски парламент през 2024 г., в това число и чрез финансиране и споделяне на най-добри практики. За да даде пример, Комисията ще положи усилия да постигне до края на 2024 г. баланс от 50 % между половете на всички равнища на нейното управление.

Включване на аспект за равенство между половете във всички политики на ЕС

Под ръководството на комисаря по въпросите на равнопоставеността, Хелена Дали, и с подкрепата на новосъздадената работна група по въпросите на равнопоставеността Комисията ще интегрира аспекта за равенство между половете също така и във всички политики и важни инициативи на ЕС. Основните предизвикателства, пред които ЕС е изправен понастоящем, в това число климатичната и цифровата трансформация, имат измерение, свързано с половете. Целите на Стратегията за равенство между половете ще намерят отражение и в действията на ЕС по света, като те ще насърчават овластяването на жените и премахването на насилието, основано на пола.

Контекст

Съюзът на равенство е един от основните приоритети на Комисията, ръководена от Урсула фон дер Лайен, както е посочено в нейните политически насоки: Представената днес Стратегия за равенство между половете е първата стратегия на Комисията в тази област, с което се изпълняват ангажиментите, поети от председателя в нейните политически насоки.

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/

Комисията предлага Европейски законодателен акт за климата и провежда консултации за Европейския пакт за климата

Европейският законодателен акт за климата определя целта за 2050 г. и посоката за развитие на политиката на ЕС, и също така осигурява предвидимост за публичните органи, предприятията и гражданите. Същевременно Комисията започва обществена консултация за бъдещия Европейски пакт за климата. Чрез нея обществеността ще участва в съвместното разработване на този инструмент.

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Днес предприемаме решителни стъпки към превръщането на ЕС в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Законодателният акт за климата е правното изражение на политическия ни ангажимент и ни поставя необратимо на пътя към по-устойчиво бъдеще. Той е в сърцето на Европейския зелен пакт. Той предлага предвидимост и прозрачност за европейската промишленост и инвеститорите. Той задава също посоката на нашата стратегия за екологичен растеж и гарантира, че преходът ще бъде постепенен и справедлив. 

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс добави: Днес превръщаме думите в дела, за да покажем на своите граждани, че намеренията ни да постигнем нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. са сериозни. Европейският законодателен акт за климата е също така послание към международните ни партньори, че именно тази година е моментът да повишим заедно глобалната амбиция в стремежа си да постигнем общите цели на Парижкото споразумение. Законодателният акт за климата гарантира, че ще продължим да работим съсредоточено и отговорно по изпълнението на ангажиментите си.

С Европейския законодателен акт за климата Комисията предлага правно обвързваща цел за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. Институциите на ЕС и държавите членки са колективно обвързани да предприемат необходимите мерки на равнище ЕС и на национално равнище ЕС и на национално равнище за постигане на целта.

Законодателният акт за климата включва мерки за проследяване на напредъка и съответното адаптиране на нашите действия на основата на съществуващите системи, например процеса на управление на националните планове в областта на енергетиката и климата на държавите членки, редовните доклади на Европейската агенция за околна среда и най-новите научни данни относно изменението на климата и неговите последици. Напредъкът ще се оценява на всеки пет години в съответствие с глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.

Законодателният акт за климата очертава също пътя за постигане на целта за 2050 г.

 • Въз основа на цялостна оценка на въздействието Комисията ще предложи нова цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. Законодателният акт за климата ще бъде изменен след приключване на оценката на въздействието.
 • До юни 2021 г. Комисията ще направи преглед и при необходимост ще предложи изменения на всички съответни инструменти, за да се постигне допълнително намаляване на емисиите до 2030 г.
 • Комисията предлага да се установи общ курс на ЕС за периода 2030-2050 г. за намаляване на емисиите на парникови газове, с чиято помощ ще се отчита напредъкът и ще се осигурява предвидимост за публичните органи, предприятията и гражданите.
 • До септември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията ще прави оценка на съгласуваността на мерките на равнището на ЕС и на национално равнище с целта за неутралност по отношение на климата и с курса за периода 2030—2050 г.
 • На Комисията ще бъде предоставено правомощието да отправя препоръки към държавите членки, чиито действия не са съгласувани с целта за неутралност по отношение на климата, а държавите членки ще бъдат задължени надлежно да вземат предвид тези препоръки, или, ако не го направят — да представят обосновка. Комисията може също така да преразглежда курса и мерките на равнището на Съюза предвид тяхната пригодност.
 • От държавите членки ще се изисква също така да разработят стратегии за адаптиране с цел укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към последиците от изменението на климата.

Определяне на облика на Европейския пакт за климата и бъдещите политики

Наред с правителствените политики и нормативната база, всички сектори на обществото и икономиката ще участват в прехода към неутрален по отношение на климата Европейски съюз.

Поради това Комисията започва обществена консултация по новия Европейски пакт за климата — широка инициатива, която ще предостави на гражданите и заинтересованите страни на възможност да представят мнението си и да се включат в планирането на нови действия в областта на климата, да споделят информация, да стартират масови дейности и да покажат добри решения, които могат да бъдат полезни за други.

Обществената консултация ще продължи 12 седмици. Коментарите по нея ще бъдат използвани при подготвянето на Европейския пакт за климата, който ще бъде стартиран преди конференцията на ООН за изменението на климата в Глазгоу през ноември 2020 г (COP26).

Днес Комисията официално започна работа с публикуването на първоначалните оценки на въздействието на бъдещия Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите и прегледа на Директивата за енергийното данъчно облагане — другите два важни инструмента на политиката в рамките на Европейския зелен пакт. В допълнение, Колегиумът на членовете на Комисията прие предложение да се определи 2021 г. за Европейска година на железопътния транспорт, което подчертава ползите за климата от увеличаването на превоза на пътници и товари по железопътната мрежа.

Контекст

Амбицията на ЕС да стане първият неутрален по отношение на климата блок в света до 2050 г. е в основата на Европейския зелен пакт, представен от Комисията Фон дер Лайен на 11 декември 2019 г.

През ноември 2018 г. Комисията за пръв път представи своята визия за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. в съответствие с целта на Парижкото споразумение повишаването на температурата да се задържи в световен мащаб до под 2°C и да се полагат усилия то да се задържи на 1,5°C. На 14 март 2019 г. Европейският парламент одобри целта на ЕС за постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове. На 12 декември 2019 г. Европейският съвет одобри целта за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г.

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development