Проект “План за инвестиции за Европа – инвестиции за гражданите”

Период на провеждане:

Цели:

Проектът цели да подобри предоставянето на информация и знания за Планът за инвестиции за Европа като механизъм за постигане на целта за съживяване на икономическия растеж и създаването на работни места сред специализираните професионални кръгове /икономически и финансови субекти и местни власти/, сред широката гражданственост на местните и регионалната общност на Великотърновска област и Разградска област; както и да повиши информираността за политиките на Европейския съюз и чрез интерактивни форми на работа да провокира активна позиция на европейските граждани и на икономическите и стопанските субекти от двете области.

Дейности:

  1. Информационни събития за академичната общност, бизнеса и местните власти в Северен Централен район за планиране и Североизточен район за планиране;
  2. Информационно събитие за местни, регионални и национални власти и МСП, организирано в рамките на Международно туристическо изложение Културен туризъм – Велико Търново 2017 

Актуални новини за проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

logo_bg 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development