Децата и опазването на природата


В периода 14 – 16 април в ЕИЦ „Европа Директно” Велико Търново гостуваха ученици от първи, трети и четвърти клас при СОУ „Владимир Комаров” Велико Търново. С учениците по увлекателен начин бяха дистутирани теми за климата и опазването на околната среда. Децата учеха възрастните как да опазват околната среда, като рисуваха и играха игри по темата.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development