Добре дошли

Последни новини:

ЕК представя практически насоки, за да се гарантира непрекъснатост на потока от стоки в ЕС чрез зелени ленти за преминаване

За да се гарантира, че веригите на доставки на равнището на ЕС ще продължат да функционират, от държавите членки се изисква да определят незабавно всички съответни вътрешни гранични контролно-пропускателни пунктове в рамките на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) като гранични пунктове […]

Posted in новини2020 | Comments Off on ЕК представя практически насоки, за да се гарантира непрекъснатост на потока от стоки в ЕС чрез зелени ленти за преминаване

EK предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамка в отговор на COVID-19

След като бъде одобрена от Съвета, общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж ще позволи на държавите членки да предприемат мерки, за да се справят по адекватен начин с кризата, отклонявайки се от бюджетните изисквания, които се […]

Posted in новини2020 | Comments Off on EK предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамка в отговор на COVID-19

Стратегия за равенство между половете: амбиция за изграждане на Съюз на равенство

Европейската комисия представи днес своята стратегия за равенство между жените и мъжете в Европа. Въпреки че ЕС е световен лидер в областта на равенството между половете и е постигнал значителен напредък през последните десетилетия, насилието и стереотипите, основани на пола, […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Стратегия за равенство между половете: амбиция за изграждане на Съюз на равенство

Комисията предлага Европейски законодателен акт за климата и провежда консултации за Европейския пакт за климата

Европейският законодателен акт за климата определя целта за 2050 г. и посоката за развитие на политиката на ЕС, и също така осигурява предвидимост за публичните органи, предприятията и гражданите. Същевременно Комисията започва обществена консултация за бъдещия Европейски пакт за климата. […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Комисията предлага Европейски законодателен акт за климата и провежда консултации за Европейския пакт за климата

COVID-19: ЕС работи на всички фронтове, 232 милиона евро за усилията в световен мащаб за справяне с епидемията

Нов пакет за помощ от ЕС За да се подобрят глобалната готовност, предотвратяването и ограничаването на разпространението на вируса, днес Комисията обяви нов пакет за помощ в размер на 232 милиона евро. Част от тези средства ще бъдат разпределени незабавно […]

Posted in новини2020 | Comments Off on COVID-19: ЕС работи на всички фронтове, 232 милиона евро за усилията в световен мащаб за справяне с епидемията

Евробарометър: Българите възприемат ЕС като гарант за качеството на живот

Всеки втори българин смята, че ЕС се развива в правилната посока – процент доста над средноевропейското равнище. Това сочат резултатите от допитването на стандартния Евробарометър 92.3, проведено в края на миналата година.  Като цяло, нараства делът на българите, които се […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Евробарометър: Българите възприемат ЕС като гарант за качеството на живот

Въпроси и отговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

ЕС и Обединеното кралство проведоха интензивни преговори за постигане на съгласие по условията за оттегляне на Обединеното кралство и за създаване на правна сигурност, след като правото на ЕС престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство. По време […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Въпроси и отговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

 

Още новини

________________________________

Посетете още:

Европейски корпус за солидарност
Your Europe
Bookshop
Kids corner
Your rightsEuropa

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development