Archive for the ‘Проекти’ Category

Ние, Млади, Обединени!

Период на провеждане:

5 януари – 22 декември, 2014

 

Партньорски организации:

 • Европейски информационен център, гр. Велико Търново /кандидатстваща организация/;
 • Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” /партньор/;
 • Лидерска академия “ГЛОУ” /партньор/;
 • Асоциация Читалища /партньор/;
 • Асоциация на кметовете от община Велико Търново /партньор/.

Read more »

Мрежа на Европейски младежки антени «Европа 2020»

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Януари 2015 – Март 2015

ЦЕЛИ

 • Основна цел на проект „ Мрежа на Европейски младежки антени „Европа 2020“ е да подготви, обучи, изгради и създаде устойчива мрежа от европейски младежки антени в пет области от Северна България /Велико Търново, Разград, Търговище, Шумен, Силистра/, чрез които младите хора ще получават и поддържат актуални знания и обмен на информация, свързани с европейски хоризонти, с възможностите за образование и работа, със знания и умения за саморазвитие и самоутвърждаване чрез активното функциониране на многопосочен обмен на информация, практика и опит и неговото устойчиво развитие чрез създаване на интерактивен образователен модул за дистационно обучение и кариерно развитие „Европа 2020“.
 • Проектът цели да създаде устойчива мрежа от активни младежки групи, които да обменят информация, да участват в съвместни младежки инициативи и да действат като проводници и носители на европейската перспектива и възможности в младежки общности в различен тип населени места в пет области от Северна България.

Read more »

ПРОЕКТ „ГРАЖДАНИ ЗА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Октомври 2010 – Декември 2011

ЦЕЛИ

 • Насърчаване на участието на гражданите в изграждането на обединена Европа – демократична, обогатена от културното и езиковото многообразие на гражданите на Испания, Полша, Швеция, България и Италия;

 • Преосмисляне на общите ни европейски ценности от гледна точка на индивидуалните културни идентичности и насърчаване чувството за принадлежност към Европейския съюз сред неговите граждани;

 • Подобряване знанията на европейските граждани за другите култури, чрез стимулиране на диалога и взаимното разбирателство;

 • Опознаване позициите на гражданите чрез очакваните от тях действия с цел намиране на решение за преодоляване на нарастващата политическа апатия;

 • Създаване на мрежи за сътрудничество на местно и международно ниво, между организации, работещи за промотиране на европейското гражданство от страните- партньори.

 

ПАРТНЬОРИ

•  Регионална агенция за имиграция и сътрудничество на Община Голям Мадрид, Испания

•  Европейски информационен център – Велико Търново, България

•  Ekonomisk forening serus, Швеция

•  The Polish Robert Schuman Foundation, Полша

•  Caritas Ambrosiana-Milan, Италия

 

РЕГИОНАЛЕН РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ” ОТВОРЕНА ВРАТА” ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Програма 
PHARE 2004

Проект BG 2004/016-711.01.02 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.

Възложител: Министертво на труда и социалната политика.

Изпълнител: Европейски информационен център.

Номер на договора: BG 2004 /016-711.01.02-1.21.

Продължителност на проекта: 16 месеца.

Този проект е финансиран от Европрейския съюз и Република България

      В ресурсен център за обществена подкрепа „Отворена врата” се предоставят интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства на територията на регион В. Търново, съобразно индивидуалните потребности на всяко дете с оглед предотвратяване на изоставянето, институционализацията, насилието над деца и други социални рискове и за успешната им социална интеграция. Ресурсен център за обществена подкрепа “Отворена врата” предлага алтернативни социални услуги в общността на територията на регион В.Търново, които да доведат до намаляване на броя на изоставените деца, на настанените в специализирани институции, на отпадналите от училище и на децата с противообществени прояви, на децата, жертви на насилие, да увеличат относителния дял на успешните превенции и реинтеграции, както и да стимулират приемната грижа и ползването на услуги по осиновяване. В проекта освен ЕИЦ, важна роля имат МСС – България, които участват в разработването на програмата и методиката и провеждане на обученията, както и Община Велико Търново, която участва пряко в разработването на програмата. Работният екип на проекта се състои от девет социални работника /Велико Търново, Златарица, Елена, Павликени, Стражица/, двама педагога и един психолог.

ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛЕН ОТКРИТ ДИАЛОГИЧЕНФОРУМ-ЖЕНИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”

Проект по План Д на Генерална Дирекция “Комуникации” A2-1/2007 в Представителството на Европейската комисия в България

Възложител: Европейската комисия в България

Изпълнител: Европейски информационен център, Велико Търново

Продължителност: 11 месеца

“План Д” е план за демокрация, диалог и дебат. Стартирал през 2005г., той полага основите за задълбочени дискусии отн o сно бъдещето на Европа. Той има за цел да внесе в Съюза повече демокрация, да стимулира широк обществен дебат, както и да изгради нов консенсус за бъдещата посока на Европейския съюз. Предвижда се въвеждането на програма от дискусии върху бъдещето на Европа с помощта на националните правителства във всички 27 страни на блока. Целта е да се изгради нов политически консенсус по отношение на правилната политика, за да може Европа да се справи с предизвикателствата на 21-ви век.

Проектът на Европейски информационен център има за цел да подобри предоставянето на информация и знания за политиката на Европейския съюз за социално включване и социална солидарност на жени и девойки като формира активна гражданска регионална мрежа. Чрез проведените дискусии той провокира в общностите дебат, насочен към идентифициране на проблемите и формиране на местни общностни решения, като представя добри практики за активно включване на групите в процеса на вземане на решения на местно, регионално, национално и европейско ниво като създава реални условия за трансмисия и институционализиране на предложенията на всички нива. В резултат на проекта беше създаден устойчив регионален женски форум и мрежа за диалог и размен на добри практики, свързани със социалното включване. Проектът бе организиран чрез партньорската мрежа на ЕИЦ, съществуваща и работеща в общи регионални проекти от 1999 година. Той обхвана територията на Северна България. В рамките на единадесет месеца бяха проведени серия регионални диалогични форуми, национална кръгла маса и научно практическа конференция и други приложни и информационни дейности.

 

Регионални диалогични открити форуми

 

 • “Образование през целия живот като механизъм за социално включване – реалности и възможности за младата жена в България” ( 18 октомври 2007 – Велико Търново )
Аудио запис
Галерия
 • “Културата на диалог за социална солидарност и българката – какво знаем и как прилагаме ” ( 15 ноември 2007 – Русе )
Аудио запис
Галерия
 • “Достъпът до новите технологии – реалност, предизвикателство, реална възможност за българската жена” ( 13 декември 2007 – София )
Аудио запис
Галерия
 • “Мнима” или “действена” безработица и пазарът на труда – предизвикателства на готовността на българското общество за социално включване” ( 24 януари 2008 – Габрово )
Аудио запис
Галерия
 • “Социалното предприемачество, надомната работа и стартирането на малък бизнес като алтернатива за социално включване на българката” ( 21 февруари 2008 – Плевен )
Аудио запис
Галерия
 • “Отношението периферия – център и проявите на социално включване на българката” ( 20 март 2008 – Силистра )
Аудио запис
Галерия
 • “Има ли пол, етнос и професионален и образователен ценз социалното включване” ( 17 април 2008 – Сливен )
Аудио запис
Галерия
 • “Смесените общности, отношенията малцинство-мнозинство и проекцията на жената в процесите на социално включване ” ( 8 май 2008 – Лом )
Аудио запис
Галерия

  Национална кръгла маса “Аспекти на социалното включване на българската жена и девойка”

Аудио запис

  Национална научно-практическа конференция “Европейски измерения на политиката за социално включване и социална солидарност в българския социален живот през погледа на българката”

Аудио запис

ЕВРОПЕЙСКИ РЕСУРСЕН МЕНИДЖЪР НА УЧИЛИЩНИТЕ ГРАДОВЕ

 Този проект по програма МИНЕРВА има за цел създаването на Европейски образователен ресурсен мениджър за градовете, базиран на знанието, че градът е сцената, на която се реализира обучението и образованието. На същата тази сцена, съществуват един постоянно разрастващ се набор от всякакъв тип активни актьори (публична администрация, тръстове, фондации, частни предприятия, НПО, музеи и т.н.), които предлагат образователни програми за широката публика и особено за децата в училищна възраст. Тези органи представляват културните и образователни агенти на територията на града.

На отделни моменти, тези предложения се събират и систематизират от Градските съвети чрез изготвянето на програми на дейностите, съставени в различни формати, с цел улесняване учителския колектив да получи достъп до информацията и да подбере най-подходящите за техния образователен план.

В този контекст, проекта цели създаването и систематизирането на работещата методология, която служи за:

•  Първо, да установи и анализира учебните нужди в градовете, както и употребата на комуникационните и информационни технологии за достъп на образователни ресурси, които те осигуряват;

Второ, да идентифицира възможни ресурси, които съществуват във всеки град, както и да опише и класифицира образователните дейности, които се предлагат, базирайки се на възможността да се поместят в една от предварително уточнените от партньорите по проекта тематични области: Културно наследство, Eкологично образование и Културно разнообразие, както и в други области, специфични за отделните градове: Наука-Технология, Култура и изкуство, Забавление, Комуникационни и информационни технологии, Здраве и Спорт.

2008 – Европейската година на междукултурния диалог

 

Европейската година на междукултурния диалог бе лансирана на 8 януари в словенската столица Любляна. Целта на инициативата е да спомогне за засилването на разбирателството между културите и да даде възможност на европейските граждани да живеят хармонично във все по-богатата и по-сложна културна среда.
Светът, в който живеем, представлява богата мозайка от езици, религии, начини на мислене… Хармоничното съществуване на цивилизацията ни отрежда изключително важно място на диалога между различните култури. През 2008-ма година, която бе обявена за Европейска година на междукултурния диалог, Европейските институции, правителствата на държавите членки, различни организации, сдружения и др. ще се стремят да привлекат вниманието върху необходимостта от разбирателство между народите. Тук ще намерите информация за това какво се прави на различни места в Европа през годината, за да се постигне тази цел.
повече тук

 

Вижте още:

Европейска година на междукултурния диалог-уебсайт ЕС

Европейска година на междукултурния диалог в България

Европейска година на междукултурния диалог – Europe Direct Велико Търново

Европейската година на междукултурния диалог в Европейския парламент

Европейска година на междукултурния диалог в Европейската комисия

ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИ ПАМЕТИ”

142129- LLP -2008- IT – GRUNDTVIG – GMP

www.europeanmemories.eu

Проект „ЕВРОПЕЙСКИ ПАМЕТИ” , в който ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР е партньор, е спечелен от UNIEDA – Italian Union of Adult Education по Програма UE – DG EACEA ( Education , Audiovisual and Culture , Executive Agency ) – Lifelong Learning Programme : Grundtvig Multilateral Project .

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Октомври 2008 – Септември 2010

ПАРТНЬОРИ

UNIEDA – Italian Union of Adult Education ;

ADN – National Archive of Diaries of Pieve Santo Stefano – Италия;

Европейски информационен център – Велико Търново, България

VIDA – Associacao Valorizacao Intergeracional e Desenvolvimento Activo – Lourusa – Португалия;

DPU – Danmarks P?dagogisk Universitetsskole, Aarhus Universitet – Дания;

FDC – Fundacio Privada Desenvolupament Comunitari – Испания;

Sozial Label – Sozial.label e.v. – Германия.

  ЦЕЛИ

•  Да се създаде постоянен инструмент, Европейски памети , под формата на дигитален архив от истории на европейски граждани на различни дигитални езици (текст, снимки, аудио и в идео формат) и на основните европейски езици.

•  Да се организират дейности, свързани с образованието за възрастни, на основата на разказване на житейски истории, като по този начин се промотират социални и граждански компетенции. Посредством консолидация, разширяване и квалифициране на мрежа от институции и доброволци в сферата на автобиографията, паметта, социалната дейност и в преподаването на езици и преводи, да се реализира интердисциплинарен обмен на произвеждане и валоризация на автобиографични и житейски истории.

•  Да се съдадат продукти и дейности за тяхното разпространение (Европейски фестивал за автобиографи чни памети и финална публикаци я ).

РЕЗУЛТАТИ

 1. Експериментална социална мрежа от “ Storytelling Groups ”.
 2. Други дейности и продукти :
 • Европейско състезание “Да разказваме Европа”.
 • Срещи за разпространение, проведени от разказвачите.
 • Европейски автобиографичен фестивал.
 • Финална публикация.
 • Обучителни сесии за развитие на техники, които да бъдат използвани по време на социални дейности, които използват истории от дигиталния архив.

Разгледайте :

1. АНКЕТНА КАРТА ЗА ИНСТИТУЦИИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ПАМЕТИТЕ В ЕВРОПА

2. ПОКАНА ЗА КОНКУРСА “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА”

3. “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА” (електронна брошура)

4. БЛАНКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

5. ТВОРБИ, КЛАСИРАНИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕТАП ОТ КОНКУРСА “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА”

6. ФИНАЛНА ПУБЛИКАЦИЯ /художествен проект/

7. АТЕЛИЕ “ЖИВА ПАМЕТ В ЕВРОПА” (електронна брошура)

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕС-БЮЛЕТИН НА ПРОЕКТА

„УЧИТЕЛИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА”

http://interc-edu.hit.bg/

ПРОЕКТ „УЧИТЕЛИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА” е спечелен от Европейски информационен център – Велико Търново и Община Златарица по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МОН. Финансовата субсидия в размер на 56 160 лв. се предоставя от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

17 месеца (юни 2008 – ноември 2009)

ЦЕЛИ

Обща цел – повишаване професионалните компетенции на педагогическите колективи от училища в малки селища със смесено население и подобряване качеството на образование в условия на мултикултурност.

Специфични цели:

Овладяване на интеркултурн а компетентност от страна на педагогическите кадри като основа за осъществяване на ефективен диалог с учениците в култури, различни от собствената им .

Усвояване на ключови техники и промяна на основния набор от методи, използвани в класните и в извънкласните форми на работа.

Обогатяване професионалните компетенции на преподавателите чрез формиране отношения на чувствителост към “другия” и “другата култура” и емпатия; на откритост към проблеми те на учениците и отвореност за тяхната “друга” култура ; развиване на умения та за диалог, ненасилствена комуникация и решаване на конфликти.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Педагогическите колективи на СОУ „Св. с в. Кирил и Методий” – гр. Златарица ; ОУ „Хр. Ботев” – с. Горско Ново село; ПГМСС „Н. Златарски” – гр. Златарица, ОУ „В. Левски” – с. Средно село, ЦДГ „Славейче” – гр. Златарица, ЦДГ „Слънце” – с. Горско Ново село; ЦДГ „Пролет” – с. Родина; ЦДГ – с. Средно село

Косвени бенефициенти

– ученици и деца от детските градини в Община Златарица, включени в изпълнението на разработените от учителите микропроекти.

– педагози от град Павликени, участници в апробирането на курса за дистанционно обучение.

ДЕЙНОСТИ

С вързани с необходимостта от овладяване и прилагане на специализирана методика, отчитаща специфичните потребности и трудности при работа в интегрираща среда, недопускаща разделение по езиков, етнокултурен или друг признак.

МОДУЛИ ЗА ТЕКУЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ

•  Психологически механизми за социална интеграция (От етноцентризъм към

поликултурност).

•  Интеркултурно образование.

•  Интерактивни методи за обучение в интеркултурна среда. Разработване на

ученически проекти.

•  Култура и идентичност в мултикултирното общество.

•  Джендър образование и европейско гражданство.

•  Разрешаване на конфликти в мултиетническа среда.

•  получаване на допълнителна писмена информация по всяка от тематичните области чрез разработени от експерти на Европейския информационен център обучителни пакети ;

•  практико-приложно обучение чрез разработване на индивидуални микропроекти от всеки учител и апробирането им в рамките на една учебна година в различните форми на обучение на учениците (ЗП, ЗИП, СИП и извънкласни дейности);

•  дистанционни форми на индивидуално обучение и педагогическо консултиране за всички преки и косвени бенефициенти чрез използване потенциала на училищните компютърни кабинети и сайта на Европейския информационен център;

•  психологическо консултиране – на място и дистанционно на преките и косвени бенефициенти, относно справянето с етноцентризма като тип социална нагласа.

РЕЗУЛТАТИ

•  Текуща квалификация на учителите от Община Златарица по интеркултурно образование.

•  Апробирани два модула от програмата за интеркултурно образование чрез дистанционна

форма на обучение с учители от град Павликени.

•  Разработване на учителско портфолио от участниците в целевата група (дидактически

разработки, индивидуални микропроекти).

•  Обучителни пакети – презентации , фишове с методически указания за учителите и работни

листи з а самостоятелна работа на учениците.

•  Христоматия по интеркултурно образование.

•  Учебно помагало за учители “Обединени в различието ”.

•  Сайт на проекта : http://interc-edu.hit.bg/

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА

•  Разработване на Модул за продължаващо образование на учители, работещи в мултикултурна среда, който да бъде предложен за институционализиране към Центъра за квалификация на ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий.

•  Институционализиране на училищни празници, свързани с традициите на отделните етнически общности, с цел актуализиране на индивидуалната етническа идентичност чрез съхранената в традиционната култура митология на етноса.

•  Създаване на модели за извънкласни дейности и СИП-ове за мултикултурно образование по отделни предмети.

•  Разработване на дистанционна форма за индивидуално обучение и текуща квалификация на учителски кадри от региона, работещи в условията на мултикултурност.

ПРОЕКТ „2009 – ВСИЧКИ КЪМ УРНИТЕ”

ПРОЕКТ „2009 – ВСИЧКИ КЪМ УРНИТЕ”

Възложител: Европейска комисия

Изпълнител: Европейски информационен център, Велико Търново

Продължителност: 12 месеца

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development