Конкурс “Аз, доброволецът : моята доброволческа история”

Участвай в КОНКУРС под надслов „Аз, доброволецът: моята доброволческа история”!

Разкажи ни как ти допринасяш към общата идея на европейските ценности за развитие, градиш бъдещето на общото европейско семейство и променяш света около себе си чрез доброволчество.

Тълкуването оставяме на теб! Освободи фантазията си!

Своята история може да ни разкажеш чрез:

 • авторска снимка или колаж от авторски снимки;
 • кратко авторско видео;
 • публицистична разработката — есе или статия (на български език)

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

Продължителност на конкурса: 5 декември 2016 г. – 15 януари 2017 г.

Краен срок за изпращане на материали: 15.01.2017 г.

Участие :

 1. Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България на възраст между 16 и 29 години. В конкурса нямат право да участват служители на ЕИЦ – Европа Директно, гр. Велико Търново и Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев” – Разград или заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Конкурса. Взимайки участие в Конкурса, участниците се съгласяват да спазват настоящия регламент.
 1. Механизъм на конкурса:

2.1. Изисквания:

 • Категория “Авторска снимка или колаж от авторски снимки”

Всеки, отговарящ на условията може да изпрати максимум 1 авторска снимка или колаж на тема „Аз, доброволецът: моята доброволческа история” на имейл адрес: office@europeinfocentre.bg Снимките трябва да бъдат в JPEG / JPG формат без ограничение за големината и качеството им.

Снимката трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде благоприлична. Фотографии с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание ще бъдат премахвани от галерията на Конкурса.

Фотографиите трябва да са направени от участника.

Фотографиите трябва да не са използвани в предишни конкурси и да не са печелили други награди.

Фотографиите не трябва да са подлагани на груби манипулации със софтуер за обработка на изображения, като допустимите корекции са crop, levels, color balance, sharpen и unsharp mask.

Фотографиите трябва да не нарушават никакви права за интелектуална собственост, публични права, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да публикуват на сайта или в приложението клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.

Описанието на фотографиите трябва да е на кирилица. Редактор от Европейски информационен център има право да коригира текстове, ако те не са съобразени с официално приетите граматически и пунктуационни правила.

 •  Категория “Кратко авторско видео”

Всеки, отговарящ на условията може да изпрати максимум 1 кратко авторско видео на тема „Аз, доброволецът: моята доброволческа история” на имейл адрес: office@europeinfocentre.bg

Видеото трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде благоприлично. Видеа с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание няма да бъдат включени в галерията на Конкурса.

Видеото трябва да е направено от участника и да е с продължителност не по-голяма от 3 минути.

Видеата трябва да не са използвани в предишни конкурси и да не са печелили други награди.

Видеата трябва да не нарушават никакви права за интелектуална собственост, публични права, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да публикуват на сайта или в приложението клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.

Описанието на видеото трябва да е на кирилица. Редактор от Европейски информационен център има право да коригира текстове, ако те не са съобразени с официално приетите граматически и пунктуационни правила.

 • публицистична разработката — есе или статия (на български език)

Всеки, отговарящ на условията може да изпрати максимум 1 авторски текст на тема „Аз, доброволецът: моята доброволческа история” на имейл адрес: office@europeinfocentre.bg

Разработката трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде благоприлична. Текстове с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание няма да бъдат включени в Конкурса.

Текстът трябва да е изготвен от участника и да е с обем не по-голям от 500 думи. Те трябва да бъдат в . doc формат

Текстовете трябва да не са използвани в предишни конкурси и да не са печелили други награди.

Текстовете трябва да не нарушават никакви права за интелектуална собственост, публични права, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да публикуват на сайта или в приложението клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.

Описанието на видеото трябва да е на кирилица. Редактор от Европейски информационен център има право да коригира текстове, ако те не са съобразени с официално приетите граматически и пунктуационни правила.

2.2. Изпращане на материали

Материалите за участие в конкурса се изпращат единствено по електронен път на имейл адрес: office@europeinfocentre.bg

Електронното съобщение трябва да съдържа още:

 • трите имена на участника,
 • възраст,
 • населено място,
 • училище или организация /ако е приложимо/,
 • телефон и е-mail за връзка.

Материали с липсващи данни за автора няма да бъдат включени в конкурса.

С изпращането на материала, всеки автор дава своето съгласие Европейски информационен център, Велико Търново да публикува получените материали и оповести имената, възрастта и населеното място на автора на своя сайт, в социалните медии и публикации на Центъра. 

Всички получени материали ще бъдат качени на страници www.europeinfocentre.bg и https://www.facebook.com/europeinfocentrevt

 

Наградите на фотоконкурса са както следва:

Първо, второ и трето място в трите категории на конкурса – публикуване на материалите в специален електронен сборник и включването им в предстоящи изложби, реализирани от ЕИЦ Европа Директно, В.Търново.

както и допълнителни материални награди за първо, второ и трето място в трите категории на конкурса

1-во място – 1 брой – Еко-чанта и сувенири на ЕИЦ Европа Директно, В.Търново

2-ро място – 1 брой- Еко-чанта и ключодържател

3-то място – 1 брой- Еко-чанта 

Финалното класиране на материалите ще бъде определено от жури, посочено от организаторите. Един участник може да получи само една награда от Конкурса.

Печелившите участници ще бъдат обявени до 20 януари 2017г. на страницата https://www.facebook.com/europeinfocentrevt

Наградите ще могат да бъдат получени от офиса на ЕИЦ Европа Директно в гр. Велико Търново или Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев” – Разград. При невъзможност за получаване на място, наградите могат да бъдат изпратени по куриер, като всички разходи за доставка са за сметка на наградения.

Общи условия за участие в конкурса:

 1. a)   Организаторът не носи отговорност за: грешни имена на авторите; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

б)   Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

в)   Организаторът определя Правилата на Конкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/europeinfocentrevt . Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

г)   Оспорването на резултатите от Конкурса, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

д)   Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Конкурса. Обявяването на спечелилите участниците се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Конкурса, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Конкурса.

е)     Не се допуска размяна на наградите от Фотоконкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи

ж)   Всеки потенциален съдебен спор между организатора на конкурса и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища на Република България.

з) Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на www.europeinfocentre.bg и действат през целия период на провеждане на играта.

НАГРАДИТЕ за конкурса са предоставени от ЕИЦ, гр. Велико Търново.

Организатор: Европейски информационен център, гр. Велико Търново с финансовата подкрепа на Европейския съюз, в партньорство с Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев” – Разград. Мненията и материалите не отразяват задължително официалните становища на Съюза.

ЕИЦ – Европа Директно, гр. Велико Търново пожелава успех на всички участници!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development