Archive for the ‘Проекти’ Category

2008 – Европейската година на междукултурния диалог

 

Европейската година на междукултурния диалог бе лансирана на 8 януари в словенската столица Любляна. Целта на инициативата е да спомогне за засилването на разбирателството между културите и да даде възможност на европейските граждани да живеят хармонично във все по-богатата и по-сложна културна среда.
Светът, в който живеем, представлява богата мозайка от езици, религии, начини на мислене… Хармоничното съществуване на цивилизацията ни отрежда изключително важно място на диалога между различните култури. През 2008-ма година, която бе обявена за Европейска година на междукултурния диалог, Европейските институции, правителствата на държавите членки, различни организации, сдружения и др. ще се стремят да привлекат вниманието върху необходимостта от разбирателство между народите. Тук ще намерите информация за това какво се прави на различни места в Европа през годината, за да се постигне тази цел.
повече тук

 

Вижте още:

Европейска година на междукултурния диалог-уебсайт ЕС

Европейска година на междукултурния диалог в България

Европейска година на междукултурния диалог – Europe Direct Велико Търново

Европейската година на междукултурния диалог в Европейския парламент

Европейска година на междукултурния диалог в Европейската комисия

ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИ ПАМЕТИ”

142129- LLP -2008- IT – GRUNDTVIG – GMP

www.europeanmemories.eu

Проект „ЕВРОПЕЙСКИ ПАМЕТИ” , в който ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР е партньор, е спечелен от UNIEDA – Italian Union of Adult Education по Програма UE – DG EACEA ( Education , Audiovisual and Culture , Executive Agency ) – Lifelong Learning Programme : Grundtvig Multilateral Project .

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Октомври 2008 – Септември 2010

ПАРТНЬОРИ

UNIEDA – Italian Union of Adult Education ;

ADN – National Archive of Diaries of Pieve Santo Stefano – Италия;

Европейски информационен център – Велико Търново, България

VIDA – Associacao Valorizacao Intergeracional e Desenvolvimento Activo – Lourusa – Португалия;

DPU – Danmarks P?dagogisk Universitetsskole, Aarhus Universitet – Дания;

FDC – Fundacio Privada Desenvolupament Comunitari – Испания;

Sozial Label – Sozial.label e.v. – Германия.

  ЦЕЛИ

•  Да се създаде постоянен инструмент, Европейски памети , под формата на дигитален архив от истории на европейски граждани на различни дигитални езици (текст, снимки, аудио и в идео формат) и на основните европейски езици.

•  Да се организират дейности, свързани с образованието за възрастни, на основата на разказване на житейски истории, като по този начин се промотират социални и граждански компетенции. Посредством консолидация, разширяване и квалифициране на мрежа от институции и доброволци в сферата на автобиографията, паметта, социалната дейност и в преподаването на езици и преводи, да се реализира интердисциплинарен обмен на произвеждане и валоризация на автобиографични и житейски истории.

•  Да се съдадат продукти и дейности за тяхното разпространение (Европейски фестивал за автобиографи чни памети и финална публикаци я ).

РЕЗУЛТАТИ

 1. Експериментална социална мрежа от “ Storytelling Groups ”.
 2. Други дейности и продукти :
 • Европейско състезание “Да разказваме Европа”.
 • Срещи за разпространение, проведени от разказвачите.
 • Европейски автобиографичен фестивал.
 • Финална публикация.
 • Обучителни сесии за развитие на техники, които да бъдат използвани по време на социални дейности, които използват истории от дигиталния архив.

Разгледайте :

1. АНКЕТНА КАРТА ЗА ИНСТИТУЦИИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ПАМЕТИТЕ В ЕВРОПА

2. ПОКАНА ЗА КОНКУРСА “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА”

3. “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА” (електронна брошура)

4. БЛАНКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

5. ТВОРБИ, КЛАСИРАНИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕТАП ОТ КОНКУРСА “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА”

6. ФИНАЛНА ПУБЛИКАЦИЯ /художествен проект/

7. АТЕЛИЕ “ЖИВА ПАМЕТ В ЕВРОПА” (електронна брошура)

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕС-БЮЛЕТИН НА ПРОЕКТА

„УЧИТЕЛИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА”

http://interc-edu.hit.bg/

ПРОЕКТ „УЧИТЕЛИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА” е спечелен от Европейски информационен център – Велико Търново и Община Златарица по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МОН. Финансовата субсидия в размер на 56 160 лв. се предоставя от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

17 месеца (юни 2008 – ноември 2009)

ЦЕЛИ

Обща цел – повишаване професионалните компетенции на педагогическите колективи от училища в малки селища със смесено население и подобряване качеството на образование в условия на мултикултурност.

Специфични цели:

Овладяване на интеркултурн а компетентност от страна на педагогическите кадри като основа за осъществяване на ефективен диалог с учениците в култури, различни от собствената им .

Усвояване на ключови техники и промяна на основния набор от методи, използвани в класните и в извънкласните форми на работа.

Обогатяване професионалните компетенции на преподавателите чрез формиране отношения на чувствителост към “другия” и “другата култура” и емпатия; на откритост към проблеми те на учениците и отвореност за тяхната “друга” култура ; развиване на умения та за диалог, ненасилствена комуникация и решаване на конфликти.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Педагогическите колективи на СОУ „Св. с в. Кирил и Методий” – гр. Златарица ; ОУ „Хр. Ботев” – с. Горско Ново село; ПГМСС „Н. Златарски” – гр. Златарица, ОУ „В. Левски” – с. Средно село, ЦДГ „Славейче” – гр. Златарица, ЦДГ „Слънце” – с. Горско Ново село; ЦДГ „Пролет” – с. Родина; ЦДГ – с. Средно село

Косвени бенефициенти

– ученици и деца от детските градини в Община Златарица, включени в изпълнението на разработените от учителите микропроекти.

– педагози от град Павликени, участници в апробирането на курса за дистанционно обучение.

ДЕЙНОСТИ

С вързани с необходимостта от овладяване и прилагане на специализирана методика, отчитаща специфичните потребности и трудности при работа в интегрираща среда, недопускаща разделение по езиков, етнокултурен или друг признак.

МОДУЛИ ЗА ТЕКУЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ

•  Психологически механизми за социална интеграция (От етноцентризъм към

поликултурност).

•  Интеркултурно образование.

•  Интерактивни методи за обучение в интеркултурна среда. Разработване на

ученически проекти.

•  Култура и идентичност в мултикултирното общество.

•  Джендър образование и европейско гражданство.

•  Разрешаване на конфликти в мултиетническа среда.

•  получаване на допълнителна писмена информация по всяка от тематичните области чрез разработени от експерти на Европейския информационен център обучителни пакети ;

•  практико-приложно обучение чрез разработване на индивидуални микропроекти от всеки учител и апробирането им в рамките на една учебна година в различните форми на обучение на учениците (ЗП, ЗИП, СИП и извънкласни дейности);

•  дистанционни форми на индивидуално обучение и педагогическо консултиране за всички преки и косвени бенефициенти чрез използване потенциала на училищните компютърни кабинети и сайта на Европейския информационен център;

•  психологическо консултиране – на място и дистанционно на преките и косвени бенефициенти, относно справянето с етноцентризма като тип социална нагласа.

РЕЗУЛТАТИ

•  Текуща квалификация на учителите от Община Златарица по интеркултурно образование.

•  Апробирани два модула от програмата за интеркултурно образование чрез дистанционна

форма на обучение с учители от град Павликени.

•  Разработване на учителско портфолио от участниците в целевата група (дидактически

разработки, индивидуални микропроекти).

•  Обучителни пакети – презентации , фишове с методически указания за учителите и работни

листи з а самостоятелна работа на учениците.

•  Христоматия по интеркултурно образование.

•  Учебно помагало за учители “Обединени в различието ”.

•  Сайт на проекта : http://interc-edu.hit.bg/

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА

•  Разработване на Модул за продължаващо образование на учители, работещи в мултикултурна среда, който да бъде предложен за институционализиране към Центъра за квалификация на ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий.

•  Институционализиране на училищни празници, свързани с традициите на отделните етнически общности, с цел актуализиране на индивидуалната етническа идентичност чрез съхранената в традиционната култура митология на етноса.

•  Създаване на модели за извънкласни дейности и СИП-ове за мултикултурно образование по отделни предмети.

•  Разработване на дистанционна форма за индивидуално обучение и текуща квалификация на учителски кадри от региона, работещи в условията на мултикултурност.

ПРОЕКТ „2009 – ВСИЧКИ КЪМ УРНИТЕ”

ПРОЕКТ „2009 – ВСИЧКИ КЪМ УРНИТЕ”

Възложител: Европейска комисия

Изпълнител: Европейски информационен център, Велико Търново

Продължителност: 12 месеца

ПРОЕКТ „ЗНАЕ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ”

Проект „ЗНАЕ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ” , в който ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР е партньор, е спечелен от UNIEDA – Italian Union of Adult Education по Програма UE – DG EACEA ( Education , Audiovisual and Culture , Executive Agency ) – Lifelong Learning Programme : Grundtvig Multilateral Project .

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Октомври 2008 – Септември 2009

ПАРТНЬОРИ

CARITAS AMBROSIANA, Италия

ECOSE, Гърция

PROMOCION EDUCATIVA SOCIEDAD COOPERATIVA, Испания

SERUS, Швеция

POLISH ROBERT SCHUMAN FOUNDATION , Полша

•  Европейски информационен център – Велико Търново, България

  ЦЕЛИ

Проектът Знае ли Европейският съюз?, както много други проекти в рамките на програма ”Европа за гражданите”, беше разглеждан като мост, който да приведе европейските институции и политики в близост до общността. Основна цел на проекта бе да се окуражи диалога между европейските граждани и институциите на ЕС, информирайки гражданите за политиките на ЕС и тяхното влияние, и осигурявайки възможност и гаранция вижданията и мненията на гражданите да достигнат до институциите на ЕС. Проектът включи 529 граждани от 5 европейски страни, живеещи в различни географски и социални условия (от градски и селски райони), работещи в различни сфери (правна област, обучителна дейност, социални кооперативи, местни власти, фондации), имащи различни възможности да използват нови технологии (младежи и възрастни хора), включени в различна степен в местния политически живот (Граждански комитет) или в организации от гражданското общество (като доброволци, граждански услуги, социални работници). Те участваха активно в срещите и трениро? ?ъчните сесии върху проблеми, свързани с ЕС: Лисабонският договор, процесът на вземане на решения, механизми за участие, които да направят гласът на гражданинът чут на европейско ниво; степента, в която ежедневието на хората е повлияно от ЕС, програмите за мобилност и прочие, в една свободна дискусия между граждани, експерти и правещи политика на различни нива. Основното знание за Европа беше начална стъпка за последваща активна позиция. Гражданите, групирани в панели, бяха поканени да се изкажат по проблемите, които ги касаят и по които желаят Европа да се намеси. Избраните теми варираха между активно гражданство, активен пазар на труда, пазар на труда и предприемачество, липсата или неадекватната информация за Европа, образователната система и мобилността на младите хора, околна среда и др. Резултатът бе списък с препоръки, които са адресирани предимно, но не само до институциите на ЕС, но също така пряко се отнасят и до националните парламенти, до средствата за комуникация, до образователната система и до гражданското общество.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Международна откриваща конференция в Милано на 31 март 2009 ‘Ролята на институциите и гражданите за по-демократична Европа. Към нов Договор’

2. Национални панели

Избор на участниците в панелите, срещите и тренировъчните сесии, подготовка на препоръките

3. Дейности по разпространение

– Международна заключителна конференция в Милано на 6 ноември 2009 ‘Повече или по-малко Европа? Какво желаят европейските граждани’ с представяне на предложенията и дискусиите за акуратен избор на препоръките с представители на европейските институции и на местната власт.

– Заключителна публикация на английски език и на езиците на партньорите в проекта

– СД -ром съдържащ електронната версия на заключителната публикация и тренировъчните и анимационните материали, произведени и използвани от партньорите.

РАЗГЛЕДАЙТЕ :

1. Заключителна публикация на английски език и на езиците на партньорите в проекта

ПРОЕКТ „ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ ЕВРОПА…”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Юни 2009 – Юни 2010

ЦЕЛИ

Проектът има за цел създаването на уникална образователна игра. Тази игра има за цел да ви накара да разкажете една история, вдъхновена от картите, които сте изтеглили, една история, за която не знаете абсолютно нищо преди да започнете играта… Със семейството, с приятели, в училище или през някоя безсънна нощ, има хиляди подходящи моменти за засилване на социално-културните връзки и тези между поколенията. Играта на карти « Имало едно време Европа… », създадена в международен контекст, е оригинален инструмент, предлагащ допълнително възможността за провеждане на една педагогическа дейност по темата за създаването на Европа.

ПАРТНЬОРИ

•  Idees Nouvelles Europe, Франция;

•  Progesti@, Испания

•  Европейски информационен център – Велико Търново, България

•  Federation Europeenne des Ecoles, Франция

ЗА ПРОЕКТА

« Имало едно време Европа » е един образователен проект за повишаване чувствителността по отношение идентичността и европейското гражданство на младите, въз основа на създаването на транснационална игра на карти, тестването й от 150 играчи в рамките на местни инициациви, и нейното разпространение сред европейски организации с цел употребата й във формална и неформална рамка. Става дума също така за един проект на комуникация към широката публика по темата за активното европейско гражданство.

Разгледай брошурата на проекта

 

ИГРАЙТЕ И ВИЕ!

Създаването на игра за приказки в ежедневието и в рамките на европейските младежки обмени, смъкване на макета от празни карти от интернет сайта на проекта и след това създаването на игра и оцветяване (за най-малките), употребата на играта за обучение на аниматори и обучители – тестето предоставя редица педагогически възможности. Разказът може лесно да послужи за драматургични игри, като е възможно да се запише разказът на групата и/или да се постави като пиеса, да се преобразува устната игра в литературно упражнение чрез записването на историите (кръжок по писане) или чрез художествено упражнение чрез илюстроване под формата на комикс на историята например. За да научите повече за самата игра разгледайте прикачените по-долу файлове или се свържете с нас.

От тук можете да изтеглите и разпечатате всички елементи на играта. Разпечатайте и се забавлявате!

– Карти за игра

– Правила на играта

– Таблица за оценка

Ако желаете да получите тестето за игра, заповядайте в офиса ни на бул.”България”№24. Играта се разпространява безплатно!

ПРОЕКТ „ЕВРОПА ЗА ДЕЦАТА, ЕВРОПА С ДЕЦАТА”

JLS/2008/FRAC/AC/1416-30-CE-0306247/00-39

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Януари 2010 – Юни 2011

ЦЕЛИ

Целта на проекта е да повиши информираността и разбирането за детските права сред заинтересованите страни в целевите региони, като същевременно изгради модел за популяризирането им и създаде предпоставки за активно включване на децата в този модел.

ПАРТНЬОРИ

•  Progesti@, Испания

•  Европейски информационен център – Велико Търново, България

•  Media Forum, Словения

ЗА ПРОЕКТА

Целта на проекта е да повиши информираността и разбирането за детските права сред заинтересованите страни в целевите региони, като същевременно изгради модел за популяризирането им и създаде предпоставки за активно включване на децата в този модел.

ДЕЙНОСТИ

В рамките на проекта се осъществят следните дейности:

 • Сравнително изследване на националните правни рамки за защита правата на детето; 

 • Подготовка на методически материали за преподаване на правата на детето; 

 • Тестване на пакета методически материали в клас; 

 • Отпечатване и разпространение на методически материали – пособие за учителя, пособие за ученика, CD с обучителни материали, сборник тестове; 

 • Национални конкурси за рисунки, отразяващи правата на детето; 

 • Национални кампании за популяризиране на правата на детето; 

 • Подготовка на проект на „Европейска харта за правата на детето”; 

 • Провеждане на европейски детски форум /Европейски детски парламент/ във Велико Търново през пролетта на 2011 г.; 

 • Създаване на интернет сайтове в трите страни, насочен към правата на децата.

ПУБЛИКАЦИИ

1. ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ:

Брошура на проекта

Плакат-бял

Плакат-син

Картичка – 1ви вид

Картичка – 2ри вид

2. ИЗСЛЕДВАНЕ:

Анализ на законодателството, политиките и практиките в България по отношение правата на децата

Списък на организации, получили лиценз от ДАЗД за извършване на социални услуги за деца по области

3. НАРЪЧНИК ЗА УЧИТЕЛИ

“Да преподаваме правата на децата”

ПРОЕКТ „ХАРТА 2010”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Август 2010 – Юли 2011

ЦЕЛИ

Проектът има за отбелязване 10-годишнината от подписването на Хартата на основните права на Европейския съюз, подписана на 7-ми декември 2000г. в Ница.

ПАРТНЬОРИ

•  Idees Nouvelles Europe, Франция;

•  Progesti@, Испания

•  Европейски информационен център – Велико Търново, България

•  Federation Europeenne des Ecoles, Франция

•  Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, Франция

ЗА ПРОЕКТА

« Харта 2010 » е информационен проект за повишаване чувствителността по отношение правата на гражданите в Европейския съюз и значимостта на основния документ, формулиращ правата. Това е и един образователен проект за повишаване на осведомеността за европейска идентичност и гражданство на младите хора (17/25 години), основаващи се на създаването на 6 транснационални видео клипа за насърчаване на ценностите, подкрепени в Хартата на основните права на Европейския съюз. В рамките на проекта ще се проведе и конференция в Ница по случай годишнината от Хартата.

Изтеглете брошурата на проекта, представяща и текста на хартата от тук.

 

ПРОДУКТИ

В рамките на проекта бяха създадени 6 кратки клипа, всеки, от които описва една част от Хартата. Клиповете са насочени към широка аудитория и могат да се използват за голям брой педагогически дейности от преподаватели и ноформални обучители. Идеи за тяхната утротребе можете да намерите в педагогическите фишове към всеки един от клиповете. Специалното DVD с клиповете може да получите безпланто в офиса на Европейски информационен център на бул.”България”24, гр.Велико Търново или да заявите на тел. 062 605050.

Клиповете може да гледате и он-лайн, тук:

– Обобщен клип за презентация на Хартата

– Клип 1: Достойнство

– Клип 2: Свободи

– Клип 3: Равенство

– Клип 4: Солидарност

– Клип 5: Гражданство

– Клип 6: Правосъдие

Педагогическите фишове към клиповете може да намерите в раздел “Публикации” по-долу.

ПРОЕКТ „УНИВЕРСАЛНОСТ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Септември 2010 – Август 2011

ЦЕЛИ

Проектът има за цел промотиране на универсалността на човешките права.

ПАРТНЬОРИ

•  Federation Europeenne des Ecoles, Франция

•  Progesti@, Испания

•  Европейски информационен център – Велико Търново, България

•  Le Comite Syndical europeen de l’education, Белгия;

•  L’union europeenne feminine, Швеция;

ЗА ПРОЕКТА

«Универсалност на човешките права» е иновативен проект, който включва създаването на книгата “Универсалността на човешките права”, съдържаща информация за размисъл от международни срещи по въпроса, дидактически подходи за преподаване на темата в училищата, препоръки от публични личности …. набор от раздели, които да предложат подход, който най-изчерпателно и разбираемо да представи въпроса на широката публика. Книгата ще бъде издадена на два езика (на френски и английски език) и ще развива концепцията за универсалните човешки права. Книгата е компилация от публикуваните по-рано творби по темата, които ще бъдат обогатени с нови текстове на експерти за нуждите на проекта, предлагайки методика за преподаване на универсалността на човешките права на три конкретни нива:

 • основно училище (практически дейности);

 • ниво студенти (дейности възоснова на проучване на текстове);

 • възрастни (примери за използването на членовете на Хартата за основните права за решаване на основни проблеми: солидарност, опазване на околната среда, за закрила на детето и др.);

ПРОДУКТИ

Резултати от проведената в рамките на проекта международна анкета.

Очаквайте тук електронна версия на разработената творба.

2009 – Европейска година на творчеството и иновациите

Всяка година ЕС избира тема за кампания, за да привлече вниманието към конкретен проблем. 2009 г. ще бъде посветена на творчеството и иновациите. През годината в Европа ще има стотици конференции, проекти и изложби, чиято цел ще бъде повишаване на осведомеността за необходимостта от творчески решения на днешните предизвикателства.

ЕС от дълго време признава творческото мислене за ключ към успеха в глобалната икономика. Иновациите са много важна част както от пакета на Комисията за изменение на климата, така и от нейния план за съживяване на икономиката на ЕС, която в момента преживява най-тежкия спад от десетилетия.

Днешният свят процъфтява благодарение на бързите иновации. Тъй като ЕС се стреми към основана на знанието икономика, той трябва да развие потенциала си за творчество. По-специално, европейците трябва да се научат да приемат промените и да бъдат възприемчиви към различни стратегии.

Учителите играят много важна и трудна роля. Според комисаря по образование Ян Фигел те все повече ще трябва да балансират между изискванията на традиционното образование и необходимостта от даване на младите хора на „меки“ умения като инициативност.

Кампанията ще помогне за оформянето на европейската програма за сътрудничество между страните членки в областта на образованието и културата. Тя ще е от полза и за политиката в други области като бизнес и заетост.

Ще бъдат организирани редица рекламни кампании и инициативи на европейско, национално   и местно ниво. Източник: сайта на Европейската комисия

Повече информация относно Европейската година на творчеството и иновациите може да намерите на официалния й сайтhttp://www.create2009.europa.eu/
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development