Фотоконкурс „10 години България в Европейския съюз“

Участие :

Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България и Румъния. В конкурса нямат право да участват служители на ЕИЦ – Европа Директно, гр. Велико Търново  и Европа Директно – Клуж-Напока или заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Конкурса. Взимайки участие в Конкурса, участниците се съгласяват да спазват настоящия регламент.

Механизъм на конкурса:

Всеки, отговарящ на условията може да качи максимум 3 авторски снимки на тема „10 години България в Европейския съюз в приложението „Фотоконкурс“ на страница: https://www.facebook.com/europeinfocentrevt или на https://www.facebook.com/europedirect.cluj или на имейл адрес: office@europeinfocentre.bg

Качването се извършва чрез следване на следните правила:

  • Снимката трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде благоприлична. Фотографии с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание ще бъдат премахвани от галерията на Конкурса.
  • Фотографиите трябва да са направени от участника.
  • Фотографиите трябва да не са използвани в предишни конкурси и да не са печелили други награди.
  • Фотографиите не трябва да са подлагани на груби манипулации със софтуер за обработка на изображения, като допустимите корекции са: crop, levels, color balance, sharpen и unsharp mask.
  • Фотографиите трябва да не нарушават никакви права за интелектуална собственост, публични права, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да публикуват на сайта или в приложението клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.
  • Описанието на фотографиите трябва да е на английски език. Редактор от Европа Директно – Велико Търново и Клуж-Напока  има право да коригира текстове, ако те не са съобразени с официално приетите граматически и пунктуационни правила.
  • Най-добрите снимки на участници се избират от посетителите на страницата https://www.facebook.com/europeinfocentrevt във Фейсбук чрез гласуване за всяка една от качените снимки чрез начините в самото фейсбук приложение. Всеки посетител може да гласува само по 1 път за всяка от снимките. Победители са участниците, чиито снимки са получили най-голям брой гласове (Votes) до крайната дата на конкурса – 1 май 2017г. – 23:59ч. Участниците имат възможност да поканят приятелите си да гласуват, за да съберат повече гласове. При равенство на фотографии на различни автори при изтичане на крайния срок на конкурса, тяхното класиране ще бъде определено от жури, посочено от организаторите. Един участник може да получи само една награда.

Десетте снимки, които получат най-много гласове (Votes), ще бъдат включени във фото-изложба  по повод Месец на Европа ( май 2017 ), която ще бъде изложена в края на м. май 2017 г. в Регионална народна библиотека „П.Р. Славейков“ – Велико Търново.

Първа награда /една за български автор и една за румънски автор/ ще бъде посещение на събитие на Европа Директно Велико Търново или Клуж-Напока през 2017г. Авторите на вторите и третите най-харесвани снимки ще получат предметни награди – изненади и грамоти съответно за 2-ро и 3-то място. Авторите на класираните от 4 до 10 място снимки ще получат грамота за участие в фото-изложба .

Печелившите участници ще бъдат обявени на 9 май 2017г. на страницата https://www.facebook.com/europeinfocentrevt

Общи условия за участие в конкурса:

  1. a)   Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

б)   Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

в)   Организаторът определя Правилата на Конкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на сайта на Европейски информационен център „Европа Директно“-Велико Търново (http://www.europeinfocentre.bg/). Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/europeinfocentrevt на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

г)   Оспорването на резултатите от Конкурса, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

 д)   Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Конкурса. Обявяването на спечелилите участниците се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Конкурса, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Конкурса.

е)     Не се допуска размяна на наградите от Фотоконкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.

ж)   Всеки потенциален съдебен спор между организатора на конкурса и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища на Република България.

з) Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на сайта на Европейски информационен център „Европа Директно“-Велико Търново (http://www.europeinfocentre.bg/) и действат през целия период на провеждане на конкурса.

 

Фотоконкурсът се осъществява от Европейски информационен център „Европа Директно“ – Велико Търново и Европа Директно – Клуж-Напока с финансовата подкрепа на Европейския съюз, в сътрудничество с РНБ „П.Р. Славейков“ – Велико Търново.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development