Граждански размишления върху бъдещето на Европа (FuturEU)

Период на провеждане:

Януари 2019г – декември 2020г.

Партньори:

Европейска къща – Славонски брод, Хърватия
Фондация Робърт Шуман – Варшава, Полша
Фондация Алтиус – Мадрид, Испания
Каритас, Амброзия – Милано, Италия
Никозия, Кипър
Фондация BIDA e.V.Kultur – Зул, Германия
Erevnitiko idrima P. L. – Никозия, Кипър

Цели:

Проектът „Граждански размишления върху бъдещето на Европа“ / “Citizens’ Reflections on Future of EUrope” (FuturEU)/ е насочен към най-важните европейски политически теми, които са развити в Бялата книга за бъдещето на Европа и тематично свързаните документи. Чрез организиране на местни форуми /мини-граждански диалози/, проектът дава възможност на граждани от 8 европейски страни да изследват как специфични политики на ЕС /социална Европа, глобализация и миграция, икономически и монетарен съюз, финанси на Съюза, Европейска отбрана, дигитална Европа, младеж/ – се проявяват и имат отражение върху местната и регионална социална среда, в която гражданите живеят и по какъв начин прилагането на петте сценария би се отразило на ежедневието им в Европа. Местните изводи и размишления вече се дискутират в 8 международни граждански форума в 8 местни общности; резултатите ще бъдат представени в осемте местни общности и ще бъдат дискутирани с местни, национални и европейски политици. Гражданските форуми се съпътстват от различни прояви и инициативи – местни изложби, състезание във Фейсбук, обучителна визита, посещение на последния разделен град в Европа – Никозия, сесия за споделяне на лични истории, дейности за солидарност, уличен фестивал /Парадът на Шуман/ във Варшава; форумите обединяват граждани, млади хора и EVS доброволци.
В проекта участват НПО от 8 страни-членки – Хърватия, Чехия, Италия, Испания, Германия, Кипър, Полша и България, като 4 от НПО-та домакинстват мрежата на ГД Комуникация, Европа Директно. Финансиран е по линия на програма „Европа за гражданите“, линия 2 – Демократично включване и гражданско участие.

Дейности и резултати:

Чрез включването пряко на 910 граждани и на повече от 8000 непряко, чрез даването на възможността да се свържат пряко европейските политики с техния социален живот и реалност, проектът стимулира информирания публичен дебат за приносите и предизвикателствата пред основните европейски публични политики и тяхното бъдеще. Така проектът засилва усещането за принадлежност към европейското семейство и дава възможност за активно участие в конструирането на съвременна Европа и бъдещето й.

Отчет на реализираните дейности

Последвайте ни във FaceBook: https://www.facebook.com/groups/projectfutureu

Print

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development