Конкурс “Свят, който харесваш”

Участвайте в конкурса “Свят, който харесваш”:

Ще се разглеждат всички проекти, независимо от мащаба им, които се внасят от отделни лица или организации, установени в държава — членка на ЕС, като единственото условие е основната цел да е намаляването на емисиите на парникови газове. С конкурса на „Свят, който харесваш“ се предоставя платформа за показване на тези проекти и възможност за награждаване на най-творческите, най-практичните и най-ефективните сред тях.

За повече информация, посетете официалния адрес: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development