Новина по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


 

ЕИЦ подписа договор с Вали Компютърс ООД – Велико Търново за Доставка на компютърно, офисно и презентационно оборудване и обзавеждане по проект ” Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България”, проект № 16.4.2.054, ROBG-131 на стойност 20 946,35 лв без ДДС и съответно 25 135,62лв с ДДС основата на покана за набиране на ценови предложения, активна от 76.03.2017г. с предмет на поканата ” Доставка на компютърно, офисно и презентационно оборудване и обзавежданепо проект ” Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудовва мобилност в трансграничния регион между Румъния и България”, проект № 16.4.2.054, ROBG-131

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development