Конкурс за участие в КЛУБ „ЕВРОПА”

Европейски информационен център -Европа Директно  – Велико Търново  организира конкурс за участие в  екипа на КЛУБ „ЕВРОПА” – Велико Търново. Клубът е нерегистрирана формална група от млади хора (студенти), работеща със съдействието на  Европейски център.

Регламент на Конкурса

Основна цел е да събуди интерес  и да засили осведомеността на младите хора относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската интеграция, относно европейските програми и технологията на дизайн, прилагане и управление на европейски проекти. 

Право на участие имат студенти , записани в 1ви и  2ри курс, редовно обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” .  Съставът на клуб „Европа“ е до 20 студенти.  Критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатите:

·         Общи познания за ЕС

·         Много добро  владеене на английски език – говоримо и писмено

·         Добри комуникационни умения

·         Готовност за работа с различни целеви групи

Конкурсът се състои от два етапа:

1.       Изпращане на документи за участие (молба и мотивационно писмо – до 300 думи), подадени на английски или български език.

 Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на електронен адрес:  office@europeinfocentre.bg  в срок до 1 март 2013г. (петък), 12.00ч.

2.       Устно събеседване с преминалите първия етап кандидати. Събеседването ще се състои на 4 март  2013г.; 16:00ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека  – Велико Търново, бул. „България”№24

За въпроси –  в писмен вид на имейл: office@europeinfocentre.bg 

Работа на Клуб „ЕВРОПА” е двегодишна, с  две месечни срещи и цели повишаване на знания по комуникационни умения, работа в екип, работа с медии, дипломация и протокол, европейски програми, проекти – писане, управление, изпълнение; гражданско общество и НПО сектор и др.  Предвидени са практити в национални институции и участие в международния обмен на ЕИЦ. Участниците ще получат сертификат за участие и стаж от Европейски център с подробно описание на дейностите, осъществени от тях в хода на работата на клуба. 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development